KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên Giai Đoạn 2013 - 2020

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         115 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên Giai Đoạn 2013 - 2020

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên Giai Đoạn 2013 - 2020

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠĨ HỌC Sư PHẠMĐINH VẤN HÒNGPĨĨÁT TRĨẼN DỌĨ NGŨ GTÂNG VTÊN TRƯỜNG C AO ĐẲNG KINH TÉ - KỲ THUẬT ĐIỆN BIÊN GĨAĨ DOẠN 2013 - 20

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên Giai Đoạn 2013 - 2020020LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2014Sỏ hóa bời Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên httPZ/Avww.lfC-tnu.edu.vn/DẠI HỌC THÀI NGUYÊ

N TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMĐINH VÂN HỎNGPĨĨẤT TRIẺN DỌĨ NGŨ GIẢNG VIỄN TRƯỜNG C AO ĐẢNG KINH TÉ - KỲ 1HƯẬ1 ĐIỆN BIÊN GTAT DOẠN 2013 -2020 •Chuyên ngành: (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên Giai Đoạn 2013 - 2020

ỌUÁN Ĩ.Ý GIÁO DỤC Mà số: 60.14.01.14LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ GIÁO DỤCNgười hướng dẫn khoa học: PGS. TS TRẤN THỊ TUYẾT OANHTHÁI NGUYÊN - 2014Sô hóa bới

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên Giai Đoạn 2013 - 2020

Trung lâm Hoc iiêu - Dai hoc Thái Nguyên hllp.7/wu-w.lrc»tnu.cdu.vn/Ĩ.ỜI CAM DOANTói xin cam đoan: Luận vãn này là công trinh nghiên cứu của cá nhân

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠĨ HỌC Sư PHẠMĐINH VẤN HÒNGPĨĨÁT TRĨẼN DỌĨ NGŨ GTÂNG VTÊN TRƯỜNG C AO ĐẲNG KINH TÉ - KỲ THUẬT ĐIỆN BIÊN GĨAĨ DOẠN 2013 - 20

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên Giai Đoạn 2013 - 2020n xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nghiên cứu của bán thân.Thái Xguyân. thúng 8 năm 2014l ác giảĐinh Vân IIỔ112iLỜI CẢM ƠNTói xin chân thành cam cm P

GS. TS Trân Thị Tuyêt Oanh đà tận tinh giúp dờ dê tôi hoãn thành luận vãn này.Trân trọng tó lòng bicl cm sâu sác đen các thây, cô Trường Dại học Sư ph (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên Giai Đoạn 2013 - 2020

ạm Thái Nguyên dà nhiệt tinh giáng dạy trong suốt khỏa học.Xin chân thành cam em các thây, cô giáo, các đông chí đông nghiệp. Ban Giám hiệu Trường Cao

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên Giai Đoạn 2013 - 2020

dăng Kinh tê - Kỳ thuật tinh Điện Biên, dã dộng viên và tạo điêu kiện giúp đờ lôi hoàn thành chương trình khóa học.Mặc dù đà có nhiêu cò gáng trong q

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠĨ HỌC Sư PHẠMĐINH VẤN HÒNGPĨĨÁT TRĨẼN DỌĨ NGŨ GTÂNG VTÊN TRƯỜNG C AO ĐẲNG KINH TÉ - KỲ THUẬT ĐIỆN BIÊN GĨAĨ DOẠN 2013 - 20

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên Giai Đoạn 2013 - 2020ong nhận được sự dóng góp quý báu cùa các thay cô giáo, dong nghiệp dê tiếp tục học tập. nghiên cứu sau này.Tác già luận vanDinh Vân Hôngiimục: lụcLỜI

CAM ĐOAN........................................................iLỜI CÁM ƠN.........................................................iiMỤC LỰC........ (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên Giai Đoạn 2013 - 2020

...................................................iii

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠĨ HỌC Sư PHẠMĐINH VẤN HÒNGPĨĨÁT TRĨẼN DỌĨ NGŨ GTÂNG VTÊN TRƯỜNG C AO ĐẲNG KINH TÉ - KỲ THUẬT ĐIỆN BIÊN GĨAĨ DOẠN 2013 - 20

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠĨ HỌC Sư PHẠMĐINH VẤN HÒNGPĨĨÁT TRĨẼN DỌĨ NGŨ GTÂNG VTÊN TRƯỜNG C AO ĐẲNG KINH TÉ - KỲ THUẬT ĐIỆN BIÊN GĨAĨ DOẠN 2013 - 20