KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nữ Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Bắc Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         202 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nữ Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Bắc Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nữ Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Bắc Hiện Nay

Bộ GIÁO ĐỤC' VÀ ĐÀO TẠOI lọc VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GI AHÔ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀNDÕ HUYÊN TRANGPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN Lực NỮ CÁC DÂN TỘC

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nữ Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Bắc Hiện NayC THIÊU SÓ Ỏ TÂY BẮC HIỆN NAYLUẬN ÁN TIẾN Sì TRIẾT HỌCHÀ NỘI-2019BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÓC GIA HO CHÍ MINHHỌC VIÊN BÁO CHÍ VÀ TUY

ÊN TRƯ YÊNĐÓ HƯYÈN TRANGPHẤT TRIẺN NGUÒN NHÂN LỤC NỮ CÁC DÂN TỘC THIÉƯ SÓ Ở TÂY BẤC HIỆN NAYChuyên ngành*, Triết học Mãsẳ*. 92 29 001LUẬN ÁN TIÉN Sĩ T (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nữ Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Bắc Hiện Nay

RIÉT HỌCNgười hướng dẫn khoa học:1.PGS.TS Nguyền Đinh Tường 2. PGS.TS Trần Thị Anh ĐàoHÀ NỘI - 2019LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày là công trình nghi

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nữ Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Bắc Hiện Nay

ên cứu cùa riêng tôi. Các kết lỊuã nghiên cứu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rò ràng vờ chưa từng được ai công bồ trong bất kỳ cóng

Bộ GIÁO ĐỤC' VÀ ĐÀO TẠOI lọc VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GI AHÔ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀNDÕ HUYÊN TRANGPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN Lực NỮ CÁC DÂN TỘC

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nữ Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Bắc Hiện Naycút' LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI............51.Những công trình khoa học nghiên cứu (rong và ngoài nước có liên quandến dề tài luận án.......................

........................52.Những giá trị cùa các công trình khoa học lien quan đen đề tài luận án vàvắn dề dặl ra luận án can liếp lục nghiên cửu..... (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nữ Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Bắc Hiện Nay

..............28Chuvng 1: MỌT SÓ VẮN DẺ LÝ LUẬN VÈ PHÁT TR1ẺN NGUÒN NHÂN Lực Nữ CÁC DÂN TỘC THIỀU SỒ Ờ VIỆT NAM HIÊN NAY ...311.1.Phát triển nguồn nhâ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nữ Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Bắc Hiện Nay

n lực nữ các dân tộc thiều số..........311.2.Vai trò của việc phát triển nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiêu so doivới sự phát (l ien kinh tế - xã hội

Bộ GIÁO ĐỤC' VÀ ĐÀO TẠOI lọc VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GI AHÔ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀNDÕ HUYÊN TRANGPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN Lực NỮ CÁC DÂN TỘC

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nữ Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Bắc Hiện Nay..............69Churoug 2: PHÁT TRIẺN NGUÒN NHÂN Lực NỮ CÁC DÂN TỘC THIẺƯ SỎ Õ TÂY BÁC HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN.2.1.Dặc điếm về tự nhiên,

kinh tế - xã hội và NNL nữ các DTPS ớ lay Bắchiện nay........................................................86 (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nữ Các Dân Tộc Thiểu Số Ở Tây Bắc Hiện Nay

Bộ GIÁO ĐỤC' VÀ ĐÀO TẠOI lọc VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GI AHÔ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀNDÕ HUYÊN TRANGPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN Lực NỮ CÁC DÂN TỘC