KHO THƯ VIỆN 🔎

Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống nguyên mông của quân dân đại việt thế kỉ xiii

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         65 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống nguyên mông của quân dân đại việt thế kỉ xiii

Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống nguyên mông của quân dân đại việt thế kỉ xiii

-J, /-TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA XHH & CTXH NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌCLÊ THỊ HÒNG TƯỜNGNGUYỀN NHÂN THẲNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG NGUYÊN

Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống nguyên mông của quân dân đại việt thế kỉ xiiiN - MÔNG CỦA QUÂN DÂN ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XIIIKHÓA LUÂN TÓT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA ĐÔNG NAM ÁKHÓA 2007-2011GVH1): Dinh Kim PhúcTp. Hồ Chí Minh, tháng

08 năm 2011EKDe có the hoàn thành khóa luận tốt nghiộp với đề tài “Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nguycn - Mông của quân dân Đụi Viộl t Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống nguyên mông của quân dân đại việt thế kỉ xiii

he ki XUI”, lôi chân thành câm ơn đen giáng viên hướng dẫn là Thầy Đinh Kim Phúc đà giúp đỡ và hướng dẫn lôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Và l

Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống nguyên mông của quân dân đại việt thế kỉ xiii

ôi cùng xin cám ơn đến tất cả các thầy cô của khoa Dông Nam Á học đã chi dạy, giúp dỡ tôi trong suốt 4 năm hục lụi mái trường Dụi hục Mở.Sinh viên thự

-J, /-TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA XHH & CTXH NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌCLÊ THỊ HÒNG TƯỜNGNGUYỀN NHÂN THẲNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG NGUYÊN

Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống nguyên mông của quân dân đại việt thế kỉ xiii.........................12.Lịch sfr nghiên cứu vấn đề...........................................13.Đối tượng và phạm vi nghiên círu..................

...................24.Phương pháp nghiên cứu...............................................25.Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn .................. Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống nguyên mông của quân dân đại việt thế kỉ xiii

.............26.Bô cục đề tài........................................................3PHÀN NỘI DUNG ..................................................

Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống nguyên mông của quân dân đại việt thế kỉ xiii

........4Chương 1 BÓI CÀNH LỊCH sử THẾ KÌ XIII...................................41.1Sơ lược các giai đoạn lịch sừ từ khi thành lập quốc gia Vãn Lang

-J, /-TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA XHH & CTXH NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌCLÊ THỊ HÒNG TƯỜNGNGUYỀN NHÂN THẲNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG NGUYÊN

Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống nguyên mông của quân dân đại việt thế kỉ xiii Việt thềkỉXĨH............................................71.2.2Ị)é ché Nguyên - Mông - Sự hình thành và phút triển..........10Chương 2 BA LÂN KHÁNG C

HIẾN CHỎNG QUÂN NGUYÊN - MÔNG -NGUYÊN NHẤN THẢNG LỢl........................................152.1Diễn biến và kết quà ba lần kháng chiến chống quân Ng Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống nguyên mông của quân dân đại việt thế kỉ xiii

uyên - Mông ..152.1.1Khảng chiến chổng quãn xâm lược Mông cổ lãn thừ nhất năm 1258.152.1.2Kháng chiến chống quăn xâm lược Nguyên lần thứ hai năm 1285.

Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống nguyên mông của quân dân đại việt thế kỉ xiii

..162.1.3Kháng chiến chổng quân xâm lược Nguyên lần thứ ha năm 1288.............202.2Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông cùa qu

-J, /-TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA XHH & CTXH NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌCLÊ THỊ HÒNG TƯỜNGNGUYỀN NHÂN THẲNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG NGUYÊN

-J, /-TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA XHH & CTXH NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌCLÊ THỊ HÒNG TƯỜNGNGUYỀN NHÂN THẲNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG NGUYÊN