KHO THƯ VIỆN 🔎

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty chứng khoán mbs

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         96 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty chứng khoán mbs

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty chứng khoán mbs

BỘ GIÁO DVC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỌNG - XẢ HỘIPHẠM MINH HOÀNGNÂNG CAO CHAT LƯỢNG NGUON NHÂN Lực TẠI CÒNG T

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty chứng khoán mbsTY CO PHẢN CHỨNG KHOÁN .MBSLUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LỤCHÀ NỘI-2018BÓ GIÁO DỰC VÀ ĐAO TẠO BÕ LAO ĐÔNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỎI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO

DỌNG - XÃ HỘIPHẠM MINH HOÀNGNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG NGƯON NHẤN LỤC TẠI CÒNG TY CO PHÀN CHỬNG KHOÁN MBSChuyên ngành:Quân trị nhân lựcMã số:60340404LUẬN VÀN Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty chứng khoán mbs

THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LỤCCẤN BỌ HƯỚNG DÁN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYÊN QUANG HÓNGHÀ NÔI -201«LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận văn thạc sì với đẻ tài "Nâ

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty chứng khoán mbs

ng cao ehâí lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cô phân Chứng khoán MBS"' là công trinh nghiên cứu của cá nhàn tôi và chưa từng được công bố trong các cò

BỘ GIÁO DVC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỌNG - XẢ HỘIPHẠM MINH HOÀNGNÂNG CAO CHAT LƯỢNG NGUON NHÂN Lực TẠI CÒNG T

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty chứng khoán mbsuận văn là sân phàm nghiên cứu. klìào sát của chính bân nhàn tôi.Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm vê tinh trung thực cua sỏ liệu và các nội dung khá

c trong luận vãn của mình.IlàNộh ngày 08 tháng 09 năm2018Tác già luận vănPhạm Minh HoàngLỜI C ẤM ƠNTrước hết. tác gia xin gửi lời câm ơn đến Ban giám Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty chứng khoán mbs

hiệu Nhà trường, các Thày giáo, cỏ giáo tại khoa Sau Đại học - Trường Đại học Lao động - Xà Hội và các Thầy giáo. Cô giáo là giang viên đả trang bị nh

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty chứng khoán mbs

ừng kiến thức về lý luận và thực tiễn, dỏng thời dà tạo diêu kiện giúp dờ. hướng dẫn. góp ý cho tác giã trong suốt quá trinh học tập và nghiêncứu.Tác

BỘ GIÁO DVC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỌNG - XẢ HỘIPHẠM MINH HOÀNGNÂNG CAO CHAT LƯỢNG NGUON NHÂN Lực TẠI CÒNG T

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty chứng khoán mbsvà hoàn thành Luận vàn.Xin chân thành câm ơn tới Ban Lành đạo cùng toàn thể các đồng nghiệp tại Công ty cỏ phân chứng khoán MBS đà tạo mọi điều kiện t

huân lợi. giúp đờ tác gia trong việc thu thập thông tin. số liệu trong quá trình nghiên cứu tại đơnvị.Tác già rât mong muôn nhận được sự góp ý, bô sun Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty chứng khoán mbs

g của các Thàygiáo. Cô giáo, các nhà khoa học và các bạn bè dồng nghiệp quan tâm đè tác giã tiếp tục hoàn thiện Luậnvãn.Trân trọng càm ơn!MỤC' LỤCLỜI

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty chứng khoán mbs

C AM ĐOANLỜI CẢM ƠN.MỤC LỤCDANH MỤC TÌ MÉT TẤTDANH MỤC BẢNG, BIẺl, sơ DÒMỞ ĐÀU........................................................................

BỘ GIÁO DVC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỌNG - XẢ HỘIPHẠM MINH HOÀNGNÂNG CAO CHAT LƯỢNG NGUON NHÂN Lực TẠI CÒNG T

BỘ GIÁO DVC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỌNG - XẢ HỘIPHẠM MINH HOÀNGNÂNG CAO CHAT LƯỢNG NGUON NHÂN Lực TẠI CÒNG T