KHO THƯ VIỆN 🔎

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         172 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

I. ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM RA ĐỜIỉ. Bói cánh sự ra đời cùa Đàng Cộng sản Việt Nam1.1.Bối cánh quốc têTừ nửa sau thê kỷ XIX, chú nghía tư bàn phương Tây

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021y chuyến nhanh từ giai đoạn lự do cạnh tranh sang giai đoạn đê quõc chủ nghĩa, dãy mạnh chiêìi tranh xâm lược thuộc địa. Năm 1917, Cách mạng Tháng Mườ

i Nga thành công đà mở ra thời đại mới trong lịch sù’ loài người - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bàn lên chủ nghía xà hội trên phạm vi loàn thế giới Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

, thời đại thắng lợi của cách mạng giài phóng dân lộc và cách mạng vô sàn.Tháng 3-1919, Quốc tẽ Cộng sàn dược thành lập, trở thành Bộ tham mưu chiên đ

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

âu. tõ chức lãnh đạo phong trào cách mạng vô sàn toàn thê giới. Tại Đại hội 11 của Quốc tẽ Cộng sản (1920), bản So’ thảo lân thú’ nhất những luận cươn

I. ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM RA ĐỜIỉ. Bói cánh sự ra đời cùa Đàng Cộng sản Việt Nam1.1.Bối cánh quốc têTừ nửa sau thê kỷ XIX, chú nghía tư bàn phương Tây

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021n giành được thẳng lợi trong cuộc đâu tranh, giai cấp công nhân phầi lập ra đàng cộng sàn dê lành dạo nhân dân giành dộc lập.Tư tường của chù nghĩa Má

c-Lênin, thăng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và sụ’ ra đời của Quốc tê Cộng sàn đã ành hưởng trực tiếp đến phong trào cộng sản, công nhân quốc tế v Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

à sụ’ hình thành các tô chức cộng sản. Nhiêu đàng cộng sân trên thê giới được thảnh lập nhu’: Đảng Cộng sản Mỹ (1919): Đàng Cộng sàn Anh. Pháp, Inđônê

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

xia (1920), Đàng Cộng sàn Trung Quốc, Mông Cố (1921)...Tình hình thê giới đây biến động đó đà ảnh hưởng mạnh mè, thúc dãy phong trào cách mạng Việt Na

I. ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM RA ĐỜIỉ. Bói cánh sự ra đời cùa Đàng Cộng sản Việt Nam1.1.Bối cánh quốc têTừ nửa sau thê kỷ XIX, chú nghía tư bàn phương Tây

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021 Việt Nam (1884), thực dần Pháp thiết lập bộ máy thõng trị thực dân và tiên hành khai thác thuộc dịa ở ViệtNam và Đông DươngVề chính trị: Năm 1887, Ch

ính phủ Pháp thành lập Liên bang Đông Dương (đến năm 1899 bao gồm cả Lào). Việt Nam bị chia cât thành 3 kỳ gôm: Bẩc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, với các ch Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

ê độ cai trị khác nhau. Đứng đâu Liên bang Đông Dương là viên Toàn quyên, thay mặt Chính phủ Pháp. Dưới Toàn quyền là: Thống đốc Nam Kỳ, Thõng sú’ Bắc

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

Kỳ, Khâm sứ’ ở Tiling Kỳ, Lào và Campuchia. Triều đình nhà Nguyền và hệ thống quan lại. địa chủ từ cấp xà trở lên đều cấu kết làm tay sai cho thực dâ

I. ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM RA ĐỜIỉ. Bói cánh sự ra đời cùa Đàng Cộng sản Việt Nam1.1.Bối cánh quốc têTừ nửa sau thê kỷ XIX, chú nghía tư bàn phương Tây

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021, hạn chê phát triẽn giáo dục ở cả ba kỳ, mở các trường Pháp - Việt nhảm đào tạo công chức, nhân viên phục vụ bộ máy cai trị; du nhập văn hóa đôi trụy

, khuyên khích tệ nạn cò’ bạc, rượu chè, nghiện hút...Vẽ kinh tế: Thực dân Pháp kết hợp giừa phương thức bóc lột tu' bân với phương thức bóc lột phong Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

kiêìi: liến hành khai thác thuộc địa lân thú’ nhất (1897-1914) và khai thác thuộc dịa lần thứ hai (1919-1929); qua đó, đằ làm biên dõi nền kinh tẽ Vi

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

ệt Nam. Về xã hội: Xã hội Việt Nam diền ra quá trình phân hóa sâu sâc. Ngoài giai cãp địa chủ - phong kiến và giai cấp nông dân, xuất hiện các giai tâ

I. ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM RA ĐỜIỉ. Bói cánh sự ra đời cùa Đàng Cộng sản Việt Nam1.1.Bối cánh quốc têTừ nửa sau thê kỷ XIX, chú nghía tư bàn phương Tây

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021 với giai cấp địa chù - phong kiên và thực dân Pháp xâm lược. Cùng với giai cấp công nhân, giai cãp nông dân trở thành lực lượng cách mạng chủ yếu tro

ng phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo hệ tu' tưởng vô sản.Giai cấp địa chủ - phong kiến: Một bộ phận địa chủ có tinh thân yêu nước, tiếp tục Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

di với nhân dân chống thực dân Pháp; một bộ phận đi theo Pháp, là chó dựa đâc lực cho thực dần Pháp đàn áp, bóc lột nhân dân.Giai cấp công nhân tuy c

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

òn non trẻ, trình độ học vãn, kỳ thuật thấp nhưnglà một lực lượng xà hội tiến tiến, đại diện cho phương thức sán xuất mới. có ý thức lô chức ký luật c

I. ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM RA ĐỜIỉ. Bói cánh sự ra đời cùa Đàng Cộng sản Việt Nam1.1.Bối cánh quốc têTừ nửa sau thê kỷ XIX, chú nghía tư bàn phương Tây

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021hân yêu nước.Tâng lớp tiểu tư sán: Chú yếu là học sinh, trí thức, công chức, viên chức, thợ thù công, lieu thương, có linh thân yêu nước, nhanh nhạy v

ới thời cuộc, dỗ tiếp thu những tư tướng tiến bộ và canh tân đất nước. Đây là một lực lượng quan trọng trong cuộc dâu iranh giải phóng dân tộc.Xà hội Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

Việt Nam xuất hiện nhừng nhừng mâu thuần dan xen nhau, song mâu thuần cơ bản và ngày càng gay gắt là mâu thuần giữa toàn thê nhân dân Việt Nam với thự

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

c dân Pháp và lay sai phàn động.Như vậy, hoàn cảnh lịch sử đà đặt ra yêu câu khách quan cho dân tộc Việt Nam là phải đánh đô chẽ độ thuộc địa, phong k

I. ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM RA ĐỜIỉ. Bói cánh sự ra đời cùa Đàng Cộng sản Việt Nam1.1.Bối cánh quốc têTừ nửa sau thê kỷ XIX, chú nghía tư bàn phương Tây

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021hác nhau:Phong ưào yêu nước theo khuynh hướng phong kiên: riêu biếu là phong trào Cần Vương (1885-1896) và khởi nghía nông dân. Cá hai phong trào này

dêu bị thực dân Pháp dàn áp, khùng bô. Sự ihât bại phong irào Cần vương và phong trào khởi nghía của nông dân đánh dâu sự kết thúc vai trò lịch sú’ cú Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

a giai câp phong kiên trong lành dạo dâu Iranh giài phóng dân lộc.Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chù tư sòn: l iêu biêu là xu hướng bạo độn

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

g do Phan Bội Châu (1867-1940) tố chức, lãnh đạo; xu hướng cái cách do Phan Châu Trinh (1872-1926) dề xướng và lô chức khới nghía cùa Việt Nam Quốc dâ

I. ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM RA ĐỜIỉ. Bói cánh sự ra đời cùa Đàng Cộng sản Việt Nam1.1.Bối cánh quốc têTừ nửa sau thê kỷ XIX, chú nghía tư bàn phương Tây

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021dân tộc của nhân dân ta. Sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hường dân chủ tư sàn đâ châm dứt vai trò cùa giai cap tu’ sản trong cuộc đấu

tranh giành độc lập dân tộc. Việt Nam lâm vào khủng hoàng và bê tấc vê đườnglối cứu nước. Yêu câu lịch sử đòi hỏi phải có một tố chức cách mạng tiên p Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

hong, có đường lối cứu nước đúng đắn để giải phóng dân lộc. Đây là yêu cầu khách quan, cãp thiết của dân lộc Việt Nam.1.2 Sự ra đời của Đáng Cộng sản

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

Việt Nam1.2.1. Nguyền Ái Quốc với quá trình lựa chọn con đường cách mọng vô sàn vù chuân bị điêu kiện thành lập DângGiai đoạn 1911 - 1920: Nguyền Ái Q

I. ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM RA ĐỜIỉ. Bói cánh sự ra đời cùa Đàng Cộng sản Việt Nam1.1.Bối cánh quốc têTừ nửa sau thê kỷ XIX, chú nghía tư bàn phương Tây

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021vấn đê dân tộc và vân đê thuộc địa của Lênin. Luận cương của Lênin đà chỉ cho Nguyên Ái Quốc con đường đâu tranh giành dộc lập dân tộc và lự do cho nh

ân dân là con đường cách mạng vô sán. Đây là giai đoạn Nguyên Ái Quốc tìm đến chủ nghía Lê nin và trở thành người cộng sản.Giai đoạn 1921-1930: Nguyên Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

Ái Quốc truyền bá chủ nghía Mác- Lênin và đường lối giâi phóng dần tộc vào Việt Nam. Qua quá trình nghiên cứu, học lập lý luận chù nghía Mác-Lênin và

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

găn với hoại động thực liền. Nguyên Ái Quốc đã hình thành những quan điếm chính trị cơ bàn, làm cơ sở cho cương lình của Đảng sau này. Người tích cực

I. ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM RA ĐỜIỉ. Bói cánh sự ra đời cùa Đàng Cộng sản Việt Nam1.1.Bối cánh quốc têTừ nửa sau thê kỷ XIX, chú nghía tư bàn phương Tây

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021uyên Ái Quốc đã vạch trăn bàn chất và lội ác của chủ nghĩa đê quốc, thực dân, tập hợp lực lượng và tuyên truyền con đường cách mạng vô sàn. Tại Pháp,

giữa năm 1921, Nguyền Ái Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc dịa, sau dó sáng lập tờ báo “Le Paria” (Người Cùng khõ) vào ngày 1-4-1922. Người Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

viết nhiều bài trên các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân. Tạp chí Cộng sàn, Tập san Thư tín quõc tế... Năm 1922, Ban nghiên cứu thuộc địa của Đàng Cộn

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

g sàn Pháp được thành lập, Nguyên Ái Quốc được cử làm Trưởng Tiếu ban Nghiên cứu vê Đông Dương.Về chính tri: Nguyên Ái Quốc đã hình thành những quan d

I. ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM RA ĐỜIỉ. Bói cánh sự ra đời cùa Đàng Cộng sản Việt Nam1.1.Bối cánh quốc têTừ nửa sau thê kỷ XIX, chú nghía tư bàn phương Tây

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021927, đặc biệt là (ác phẩm Đường cách mệnh, xuất bản năm 1927 (sau này phát triển thành nhừng nội dung cơ bản (rong Cương lình chính trị của Đàng). Nội

dung cơ bàn gôm:+ Xác định chủ nghía thực dân là kẻ thù trực tiếp của nhân dân các nước thuộc địa. Nguyên Ái Quốc cho rằng “chí có giải phóng giai cấ Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

p vô sàn thì mới giải phóng được dân tộc; khắng định: “Chủ nghía dân (ộc là một động lực lớn của đất nước”+ Cách mạng giài phóng dân (ộc là một bộ phậ

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021

n cùa cách mạng vô sàn thế giới. Cách mạng giải phóng dân tộc ờ các nước thuộc địa và cách mạng ở “chính quốc”, có quan hệ khăng khít với nhau, hồ trợ

I. ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM RA ĐỜIỉ. Bói cánh sự ra đời cùa Đàng Cộng sản Việt Nam1.1.Bối cánh quốc têTừ nửa sau thê kỷ XIX, chú nghía tư bàn phương Tây

Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021, giải phóng con người, tiến lên cách mạng XHCN.+ Trong một nước nông nghiệp, nông dân là lực lượng đông đào nhất, cân phải (hu phục và lôi cuốn được

nông dần. xây dựng khối công nông làm động lực cách mạng. Giáo trình TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỊCH SỬ ĐẢNG 2021