KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         149 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRÂN NGỌC HẠNHPHÁT TRIỀN HỢP TÁC XẢ VẬN TÁI THỦY-BỌ NỘI ĐỊA Ở DONG BÀNG SÔNG cửu LONGChuy

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Longyên ngành:Mả số:Kinh tế chinh trị 62.31.01.02HÀNỌI-NÃM 20141Xuất phát từ lý do trên, tỏi chọn đề tài: “Phát triên họp tác xã vận tài thủy- bộ nội địa

ờ đông bãng sông Cừu Long" làm đê tài luận án tiền sì kinh tế chuyên ngành Kinh tế chinh trị của tôi.2.Dôi tượng nghiên cứuỜ đồng bảng sông Cửu Long h (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

iện dang tồn tại 178 hợp tác xà vận tài nội địa (đến quí 1 nãni 2013),các hợp tác xà vận tai tô chức theo hình thức: Hợp tác xã vận tái đường sông: Hợ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

p tác xà vận tài ô tò: Hợp tác xã vận tai hàng hóa, hợp tác xã xe tác xi và hợp tác xã vận tãi kết họp thúy bộ.Các hợp tác xà hoạt động theo 3 mỏ hình

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRÂN NGỌC HẠNHPHÁT TRIỀN HỢP TÁC XẢ VẬN TÁI THỦY-BỌ NỘI ĐỊA Ở DONG BÀNG SÔNG cửu LONGChuy

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Longtiling nghiên cứu sự tồn tại. phát triền và cơ chế tác động đếnllọp tác xã vận tài thùy-bộ nội địa ở đổng bảng sông Cửu Long, hoạt động theo mô hình q

uân lý điều hành sân xuất kinh doanh tập trung.Coi đây là 111(5 hình tố chức hợp tác xà vận tãi nội địa tiêu biêu hiện nay.3.Mục đích nghiên cứuNghiên (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

cứu một cách tổng thể về hợp tác xà vận tài thủy-bộ nội địa ở đồng bàng sông Cửu Long (về kinh tế-xã hội). Sự tác độngcác chinh sách cùa nhà nước đến

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

hoạt động sàn xuất kinh doanh cua mỏ hình hợp tác xã này. Từ đó tìm ra những giãi pháp đỏng bộ. phù hợp đê thúc đây mô hình hợp tác xà này phát triền

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRÂN NGỌC HẠNHPHÁT TRIỀN HỢP TÁC XẢ VẬN TÁI THỦY-BỌ NỘI ĐỊA Ở DONG BÀNG SÔNG cửu LONGChuy

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Longbằng sông Cừu Long và cà nước.34.Phạm vi nghiên cứuChi nghiên círumô hình hựp tác xã vân tài thúy- bộ nội địa (không nghicn cứu các loại hình doanh ng

hiệp, công ly vận tài) ớ 13 tinh đông bang sông CiTU Long, giai đoạn từ 2003 đến 2012. trên gỏc dộ kinh tế chính tậ.Do sô liệu thòng ke không đây đù. (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

nghicn cứu sinh tạm sử dụng sò liệu thống kè số lượng 11IX vận tải. khối lượng vận tai cua ca vùng. Khối lượng vận tai cùa 04 tinh ( l iền Giang, Tp.

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

('ẩn llìơ , Kiên Giang, (’à Mau).Kết quả sân xuầl kinh doanh cùa 24 HTX vận lâi thùy-bộ nội địa ớ 04linh (Ben I re. Tiền Giang, cằn Thơ, ('à Mau) và c

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRÂN NGỌC HẠNHPHÁT TRIỀN HỢP TÁC XẢ VẬN TÁI THỦY-BỌ NỘI ĐỊA Ở DONG BÀNG SÔNG cửu LONGChuy

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Longy bộ Toàn Thang. HTX vận tai thúy bộ thành pho Cân Thư).Dề dần chứng cho sự can thiết phủi phát triền I 1TX vận lãi thủy-bộ nội địa ờ dồng băng sóng C

ữu Long.5.Cáu hoi nghiên cứuCaul.Tinh khách quan về sự phát triên hợp tác xà vận tài thuỷ-bộ nội địa trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCNhiện (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

nay ớ nước ta?Cầu 2. Sự cần thiết phải phát triền hợp tác xà vận tái thuỹ-bộ nội địa ờ dồng bằng sông Cửu Long.Xu hướng phát triển trong giai đoạn tới

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

như thế nào?('âu 3.Nhưng giai pháp dẻphãt triển hợp tác xà vận tai thuỵ-bộ nội dịa ờ dồng bằng sông Cưu I .ongtrong giai đoạn tới như thế nào?6.Già t

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRÂN NGỌC HẠNHPHÁT TRIỀN HỢP TÁC XẢ VẬN TÁI THỦY-BỌ NỘI ĐỊA Ở DONG BÀNG SÔNG cửu LONGChuy

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Longlý luận và thực tiền.4Già thuyết 2. Qua thực trạng phát triền cua hợp tác xà vận tái thũy-bộ nội địa trong thời gian qua,đà tác độngrất lớn đến sựtảng

trường kinh tế -xã hội của vùng đồng bảng sông Ciru Long.Do vậy, cần phái phát triển mô hình kinh tế này.Già thuyết 3.Cần phai có một số giãi pháp, đ (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

iều kiện cho mô hình hợp tác xã vận tài thùy-bộ nộiđịa ờ dồng băng sòng Cửu Long phát triên trong giai đoạn tới.6. Nhiệm vụ phải giãi quyết-Luận giãi

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

và nghiên cứu lý luận về phát triển hợp tác xà vận tài thuý-bộ nội địa trong nền kinh tế thị trưởng định hướng XHCNhiện nay ớ nước ta vàxu hướng phát

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRÂN NGỌC HẠNHPHÁT TRIỀN HỢP TÁC XẢ VẬN TÁI THỦY-BỌ NỘI ĐỊA Ở DONG BÀNG SÔNG cửu LONGChuy

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Longg kinh tế -xà hội của đòng bằng sông Cứu Long và sựcân phái phát triên mô hình kinh tẽ này.-Đề xuất những giãi pháp cơ bân đề phát triển mô hình hợp t

ác xà vận tái thũy-bộ nội địa ở đồng bảng sông Cửu Longtrong giai đoạn tới.7.Phương pháp nghiên cứuDựa trên phương pháp luận của phép biện chứng duy v (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

ật cua chu nghiẫ Mác-Lênin, tư tường Hồ Chi Minh.Sự vận dụng của Dâng Cộng sân Việt Nam vào phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chu ng

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Hợp Tác Xã Vận Tải Thủy-Bộ Nội Địa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

hĩa, khi Việt Nam đà hội nhập quốc tế. cụ thê cho từng phần như sau:-Phương pháp duy vật biện chửng và duy vật lịch sư (chương 2)

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRÂN NGỌC HẠNHPHÁT TRIỀN HỢP TÁC XẢ VẬN TÁI THỦY-BỌ NỘI ĐỊA Ở DONG BÀNG SÔNG cửu LONGChuy

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỌI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRÂN NGỌC HẠNHPHÁT TRIỀN HỢP TÁC XẢ VẬN TÁI THỦY-BỌ NỘI ĐỊA Ở DONG BÀNG SÔNG cửu LONGChuy