KHO THƯ VIỆN 🔎

Tác động của nền kinh tế ngầm đến nợ công của các quốc gia khu vực châu á

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         58 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tác động của nền kinh tế ngầm đến nợ công của các quốc gia khu vực châu á

Tác động của nền kinh tế ngầm đến nợ công của các quốc gia khu vực châu á

BỘ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHƠ 110 CHÍ .MINHBÁO CÁO TÔNG KÉTĐẼ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CẤP cơ SỚTác Dộng của Nền Kin 11 Te Ngầm đ

Tác động của nền kinh tế ngầm đến nợ công của các quốc gia khu vực châu áđen Nọ Công của các Quốc Gia Khu Vực C hâu ÁMã số: T2021.11.1Chù nhiệm để tài: TS. Nguyền Thị Ánh NhưTP.HCM, 11/2021BÕ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI H

ỌC MỜ THÀNH PHÔ 110 CHÍ MINHBẤO CÁO TỎNG KÉTDÊ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP co SÔTác Động cúa Nền Kinh Tế Ngầm (iến Nợ Công cúa các Quốc Gia Khu Vực Tác động của nền kinh tế ngầm đến nợ công của các quốc gia khu vực châu á

Châu ÁMã sổ: T2O21.11.1Xác nhận cùa tô chức chù triChù nhiệm đề tài(ký, họ tẻn, dỏng dầu)(ký, họ rén)Nguyễn Thị Ảnh NhưTP.11CM. 11/2021THÀNH VIÊN THAM

Tác động của nền kinh tế ngầm đến nợ công của các quốc gia khu vực châu á

GIA1 .TS. Nguyền Thị Ánh Như - Chù nhiệm đề tàiĐơn vị công lác: Khoa Tài Chinh - Ngân hàng, trường ĐH Mở TpHCM2. NCS. Lương Thi Thúy Hường - Thành vi

BỘ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHƠ 110 CHÍ .MINHBÁO CÁO TÔNG KÉTĐẼ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CẤP cơ SỚTác Dộng của Nền Kin 11 Te Ngầm đ

Tác động của nền kinh tế ngầm đến nợ công của các quốc gia khu vực châu áp cúa riêng nhóm lác giã. Các số liệu sú dụng phân tích trong đề tài cấp co sờ có nguồn gốc rò ràng, đà công bố theo đúng quy định. Các kết qua nghiên

cứu trong đề tài cấp cơ sờ Là do nhóm tác giâ tư tim hiêu. phân tích một cách trung thực, và khách quan Các két qua này chưa từng được công bố trong Tác động của nền kinh tế ngầm đến nợ công của các quốc gia khu vực châu á

bất kỳ nghiên cửu nào khác.Nhóm tác giaMỤC LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU..........................................................21.1.Tính cấp thiết.......

Tác động của nền kinh tế ngầm đến nợ công của các quốc gia khu vực châu á

..................................................31.2.Mục tiêu nghiên cũn....................................................41.3.Câu hói nghiên cứu.

BỘ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHƠ 110 CHÍ .MINHBÁO CÁO TÔNG KÉTĐẼ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CẤP cơ SỚTác Dộng của Nền Kin 11 Te Ngầm đ

Tác động của nền kinh tế ngầm đến nợ công của các quốc gia khu vực châu áên cứu................................................41.6.Nội dung báo cáo.......................................................5

BỘ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC MỜ THÀNH PHƠ 110 CHÍ .MINHBÁO CÁO TÔNG KÉTĐẼ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CẤP cơ SỚTác Dộng của Nền Kin 11 Te Ngầm đ