KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Chủ Nhiệm Ở Trường Trung Học Cơ Sở Theo Tiếp Cận Năng Lực

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         210 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Chủ Nhiệm Ở Trường Trung Học Cơ Sở Theo Tiếp Cận Năng Lực

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Chủ Nhiệm Ở Trường Trung Học Cơ Sở Theo Tiếp Cận Năng Lực

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHLim ĨTÒNG UYÊNPHÁT TRIẾN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN •CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC co SỎTHEO TIÉP CẬN NĂNG LựcLUẬN ÁN

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Chủ Nhiệm Ở Trường Trung Học Cơ Sở Theo Tiếp Cận Năng Lực TIÉN sì KHOA HỌC GIÁO DựcNGHẸ AN - 2019Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC VINHTJfU TĨÒNG ƯYẼNPHÁT TRTÊN ĐỌI NGỮ GIÁO VIÊN •CHỦ NHIỆM Ỏ TRƯỜNG TRUNG

HỌC co SỎTHEO TIÉP CẬN NĂNG LựcChuyên ngành: Quàn lí giáo dụcMà số: 9 14 01 14LUẠN ÁN TIẾN Sĩ KHOA nọc GIÁO DỤCNgười hưởng dẫn khoa học:PGS. TS. PHAM (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Chủ Nhiệm Ở Trường Trung Học Cơ Sở Theo Tiếp Cận Năng Lực

MINH HÙMNGHẸ AN-2019iLỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây lã còng trinh nghiên cứu độc lập. Các số liệu và kết quà nêu (rong luận án này chưa được công b

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Chủ Nhiệm Ở Trường Trung Học Cơ Sở Theo Tiếp Cận Năng Lực

ố trong bất kỳ công trình nào.Tác giã luận ánl.ini nồng UyêniiMỤC LỤCTrangLÒI CAM ĐO AN.................................................iDANH MỤC CHƯ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHLim ĨTÒNG UYÊNPHÁT TRIẾN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN •CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC co SỎTHEO TIÉP CẬN NĂNG LựcLUẬN ÁN

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Chủ Nhiệm Ở Trường Trung Học Cơ Sở Theo Tiếp Cận Năng Lực.........................XMỜĐẦlĩ........................................................11.Lý do chọn đề lài.......................................1

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHLim ĨTÒNG UYÊNPHÁT TRIẾN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN •CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC co SỎTHEO TIÉP CẬN NĂNG LựcLUẬN ÁN