KHO THƯ VIỆN 🔎

(Đề Tài Nckh) Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         134 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Đề Tài Nckh) Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm

(Đề Tài Nckh) Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN • ___ •BÁO CÁO TONG KÉTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CAP BỌPIIẢT TRIEN KỸ NĂNG GIAO TIÊPCHO HỌC SINH TRUNG H

(Đề Tài Nckh) Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Thông Qua Hoạt Động Trải NghiệmHỌC CO’SÔ’NGU‘ÒĨ DÂN TỘC THIỂU SÓ KHU Vực MIÊN NÚI PHÍA BẤC VIẸT NAM THÔNG qua hoạ i dộng TRÁI NGHIỆM SÁNG TẠOMã số đề tài: B20I6-TNA-Í6Chú nhiệm để t

ài: TS. Nguyền Thị NgọcTHÁI NGUYÊN - 2018BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNBÁO CÁO TONG KÉTĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ CẤP BộPHÁ I TRIỀN KỲ N (Đề Tài Nckh) Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm

ĂNG GIAO TIÉPCHO IIỌC SINH TRUNG nọc Cơ SỠ NGƯỜI DÂN TỘC THIÊU SÓ KHU Vực MI ẺN NÚI PHÍA BÁC VIỆT NAM THÔNG QUA HOẠT DỌNG TRẢI NGHIỆM SẢNG TẠOMã số dề

(Đề Tài Nckh) Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm

tài: B2016-TNA-16Xác nhận cũa tô chức chu trìChủ nhiệm đê tàiTS. Nguyễn Thị NgọcTHÁI NGUYÊN - 2018iDANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỦI DÈ TÀIIIH

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN • ___ •BÁO CÁO TONG KÉTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CAP BỌPIIẢT TRIEN KỸ NĂNG GIAO TIÊPCHO HỌC SINH TRUNG H

(Đề Tài Nckh) Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệmu vắn khoa học. định hướng nghiên cửu cơ sở lí luận2PGS.TS. Phí Thị HiếuTrường ĐIISP - ĐIITN Chuyên môn Tầm lí họcXây dựng khung lí thuyết về kỳ nâng

giao tiếp, tố chức thứ nghiệm3ThS. Lê Hồng SemTrường ĐIISP - ĐIITN Chuyên môn Giáo dục họcTồ chức khảo sát thực trạng, tồ chức thứ nghiệm4TS. Trịnh Th (Đề Tài Nckh) Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm

ị Phương ThaoTrường DHSP - DHTN Chuyên môn Phương pháp dạy học bộ môn ToánXiỉ lí kết quả kháo sát thực irạng và kết qua Ihư nghiệm5I hS. Lề Như HoaTrư

(Đề Tài Nckh) Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm

ờng ĐIISP - ĐIITN Chuyên môn Tàm lí họcTồ chức thừ nghiêm6ThS. Nguyen Thị ChúcTrường ĐIISP - ĐIITN Chuyên môn râm lí họcXây dựng khung lí luận về phát

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN • ___ •BÁO CÁO TONG KÉTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CAP BỌPIIẢT TRIEN KỸ NĂNG GIAO TIÊPCHO HỌC SINH TRUNG H

(Đề Tài Nckh) Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệmvà ngoài nướcNội dung phối hợp nghiên cứuHọ vã tên ngưữi đại diện dom vị1Khoa TLGD.Trường Đại học Sư phạm Hà NộiTư vấn định hướng nghiên cứu lí luậnPG

S.TS. Nguyễn Dức Sơn2Sơ GD&ĐT Thái NguyênNghiên cứu kháo sát thực trạngÔng Ngô Thượng Chính3Sờ GD&ĐT Bắc KạnNghiên cứu khao sát thực trạngÔng Sầm Vãn (Đề Tài Nckh) Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm

Du4SỞGD&ĐT Cao BangNghiên cứu khao sát thực trạngÔng Trịnh Hừu Khang5Vụ Giáo dục dân tộc - Bộ GD&ĐTTư vấn dinh hướng nghiên cứuBà Nguyền Thị Thu Huyền

(Đề Tài Nckh) Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Việt Nam Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm

ii

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN • ___ •BÁO CÁO TONG KÉTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CAP BỌPIIẢT TRIEN KỸ NĂNG GIAO TIÊPCHO HỌC SINH TRUNG H

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN • ___ •BÁO CÁO TONG KÉTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CAP BỌPIIẢT TRIEN KỸ NĂNG GIAO TIÊPCHO HỌC SINH TRUNG H