KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Vốn Nhân Lực Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         251 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Vốn Nhân Lực Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Vốn Nhân Lực Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ ộuóc DẤNHOÀNG XUÂN ĨIIẸPNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG VÓN NHÂN Lực CÙA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAMĨ.UẠN ÁN TTẺN sĩ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Vốn Nhân Lực Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam KĨNĨI DOANH VÀ QUẤN LÝHÀ NỘI-2013Bộ GIÁO DỤC DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÕC DÂNHOÀNG XUÂN HIỆPNÂNG CAO CHẢT LƯỢNG VÓN NHẢN Lực CỦA CÁC DOANH NGH

IỆP MAY VIỆT NAM('huyên ngành : Quàn trị kinh doanh Mil số : 62.34.01.02Ĩ.ĨĨẶN ÁN TĨÉN Sĩ KĨNĨĨ DO AN lĩ VÀ QUẤN Ĩ.ÝNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC : 1. PGS (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Vốn Nhân Lực Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

TS TRƯƠNG DOÃN THÊHÀ NỘI-2013MỤC LỤCTrangLời câm ơnLời cam đoanDanh mục chừ viết tắtDanh mục các bângDanh mục các hình VCPHẢN MÔ DÂU1CHƯƠNG 1: CO SÔ L

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Vốn Nhân Lực Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

Ý LUẬN VỆ VỎN NHÂN Lực VÀ CHÁT LƯỢNG 9 VÓN NHÂN Lực CỦA DOANH NGHIỆP MAY1.1- Khái niệm về vốn nhân lực91.1.1Quan niệm nhân lực là lài sân cua doanh ng

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ ộuóc DẤNHOÀNG XUÂN ĨIIẸPNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG VÓN NHÂN Lực CÙA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAMĨ.UẠN ÁN TTẺN sĩ

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Vốn Nhân Lực Của Các Doanh Nghiệp May Việt Namp1.1.5 Sự khác nhau giữa nguồn nhân lục và von nhân lục231.1.6Sụ khác nhau giữa vốn nhân lục và vốn vật chấl241.2Các mô hình định lượng vón nhàn lực25

1.2.1Mô hình đi học ớ nhà (rường261.2.2Mỏ hình vốn nhân lực có linh đen đào lạo trong công việc cua Mincer 341.3 Quá (rinh tạo von nhán lực431.3.1lạo (Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Vốn Nhân Lực Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

von nhân lực qua đào lạo chính quy và không chính quy431.3.2Tạo vốn nhàn lực thòng qua xác lập một thị trường kiến thức451.3.3các chiến lược dầu nr và

(Luận Án Tiến Sĩ) Nâng Cao Chất Lượng Vốn Nhân Lực Của Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

o vốn nhân lực501.4 Chat lượng vôn nhân lực và các tiêu chi đánh giá52

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ ộuóc DẤNHOÀNG XUÂN ĨIIẸPNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG VÓN NHÂN Lực CÙA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAMĨ.UẠN ÁN TTẺN sĩ

BỌ GIÁO DỤC DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ ộuóc DẤNHOÀNG XUÂN ĨIIẸPNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG VÓN NHÂN Lực CÙA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAMĨ.UẠN ÁN TTẺN sĩ