KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         225 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Nam

iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu khoa học độc lập cùa tôi. Các thông tin. số liệu trong luận án là trung thực và có nguồn gố

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Namốc rỏ rùng, cụ thể. Kết quá nghiên cứu trong luận án là trung thực và chua lừng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.Nglìiên cứu s

inhHoàng Thị Lan HươngiiLỜI CẢM ƠNNghiên cứu sinh xin được bày tó lòng biết ơn sâu sắc tới các Thày hướng dần khoa học: GS.TS Nguyễn Vãn Thường. PGS.T (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Nam

S. Nguyền Vãn Mạnh đã chi bão. hướng dẫn hết sức tận lình để NCS hoàn thành công (rình nghiên cứu khoa học này.NCS xin được cảm ơn chân thành tới các

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Nam

Thày Cô giáo và các cán bộ trong Khoa Du lịch Và Khách sạn Trường Dại học Kinh tế Quốc dân. các Cán bộ. Giáo viên Viện đào tạo Sau đại học trường Đại

iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu khoa học độc lập cùa tôi. Các thông tin. số liệu trong luận án là trung thực và có nguồn gố

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Namo và Du lịch. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Tòng Công ty du lịch Hà Nội. Khách sạn Hoà Bình. Khách sạn Sài Gòn Hạ Long

, các chuyên gia trong lình vực du lịch, các Sờ Văn hóa. Thê thao và Du lịch các tinh thuộc Vùng du lịch Bắc Bộ. các bạn bè. đồng nghiệp và gia đình đ (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Nam

ã dành cho NCS sự úng hộ. động viên, chia sẽ và giúp đờ tận tình trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án.iiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..............

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Nam

..........................iDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHÌ VIÉT TẤT..............VDANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH...........................viiPHẤN MỜ ĐÀU......

iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu khoa học độc lập cùa tôi. Các thông tin. số liệu trong luận án là trung thực và có nguồn gố

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Nam....131.1Kinh doanh lưu (rú du lịch..............................131.2Lý luận cơ bân về Vùng du lịch và phát triển kinh doanh lưu trú du lịch ởVùng du

lịch................................................................261.3Các nguyên tắc cơ bân đâm bão phát triển ben vừng kinh doanh lưu trú du lịch (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Nam

tại vùng du lịch.............................................................371.4Chi tiêu đánh giá phát triển bền vừng kinh doanh lưu trú du lịch tại

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Nam

vùng dulịch ........................................................................441.5Mô hình phát triên bền vừng kinh doanh lưu trú du lịch ở một

iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu khoa học độc lập cùa tôi. Các thông tin. số liệu trong luận án là trung thực và có nguồn gố

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt NamBÁC BỌ CÙA VIỆT NAM.........................692.1Tông quan về Vùng du lịch Bắc Bộ và thực trạng khai thác tài nguyên du lịchgàn với phát triển kinh do

anh lưu trú du lịch lại Vùng du lịch Bắc Bộ cũa Việt Nam..............................................................692.2Thực trạng quan lý Nhà nước (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Nam

về kinh doanh lưu trú du lịch lại Vùng du lịchBắc Bộ...........................................................812.3Đánh giá thực trạng phát triển ki

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Kinh Doanh Lưu Trú Du Lịch Tại Vùng Du Lịch Bắc Bộ Của Việt Nam

nh doanh lưu trú du lịch tại Vùng du lịch BăcBộ theo hướng bền vừng qua các chi tiêu..........................89Chương 3 CÁC GIÃI PHÁP CHÙ YÉU DE PHÁT

iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu khoa học độc lập cùa tôi. Các thông tin. số liệu trong luận án là trung thực và có nguồn gố

iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu khoa học độc lập cùa tôi. Các thông tin. số liệu trong luận án là trung thực và có nguồn gố