KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kỹ Năng Dạy Học Phân Hóa Cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         240 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kỹ Năng Dạy Học Phân Hóa Cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kỹ Năng Dạy Học Phân Hóa Cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng

ĐẠI nọc THÁI NGUYÊNTRƯỜNG dại học sir PHẠMPHẠM HỨC KHIÊMPHÁT TRIỀN KỸ NÀNG DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNGLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KHOA HỌC GIẢ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kỹ Năng Dạy Học Phân Hóa Cho Giảng Viên Trường Cao ĐẳngẢO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2(118DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMPHẠM ĐÚC KHIÊMPHẤT TRIÉN KỸ NĂNG DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẢNGNgà

nh: I.V luận vã lịch sừ giáo dục Mã xổ: 9140102LUẬN ÁN TIÉN Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. BÙI VÂN QUÂNTHÁI NGUYÊN - 2018iLỜI C (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kỹ Năng Dạy Học Phân Hóa Cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng

AM ĐOANTòi xin cam đoan đày ỉà công trình nghiên cừu của riêng tôi.Các kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa rừng dược công bổ trong bất kì

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kỹ Năng Dạy Học Phân Hóa Cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng

cáng trình nào khác.Tác gia luận ánPhạm Đức KhiêmiiMỤC LỤCLÒI CAM ĐOAN...................................................................iMỰC LỤC.....

ĐẠI nọc THÁI NGUYÊNTRƯỜNG dại học sir PHẠMPHẠM HỨC KHIÊMPHÁT TRIỀN KỸ NÀNG DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNGLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KHOA HỌC GIẢ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kỹ Năng Dạy Học Phân Hóa Cho Giảng Viên Trường Cao ĐẳngNH MỤC CÁC BẢNG.............................................................ivDANH MỤC BIÊU DÓ. HÌNH..................................................

.......VMỞ ĐẤU.........................................................................11.1 .ý do chọn đề tài......................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kỹ Năng Dạy Học Phân Hóa Cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng

.................12.Mục dích nghiên cứu.........................................................43.Khách the và đối tượng nghiên cứu..................

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kỹ Năng Dạy Học Phân Hóa Cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng

.........................44.Nhiệm vụ nghiên cứu.........................................................46.Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.............

ĐẠI nọc THÁI NGUYÊNTRƯỜNG dại học sir PHẠMPHẠM HỨC KHIÊMPHÁT TRIỀN KỸ NÀNG DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNGLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KHOA HỌC GIẢ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kỹ Năng Dạy Học Phân Hóa Cho Giảng Viên Trường Cao Đẳng.........................................89.Nhùng dóng góp cua luận án..................................................8

ĐẠI nọc THÁI NGUYÊNTRƯỜNG dại học sir PHẠMPHẠM HỨC KHIÊMPHÁT TRIỀN KỸ NÀNG DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNGLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KHOA HỌC GIẢ