KHO THƯ VIỆN 🔎

Ảnh hưởng của năng lực phân phối, năng lực công nghệ thông tin đến việc tạo dựng giá trị cho khách hàng, lợi thế cạnh tranh và thành quả hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ trong kênh omni

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         307 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Ảnh hưởng của năng lực phân phối, năng lực công nghệ thông tin đến việc tạo dựng giá trị cho khách hàng, lợi thế cạnh tranh và thành quả hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ trong kênh omni

Ảnh hưởng của năng lực phân phối, năng lực công nghệ thông tin đến việc tạo dựng giá trị cho khách hàng, lợi thế cạnh tranh và thành quả hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ trong kênh omni

8BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ Hồ CHÍ MINH55888s8NGUYỄN THỊ DỴ ANHẢNH HƯỞNG CỦA NĂNG Lực PHÂN PHÓl, NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ảnh hưởng của năng lực phân phối, năng lực công nghệ thông tin đến việc tạo dựng giá trị cho khách hàng, lợi thế cạnh tranh và thành quả hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ trong kênh omni ĐẾN VIỆC TẠO DỰNG GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG, LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TRONG KÊNH OMNI8c'Jí gSLUẬN ÁN TIẾN Sĩ QU

ẢN TRỊ KINH DOANH:c>íí§í88TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 20225 tí ịS » tíị s tí» tí1’ » tíị Ảnh hưởng của năng lực phân phối, năng lực công nghệ thông tin đến việc tạo dựng giá trị cho khách hàng, lợi thế cạnh tranh và thành quả hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ trong kênh omni

8BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ Hồ CHÍ MINH55888s8NGUYỄN THỊ DỴ ANHẢNH HƯỞNG CỦA NĂNG Lực PHÂN PHÓl, NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN