KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Du Lịch Làng Nghề Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         81 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Du Lịch Làng Nghề Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Du Lịch Làng Nghề Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIÊN KHOA HỌC XÀ HỘIĐÓ THỊ HỒNG HÀIPHẤT TRI ẺN DU I ỊCH LÀNG NGHỀ XÀ HỒNG VÂN, HƯYẸN THƯỜNG TÍN. HÀ NỌI TRON

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Du Lịch Làng Nghề Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện NayNG GIAI DOẠN111ẸN NAYLI ẬN VĂN THẠC SÌ VIỆT NAM HỌCHÀ NỘI, 2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỌI MẸT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIDÒ THỊ HÒNG HAIPHÁT TRIŨN

1)1 LỊCH LÀNG NGIIÍ: XÀ HỒNG VÂN, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỌI TRONG GIAI DOẠN 111ẸN NAYNgành: Mẹt Nam Học Mã ngành: 60220113NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:TS. (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Du Lịch Làng Nghề Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay

NGUYÊN DƯC HỪUHÀ NỘI, 2019LỜI CAM ĐOANròi xin cam đoan Luận vãn Thạc sĩ Việt Nam học " Phát triền du lịch làng nghề xà lỉồng ỉ'ân, huyện Thường Tin, I

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Du Lịch Làng Nghề Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay

là Nội trong giai đoạn hiện nay" ”là công trình nghicn cứu khoa học cúa riêng tôi. Các số liệu và kết luận khoa học nêu trong luận vãn là trung thực v

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIÊN KHOA HỌC XÀ HỘIĐÓ THỊ HỒNG HÀIPHẤT TRI ẺN DU I ỊCH LÀNG NGHỀ XÀ HỒNG VÂN, HƯYẸN THƯỜNG TÍN. HÀ NỌI TRON

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Du Lịch Làng Nghề Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay.........1Chương 1....................................................10cơ SỚ LÝ LUẬN VÀ TÒNG QUAN VẼ XÀ HÔNG VÂN...................101.1.Các khái niệ

m CO’ bán.................................101.2.Cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển du lịch tại địa phương.13Chương 2.............................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Du Lịch Làng Nghề Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay

..............................17I Hực TRẠNG PHẤT TRIỀN DU LỊCH XÂ HÔNG VẤN..................17IIƯYẸN THƯỜNG TÍN. HÀ NỘI...............................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Du Lịch Làng Nghề Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay

............172.1.Dặc điểm kinh tế - xà hội.............................182.2.Dặc điềm CO’câu ngành nghề tại địa phương.............202.3.Hoạt dộng Du

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIÊN KHOA HỌC XÀ HỘIĐÓ THỊ HỒNG HÀIPHẤT TRI ẺN DU I ỊCH LÀNG NGHỀ XÀ HỒNG VÂN, HƯYẸN THƯỜNG TÍN. HÀ NỌI TRON

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Du Lịch Làng Nghề Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay..................................372.5.Dánh giá về các hoạt động du lịch lại địa phương......41chương 3..............................................

..............51MỢT SỚ GIẢI PHẤP CHƠ PHẤT TRIẺN DU LỊCH.............................51LÀNG NGHÊ TẠI XÂ HÓNG VẤN, HUYỆN I HƯỜNG TÍN, HÀ NỘI............ (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Du Lịch Làng Nghề Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, Hà Nội Trong Giai Đoạn Hiện Nay

....513.1.Đánh giá thực trạng hoạt dộng du lịch trôn dịa bàn xã.513.2.Định hiróng xây dựng phát triển xã du lịch............54

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIÊN KHOA HỌC XÀ HỘIĐÓ THỊ HỒNG HÀIPHẤT TRI ẺN DU I ỊCH LÀNG NGHỀ XÀ HỒNG VÂN, HƯYẸN THƯỜNG TÍN. HÀ NỌI TRON

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIÊN KHOA HỌC XÀ HỘIĐÓ THỊ HỒNG HÀIPHẤT TRI ẺN DU I ỊCH LÀNG NGHỀ XÀ HỒNG VÂN, HƯYẸN THƯỜNG TÍN. HÀ NỌI TRON