KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Năng Lực Từ Ngữ Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 5 Dân Tộc Tày

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         188 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Năng Lực Từ Ngữ Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 5 Dân Tộc Tày

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Năng Lực Từ Ngữ Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 5 Dân Tộc Tày

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘITRẤX THỊ KIM HOAPHÁT TRIẺN NĂNG Lực TỬ NGỮ TIÊNG V1ẸT CHO HỌC SINH LỚP 5 DÂN rọc TÀYLƯẠN ÁN TIÉN s

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Năng Lực Từ Ngữ Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 5 Dân Tộc Tàysĩ KĨĨOA nọc GIÁO DỤCHÀ NỘI-2019Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỌITRẤN THỊ KIM HOAPHÁT TRIỂN NÃNG LỤC TÙ NGŨ TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH

LỚP 5 DÂN Tộc TÀYChuyên ngành:Lí luận và PPDH bộ inôu Văn - Tiếng Việl Mà số:9.14.0ỉ.llLUÂN ÁN TĨÉN SÌ KHOA HỌC GIÁO Dục • • •Người hưởng dần khoa họ (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Năng Lực Từ Ngữ Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 5 Dân Tộc Tày

c:1.PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân2.GS.TS. Lê Phiroug NgaHÀ NỘI-2019iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trinh nghiên cửu của ricng tôi. Các so liệu

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Năng Lực Từ Ngữ Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 5 Dân Tộc Tày

trong luận án là trung thục. Nhũng kết luận khoa học của luận án chưa dược công bố trong bất ki công (rình nào khác.'l ác già luận ãnTrần Thị Kim Hoa

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘITRẤX THỊ KIM HOAPHÁT TRIẺN NĂNG Lực TỬ NGỮ TIÊNG V1ẸT CHO HỌC SINH LỚP 5 DÂN rọc TÀYLƯẠN ÁN TIÉN s

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Năng Lực Từ Ngữ Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 5 Dân Tộc Tày.....12.Mục đích nghiên cứu...................................................33.Dôi lượng và khách the nghiên cứu....................................

.34.Giả thuyết khoa học...................................................35.Nhiệm vụ nghiên cứu...................................................36. (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Năng Lực Từ Ngữ Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 5 Dân Tộc Tày

Phạm vi nghiên cứu....................................................37.Phương pháp nghiên cứu................................................38.Dỏng

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Năng Lực Từ Ngữ Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 5 Dân Tộc Tày

góp cùa luận án..................................................49.Câu trúc cứa luận án..................................................5Chương 1:

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘITRẤX THỊ KIM HOAPHÁT TRIẺN NĂNG Lực TỬ NGỮ TIÊNG V1ẸT CHO HỌC SINH LỚP 5 DÂN rọc TÀYLƯẠN ÁN TIÉN s

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Năng Lực Từ Ngữ Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 5 Dân Tộc Tàyghiên cứu về năng lực....................................61.1.2.Những nghiên cứu về năng lực ngôn ngừ...........................8

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘITRẤX THỊ KIM HOAPHÁT TRIẺN NĂNG Lực TỬ NGỮ TIÊNG V1ẸT CHO HỌC SINH LỚP 5 DÂN rọc TÀYLƯẠN ÁN TIÉN s