KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Phía Bắc Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         209 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Phía Bắc Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Phía Bắc Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

iLỜ1 CAM ĐOANI ôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. ('ác số liệu dược sứ dụng trong luận án là tiling thực, có nguồn gốc, xuât

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Phía Bắc Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế xứ rò ràng. Nhưng két qua trinh bày trong luận án chưa lừng dược công bô trong bất cữ còng trinh nào khác.Tác giã luận ánĐặng Xuân PhongiiMỤC LỤCLÒI

CAM DOA.NDANH MỤC CÁC TỪ VIẺT TẤT...........................VDANH MỤC CÁC BÀNG BIẾU, HĨNH.......................viiMỞ ĐÂU............................. (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Phía Bắc Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

................1CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẠN VÀ KINH NGIIIẸM Tllực TIÊN’ VẺ PHẤT I KIÊN KHU KINH TÉ CỬA KHẤU BIÊN GIÓI TRONG DIÈ.U KIỆN HỘI NIIẠP KINH TÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Phía Bắc Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

QUỎC TẺ..............................................111.1.Kill KIMI TẺ CỨA KHAU BIÊN GIỚI VÀ VAI TRÒ CỦA KHUKINH TÉ CỦA KHẤC BIÊN GIỚI TRONG DIÊU KIỆ

iLỜ1 CAM ĐOANI ôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. ('ác số liệu dược sứ dụng trong luận án là tiling thực, có nguồn gốc, xuât

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Phía Bắc Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế kinhtè cứa khâu biên giới..............................................111.1.2.Tính quy luật, điều kiện hình thành và phát triền khu kinh tế cửakhau

biên giới.....................................................241.1.3.Vai trò khu kinh lể cứa khẩu biên giới trong điều kiện hội nhập kinhtế quốc tế.. (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Phía Bắc Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

.......................................................361.2.NỌI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CẤC NHẤN TÓ ÁNH HƯỚNGDẾN PHÁ I TRIỂN KHU KINH TỂ cùA KHẤU

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Phía Bắc Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

BIÊN GIỚI...................421.2.1. Nội dung phát triên khu kinh tê của khâu bicn giới..........421.2.2.Tiêu chi dành giá phát triển khu kinh tế cua

iLỜ1 CAM ĐOANI ôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. ('ác số liệu dược sứ dụng trong luận án là tiling thực, có nguồn gốc, xuât

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Phía Bắc Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc TếAKHAU BIÊN GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIẸM cno MẸT NAM....................601.3.1.Kinh nghiệm cua Trung Quốc..............................60ì.3.2. Kinh ng

hiệm cùa I hái l.an....................................................641.3.3.Kinh nghiệm của Lào.................................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Phía Bắc Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

......691.3.4.Bài học kinh nghiệm rúl ra cho Việt Nam......................................72iiiCHƯƠNG 2: Tllực TRẠNG PHẤT TRIÉN KHI KINH TÉ CƯA KHAU

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Phía Bắc Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

BIÊN GIỚI PHÍA BÁC VIỆT NAM..................................782.1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC KIIU KINH TÉ CƯA KHAU BIÊNGIỚI PHÍA BÁC VIẸT NAM..........

iLỜ1 CAM ĐOANI ôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. ('ác số liệu dược sứ dụng trong luận án là tiling thực, có nguồn gốc, xuât

iLỜ1 CAM ĐOANI ôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. ('ác số liệu dược sứ dụng trong luận án là tiling thực, có nguồn gốc, xuât