KHO THƯ VIỆN 🔎

Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường thcs bắc hồng đông anh hà nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường thcs bắc hồng đông anh hà nội

Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường thcs bắc hồng đông anh hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VẢ XẢ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO DỌNG - XÃ HỘIDO THỊ IU ÉCÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM VỚI VIỆC PHÒNG NGỪA QƯÁY RÓI

Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường thcs bắc hồng đông anh hà nộiI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH NƯ TRƯỜNG THCS BẤC HÓNGĐÔNG ANH - HÀ NỘIChuyên ngành Công tác xà hộiMà ngành: 8760101LUẬN VÃN THẠC sỉ CÔNG TÁC XÃ HỘINGƯỜI HƯỚ

NG DÁN KHOA HỌC: TS. PHẠM VĂN TưHà Nội. 11/2018iLÒI CAM DOANTỏi xin cam đoan Luận vân này là công trinh nghiên cứu thực sự cùa cá nhàn tôi. chưa được Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường thcs bắc hồng đông anh hà nội

còng bổ trong bất cứ một còng trinh nghiên cửu nào. Các sô liệu, nội dung được trinh bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và dam bão tuân thủ cá

Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường thcs bắc hồng đông anh hà nội

c quy định vê bão vệ quyên sờ InTu trí tuệ.Tói xin chịu trách nhiệm vê dê tài nghiên cửu cùa mình.Tác giãĐỎ THỊ HTÉiLỜI CẢM ƠNLuận văn là kêt quả cùa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VẢ XẢ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO DỌNG - XÃ HỘIDO THỊ IU ÉCÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM VỚI VIỆC PHÒNG NGỪA QƯÁY RÓI

Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường thcs bắc hồng đông anh hà nộim xin bày tó lòng biết ơn chân thành tới các Thây giáo, Cò giáo của Khoa Công tác xã hội và Khoa Sau đại học cùa Trường Đại học Lao động - Xà hội đà g

iúp đờ. tạo mọi điểu kiện cho em trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu.Em cùng xin bày tò lòng biết ơn sâu sắc đến TS Phạm Vân Tư, Trường bộ mòn Cô Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường thcs bắc hồng đông anh hà nội

ng tác xà hội. trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Là người trực tiêp hướng dẫn khoa học giúp em có dược sự hồ trợ thuận lợi nhất dè cô thể hoàn thành luận

Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường thcs bắc hồng đông anh hà nội

vãn của mình.Trong quá trinh nghiên cựu, do kinh nghiệm của ban thân còn hạn chế nên luận vãn không tránh khói nhưng thiêu sót. Em rât mong nhận dược

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VẢ XẢ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO DỌNG - XÃ HỘIDO THỊ IU ÉCÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM VỚI VIỆC PHÒNG NGỪA QƯÁY RÓI

Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường thcs bắc hồng đông anh hà nội 2018Tác giã luận vănDỗ Thị IInểiiMỤC LỤCLÒI CAM ĐOAN.................................................................iLỜI CẢM ƠN.....................

..............................................ỉDANH MỤC TỪ VIẾT TÁT.......................................................viDANH .MỤC Sơ DÒ HÌNHVÈ.... Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường thcs bắc hồng đông anh hà nội

.....................................viiDANH .MỤC BẢNG BIÊU......................................................viiiPHẢN MỞ DẤU......................

Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường thcs bắc hồng đông anh hà nội

...........................................1CHƯƠNG 1: LÝ Ll ẶN VẺ CÔNG TÁC XÂ HỌI NHÓM VỚI VIỆC PHÒNG NGƯA QUAY RÓI TÌNH DỤC C HO HỌC SINH NƯ.........

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VẢ XẢ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO DỌNG - XÃ HỘIDO THỊ IU ÉCÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM VỚI VIỆC PHÒNG NGỪA QƯÁY RÓI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VẢ XẢ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO DỌNG - XÃ HỘIDO THỊ IU ÉCÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM VỚI VIỆC PHÒNG NGỪA QƯÁY RÓI