KHO THƯ VIỆN 🔎

Văn hóa quốc gia của tổng giám đốc điều hành và rủi ro phá sản ngân hàng bằng chứng ở các nước đang phát triển và phát triển

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         57 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Văn hóa quốc gia của tổng giám đốc điều hành và rủi ro phá sản ngân hàng bằng chứng ở các nước đang phát triển và phát triển

Văn hóa quốc gia của tổng giám đốc điều hành và rủi ro phá sản ngân hàng bằng chứng ở các nước đang phát triển và phát triển

BỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI'ÔNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINHBÁO CÁO TÔNG KLTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CẤP cơ SỞVĂN HÓA ỌUÓC GIA CỦA TÔNG GIÁM DÓC

Văn hóa quốc gia của tổng giám đốc điều hành và rủi ro phá sản ngân hàng bằng chứng ở các nước đang phát triển và phát triểnCDIÈU HÀNH VÀ RỦI RO PĨĨÁ SÂN NGÂN HÀNG: BẰNG CHỨNG Ó CÁC NƯỚC DANG PHÁT TRIÉNMã số: T2019.07.2Chù nhiệm dê tài: ThS. Lương Duy QuangThành phố Hồ ('hí

Minh, tháng 01/2021BỘ GIÁO DUC VA ĐÀO TẠOI Rl ÒNG DẠI HỌC MỜ THẢNH PHÓ HỎ CHỈ MINHBÁO CÁO TỎNG KẺTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ C ÔNG NGHẸ CẤP cơ sởVÃN HÓA ỌUÓC Văn hóa quốc gia của tổng giám đốc điều hành và rủi ro phá sản ngân hàng bằng chứng ở các nước đang phát triển và phát triển

GIA CỦA TỎNG GIÁM DÓCĐIÈU HÀNH VÀ RỦI RO PHÁ SẢN NGÂN HÀNG: BẰNG CHỨNG Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIẺNMă số: T2019.07.2Xác nhận cùa tô chức chù trì(ký. họ

Văn hóa quốc gia của tổng giám đốc điều hành và rủi ro phá sản ngân hàng bằng chứng ở các nước đang phát triển và phát triển

lên. đóng dâu)Chù nhiệm dể tài(ký. họ lên)llìành phố 1 lồ ('hí Mini), tháng 01 /2021DANH MỤC CÁC THÀNH X IÊN THAM GIA NGHIÊN cửư1.ThS. Lương Duy Quan

BỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI'ÔNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINHBÁO CÁO TÔNG KLTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CẤP cơ SỞVĂN HÓA ỌUÓC GIA CỦA TÔNG GIÁM DÓC

Văn hóa quốc gia của tổng giám đốc điều hành và rủi ro phá sản ngân hàng bằng chứng ở các nước đang phát triển và phát triển.......3THÔNG TIN KÉT QUA NGHIÊN cứu........................................3INFORMATION ON RESEARCH RESULTS.....................................6I.Gi

ới thiệu:......................................................7II.Tông quan lý thuyết và phát triên các giã thuyết................92.1Văn hóa và rủi Văn hóa quốc gia của tổng giám đốc điều hành và rủi ro phá sản ngân hàng bằng chứng ở các nước đang phát triển và phát triển

ro phá sân ngân hàng...........................92.2Các chiêu vãn hóa cùa Hofstede và rúi ro phá sản ngân hàng...112.2.1Chú nghía cá nhân và chu nghía

Văn hóa quốc gia của tổng giám đốc điều hành và rủi ro phá sản ngân hàng bằng chứng ở các nước đang phát triển và phát triển

tập thè (Individualism andCollectivism):..................................................12

BỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI'ÔNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINHBÁO CÁO TÔNG KLTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CẤP cơ SỞVĂN HÓA ỌUÓC GIA CỦA TÔNG GIÁM DÓC

BỘ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI'ÔNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINHBÁO CÁO TÔNG KLTDẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CẤP cơ SỞVĂN HÓA ỌUÓC GIA CỦA TÔNG GIÁM DÓC