KHO THƯ VIỆN 🔎

Giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank chi nhánh mỹ tho

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         87 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank chi nhánh mỹ tho

Giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank chi nhánh mỹ tho

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH---C2Ì —1CHÂU THỊ HOÀI LINH145 401 0158CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆP . • • • 9'ỉ..íGIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HO

Giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank chi nhánh mỹ thoOẠT ĐỌNG VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK CHI NHÁNH MỸ THOIRƯỈsG Cịl d ff.KCUTHƯ VIỆNKhoa: Quàn trị kinh doanhChuyên ngành: MarketingGiàng viên hư

ớng dẫn: Th.s Huỳnh Hạnh PhúcTP. ỉ lồ Chi Minh, ngày 28 thảng 12 năm 2017LÒI CẢM ƠNĐể có được kiến thức hoàn thành bài báo cáo chuyên dề thực hập này, Giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank chi nhánh mỹ tho

trước hết tôi xin gửi lời càm ơn chân thành và tri ân sâu sắc đến Ban Giám hiệu, quỷ Thầy Cô trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đã giúp dữ, tạo điều k

Giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank chi nhánh mỹ tho

iện cho tôi hoàn thành quá trình thực , , tập. Đặc biệt, tôi xin gừi lời càm ơn sâu sắc đến Thầy Huỳnh Hạnh Phúc, Thầy đã trực •

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH---C2Ì —1CHÂU THỊ HOÀI LINH145 401 0158CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆP . • • • 9'ỉ..íGIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HO

Giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank chi nhánh mỹ thoiám đốc Ngân hàng Eximbank ; chi nhánh Mỹ Tho, quý anh chị lãnh đạo và các cán bộ nhân viên phòng tín dụng đã tạo t' điều kiện thuận lợi cho tôi được

thực tập tại cơ quan và hết lòng hỗ trợ tôi. Đặc biệt, xin • •càm ơn anh Trần Minh Kha - Trưởng phòng tín dụng khách hàng cá nhân, luôn hướng dẫn tận Giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank chi nhánh mỹ tho

tình cho tôi hoàn thành tốt quá trình thực tập tại cơ quan.íTôi xin chúc Quý thầy cô trường Đại học Mờ TP.HỒ Chí Minh được dồi dào sức . khỏe, hoàn th

Giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank chi nhánh mỹ tho

ành tốt công tác của mình, dào tạo thâm nhiều thế hệ sinh viên tài năng. Xin chúc toàn thể nhân viên Ngân hàng Eximbank Mỳ Tho thật nhiều sức khỏe, th

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH---C2Ì —1CHÂU THỊ HOÀI LINH145 401 0158CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆP . • • • 9'ỉ..íGIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HO

Giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank chi nhánh mỹ thoong quá trình nghiên cứu và thực hiện dề tài, với vốn kiến thức còn hạn hẹp nênkhông thề tránh khỏi nhưng hạn chế, thiếu sót cần phài bồ sung và hoàn

thiện. Rất mong nhận được những nhận xét và góp ý của quỷ Thầy Cô cùng Ban lãnh dạo Ngân hàng ■, Eximbank Mỹ Tho.Tp. Hồ Chi Minh, ngày 28 thủng 12 nấm Giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank chi nhánh mỹ tho

2017Sinh vicn thực hiệnChâu Thị Hoài Linh< •iNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỤ C TẬP......Jìứ.õ^... E;ãM'batá. r.. ..Ííỉ/mô.. Jk Ly.. !ỹố.p. . xóc. .

Giải pháp truyền thông nâng cao hiệu quả hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank chi nhánh mỹ tho

.M ÓÀ(.,<ífoã('.. Iri-d/.. ...^aC.^\ỉ^ii..^ì(ỉỷ..........................

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH---C2Ì —1CHÂU THỊ HOÀI LINH145 401 0158CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆP . • • • 9'ỉ..íGIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HO

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH---C2Ì —1CHÂU THỊ HOÀI LINH145 401 0158CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆP . • • • 9'ỉ..íGIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HO