KHO THƯ VIỆN 🔎

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         255 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nam

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH4?PHẠM ĐÌNH CƯỜNGTÁI CẤU TRÚCVÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP -NGHIÊN CỨU NGÀNH DỆT MA

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt namAY VIỆT NAMChuyên ngằnh: Quản tri Kỉnh doanh Mã sổ chuyên ngầnh: 62340102LUẬN ÁN TIẾN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHNgười hướng dẫn khoa họaPGS.TS. võ PHUỚC T

ẤNPGS.TS. PHẠM ĐÌNH LONGTP. HỐ CHÍ MINH, NÃM 20211LỜI C AM ĐOANTôi cam đoan rằng luận án “Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp - Nghiên cứu Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nam

ngành dệt may Việt Nam” là bài nghiên cứu cùa chính tòi.Ngoại trừ những tài liệu tham khảo dược trích dẫn trong luận án này. tôi cam đoan răng toàn p

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nam

hần hay những phần nhô cua luận án này chưa từng dược công bố hoặc được sử dụng đề nhận bâng cáp ó nhùng noi khác.Không có sán phẩm nghiên cứu nào cũa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH4?PHẠM ĐÌNH CƯỜNGTÁI CẤU TRÚCVÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP -NGHIÊN CỨU NGÀNH DỆT MA

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nami các trường đại học hoặc co sò đào tạo khác.liLỜI CẢM ƠNTôi xin chán thành câm ơn quý Thầy Cô giảng dạy tại trường Dại học Mớ thành phổ Hồ Chí y/inh

dà tận tinh chi báo, cung cấp các kiến thức bổ ich trong suốt thời gian tôi học tiền sĩ rợi dây.Dọc biệt, tôi xin gữi lời tri án sáu sẳc dến PGS. TS. Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nam

Võ Phước Tấn và PGS. TS. Phạm Dinh Long dò ìuôn dộng viên và kỉ tích ìệ tôi nhừng ì úc khó khàn trong quá trình thực hiện ỉuận án. Quý Thầy dà tận rìn

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nam

h hướng dần, dưa ra nhừng góp ỹ xác dàng và có giá trị, giúp tôi hoàn thành ìuận án Tiến sì này.Xin câm ơn gia dinh, bạn bẽ và dồng nghiệp dà ìuôn úng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH4?PHẠM ĐÌNH CƯỜNGTÁI CẤU TRÚCVÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP -NGHIÊN CỨU NGÀNH DỆT MA

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt namC C ÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN DẺ TÀI LUẠN ẤN1.Restructuring and corporate productivity: Empirical evidence from VietNam textile and garment Industry. Journ

al of Management Information and Decision Sciences, Volume 23. Issue 3. 2020. (Scopus Q2).2.Human Resource Development Solutions for the Vietnamese Te Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nam

xtile and garment Industry in International Economic Integration. Academy of Strategic Management Journal, Volume 18. Issue 5. 2019. (Scopus Q3).3.Fac

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nam

tors Affecting on the Restructuring of Vietnamese Textile and Garment Enterprises. International Journal of Economics and Financial. Issues, 2017. 7(5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH4?PHẠM ĐÌNH CƯỜNGTÁI CẤU TRÚCVÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP -NGHIÊN CỨU NGÀNH DỆT MA

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nam - 'Trường Dại học Ngoại Thương - ISSN1859 - 4050. số 126 2020. trang 44-59.5.Mô hình nghiên cứu về Tái cấu trúc vã Năng suất lao dộng doanh nghiệp tạ

i Việt Nam. lạp chỉ Kinh lể Dổi ngoại - Truông Dại học Ngoại Thương - ISSN 1859 - 4050. sổ 117/2019. trang 59-73.6.Các nhân tố ành hường dến Tái cấu t Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nam

rúc doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Kỷ yếu ỉ lội thào khoa học Ọuồc tề EIEIÌ. do trường Dại học Kinh lể Quốc dân to chức 12-2017. ISBN 978-604-946-330-

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp nghiên cứu ngành dệt việt nam

3.7.Các giãi pháp phát triền nguồn nhân lực Ngành dệt may Việt Nam trong bổi cành hội nhập kinh tế quốc tế. Kỹ yếu ỉ lội thào khoa học Quồc tể EIEB, d

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH4?PHẠM ĐÌNH CƯỜNGTÁI CẤU TRÚCVÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP -NGHIÊN CỨU NGÀNH DỆT MA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Mỏ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH4?PHẠM ĐÌNH CƯỜNGTÁI CẤU TRÚCVÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP -NGHIÊN CỨU NGÀNH DỆT MA