KHO THƯ VIỆN 🔎

Tổng quan về công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng, tiềm năng phát triển của sản phẩm nước giải khát từ khoai lang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         57 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tổng quan về công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng, tiềm năng phát triển của sản phẩm nước giải khát từ khoai lang

Tổng quan về công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng, tiềm năng phát triển của sản phẩm nước giải khát từ khoai lang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. IICM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHĂM □□□MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ SÁN XUẤT RAU QUÁ VÀ NƯỚC GIÃ

Tổng quan về công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng, tiềm năng phát triển của sản phẩm nước giải khát từ khoai lang ÃI KHÁTHCMUTETIẾU LUẬNTông quan vê công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng,tiêm năng phát triêìi cúa sán phấm nước giái khát từ khoai langGVHD: Ths.

Đặng Thị Ngọc DungSVTH:MSSVNguyên Nhu’ Ngục20116205Nguyên Tăng Báo Ngọc 20116206I.ê Thị Ngọc Như20116213Phạm Quang Tú20116256Lớp thú’ 4 - riết 34Mã l Tổng quan về công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng, tiềm năng phát triển của sản phẩm nước giải khát từ khoai lang

ớp: PVFB422050-02CLCTp. Hô Chí Minh, tháng 05 năm 2022DANH SÁCH NHÓM VIẾT TIẾU LUẬN CUỐI KÌ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 20221.Mã môn hục: PVFB4220502.Giả

Tổng quan về công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng, tiềm năng phát triển của sản phẩm nước giải khát từ khoai lang

ng viên hướng dẵn: ThS. Đặng Thị Ngọc Dung3.Tên đề tài: l õng quan vĩ’ công nghệ sán xuất vã đánh giá châì lưựng, liềm nang phái Irion cúa san phấm nư

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. IICM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHĂM □□□MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ SÁN XUẤT RAU QUÁ VÀ NƯỚC GIÃ

Tổng quan về công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng, tiềm năng phát triển của sản phẩm nước giải khát từ khoai lang n Tâng Rào Ngọc2011620613Lê Thị Ngọc Như2011621314Phạm Quang Tú201162561Ghi chú:-Tì lệ % = 100%: mức độ phần trăm cùa từng sinh viên tham gia được đán

h giá bời nhóm trường và thống nhất giừa các thành viên trong nhóm.-Trưởng nhóm: Phạm Quang TúNhận xét của giảng viênTP. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 202 Tổng quan về công nghệ sản xuất và đánh giá chất lượng, tiềm năng phát triển của sản phẩm nước giải khát từ khoai lang

2TI1S. Đặng Thị Ngọc Dungii

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. IICM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHĂM □□□MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ SÁN XUẤT RAU QUÁ VÀ NƯỚC GIÃ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. IICM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHĂM □□□MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ SÁN XUẤT RAU QUÁ VÀ NƯỚC GIÃ