KHO THƯ VIỆN 🔎

Phân tích hệ số phân bố ứng suất của trụ xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         64 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phân tích hệ số phân bố ứng suất của trụ xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàu

Phân tích hệ số phân bố ứng suất của trụ xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàu

BỘ CHÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠC)TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÕ THÀNH PHÓ nò CHÍ .MINHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÈ TÀI KHOA HỌC VÀ C ÔNG NGHỆ CÁP CO SỜPHÂN TÍC II HẸ SÓ PHÂN BÓ ỨNG SƯ

Phân tích hệ số phân bố ứng suất của trụ xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàuƯÁT CỬA TRỰ XI MẢNG ĐÁT TRONG VIỆC xử LÝ NẺN ĐÁT YÉU TẠI KHU Vực TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀUMả số: T2O21.01.1Chủ nhiệm đề tài: TS. VÕ NCRĨYẼN PHÚ HUÂNTP.HCM,

tháng «-2021BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINHBÁO CẢO TỎNG KÉTĐẺ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CÁP cơ SỎPHÂN TÍCH HẸ SỎ PHÂN Phân tích hệ số phân bố ứng suất của trụ xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàu

BÓ ỨNG SUẤT CỬA TRỤ XI MÃNG ĐÁT TRONG VIỆC xử LÝ NẺN DAT YTẾU TẠI KHI Vực TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀUMà sổ: T2O21.O1.1Xác nhận của tô chức chùChù nhiệm đề tà

Phân tích hệ số phân bố ứng suất của trụ xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàu

itn(ký, họ ỉèn)(ký, họ rên. đỏng dấn)TP.HCM, tháng 8-2021Mục lụcV. livv/.’vl JL ..’1x7 l/.’l V •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BỘ CHÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠC)TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÕ THÀNH PHÓ nò CHÍ .MINHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÈ TÀI KHOA HỌC VÀ C ÔNG NGHỆ CÁP CO SỜPHÂN TÍC II HẸ SÓ PHÂN BÓ ỨNG SƯ

Phân tích hệ số phân bố ứng suất của trụ xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàuu................................................................3CHƯƠNG 2. Cơ SỎ LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cưu ...................................

..........52.1.Các giai đoạn phát triển về việc sứ dụng phương pháp trộn hóa học tiơngviệc giừ ổn định cho nền........................................ Phân tích hệ số phân bố ứng suất của trụ xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàu

.................................52.2.Chi tiết phương pháp trộn sâu......................................................52.2.1.Phương pháp trộn khô..

Phân tích hệ số phân bố ứng suất của trụ xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàu

.........................................................52.2.2.Phương pháp trộn ướt...........................................................62.3.Cá

BỘ CHÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠC)TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÕ THÀNH PHÓ nò CHÍ .MINHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÈ TÀI KHOA HỌC VÀ C ÔNG NGHỆ CÁP CO SỜPHÂN TÍC II HẸ SÓ PHÂN BÓ ỨNG SƯ

Phân tích hệ số phân bố ứng suất của trụ xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàu...................72.5.Tổng lún cùa trụ CDM...............................................................92.6.Độ lún lệch...........................

............................................122.7.Hiệu ứng vòm......................................................................132.8.Phương pháp Phân tích hệ số phân bố ứng suất của trụ xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàu

Alice (Arch action LowimprovementratioCementColumn): DMM (Deep Mixing Method) và lớp phũ xi mảng be mặt.....................................182.8.1.Ti

Phân tích hệ số phân bố ứng suất của trụ xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàu

nh toán cường độ trụ CDM.....................................................192.8.2.Xác định chiều sâu trụ CDM.......................................

BỘ CHÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠC)TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÕ THÀNH PHÓ nò CHÍ .MINHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÈ TÀI KHOA HỌC VÀ C ÔNG NGHỆ CÁP CO SỜPHÂN TÍC II HẸ SÓ PHÂN BÓ ỨNG SƯ

BỘ CHÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠC)TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÕ THÀNH PHÓ nò CHÍ .MINHBÁO CÁO TÒNG KÉTĐÈ TÀI KHOA HỌC VÀ C ÔNG NGHỆ CÁP CO SỜPHÂN TÍC II HẸ SÓ PHÂN BÓ ỨNG SƯ