KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Làng Nghề Sản Xuất Hàng Xuất Khẩu Trên Địa Bàn Hà Nội Đến Năm 2020

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         217 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Làng Nghề Sản Xuất Hàng Xuất Khẩu Trên Địa Bàn Hà Nội Đến Năm 2020

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Làng Nghề Sản Xuất Hàng Xuất Khẩu Trên Địa Bàn Hà Nội Đến Năm 2020

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÒNG DẠI HỌC KINH lí: Qlỏc DÂNTRỊNH KIM LIỀNPHÁT TRIỀN LÀNG NGHÈ SẢN XUẤT HÀNG XUÁT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐÉN NĂM 2020LUẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Làng Nghề Sản Xuất Hàng Xuất Khẩu Trên Địa Bàn Hà Nội Đến Năm 2020ẬN ÁN TIỀN Sì KINH TÉHÀ NỌL NÃM 2013BỌ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG dại iiọc kinh tẻ quóc dânTRỊNH KIM LIÊNPHÁT TRIỀN LÀNG NGHÈ SẢN XUÁT HÀNG XUẤT KHẨU

TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐÉN NĂM 202»Chuyên ngành:Kinh tế phát triểnMã chuyên ngành: 62.31.05.01LIĨẠN ÁN TIẺN Sĩ KINĨI TÉNGƯỜI TTƯỚNG DÀN KĨĨOA ĨĨỌC:1.PGS. (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Làng Nghề Sản Xuất Hàng Xuất Khẩu Trên Địa Bàn Hà Nội Đến Năm 2020

TS Trần Thị Vỉìn Hoa2.TS Vũ Quốc BìnhHÀ NỘI, NĂM 2013LỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan, ban Luận án “Phát triền làng nghề san xuất hàng xuất khầu trên đia

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Làng Nghề Sản Xuất Hàng Xuất Khẩu Trên Địa Bàn Hà Nội Đến Năm 2020

bàn Hà NỘI đến năm 2020" là cóng trinh nghiên cứu cua riêng tôi Gác số liệu, tư liệu được sử dụng trong luận án lã trung thực, có nguồn gổc. xuất xử r

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÒNG DẠI HỌC KINH lí: Qlỏc DÂNTRỊNH KIM LIỀNPHÁT TRIỀN LÀNG NGHÈ SẢN XUẤT HÀNG XUÁT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐÉN NĂM 2020LUẬ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Làng Nghề Sản Xuất Hàng Xuất Khẩu Trên Địa Bàn Hà Nội Đến Năm 2020già luận ánTRỊNH KIM LIÊNMỤC LỤCTrangI RANG BÌA PHỤLỜI CAM IM)ANDANH MỤC CÁC CIIỪ VIĨT TẤTDANH MỤC ('Ác BÂNG BILLDANH MỤC CÁC HÌNHMỞ ĐẤU..............

................................................11.Tinh cấp thiết của nghiên cihi dề tải luận án....................12.long quan nghiên cứu........... (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Làng Nghề Sản Xuất Hàng Xuất Khẩu Trên Địa Bàn Hà Nội Đến Năm 2020

..................................33.Mục đích nghiên cứu..............................................84.Dổi tượng và phạm vi nghiên cứu..............

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Làng Nghề Sản Xuất Hàng Xuất Khẩu Trên Địa Bàn Hà Nội Đến Năm 2020

....................85.Phương pháp nghiên cứu...........................................96.Các kết quà chính và đóng góp của luận án..................

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÒNG DẠI HỌC KINH lí: Qlỏc DÂNTRỊNH KIM LIỀNPHÁT TRIỀN LÀNG NGHÈ SẢN XUẤT HÀNG XUÁT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐÉN NĂM 2020LUẬ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÒNG DẠI HỌC KINH lí: Qlỏc DÂNTRỊNH KIM LIỀNPHÁT TRIỀN LÀNG NGHÈ SẢN XUẤT HÀNG XUÁT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐÉN NĂM 2020LUẬ