KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC—. .ĐÔ THỊ QUỲ NH NGỌCVÈ TÍNH THỤ ĐỘNG CỦA MẠNG NO RON PHÂN THỦChuyên ngành: Toán ửng dụng Mã số : 8 46 01 1

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ12LUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCNGƯỜI HƯỞNG DÃN KHOA HỌC TS. Mai Viet Thuận I S. Nguyền Hữu SáuTHÁI NGUYÊN - 2020IMục lụcChương 1 Một số kiến thức chuẩn bị

71.1.Giải tích phân thứ.................................... 71.1.1.Tích phân phân thứ ............................. 71.1.2.Dạo hàm phân thứ........... (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

..................... 81.2.Phương pháp hàm Lyapunov cho hệ phương trình vi phân phânthứ................................................... 121.3.Bài t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

oán nghiên cứu tính thụ động cho hộ phương trình mạngnơ ron thần kinh với bộc nguyên....................... 151.4.Một số bổ đề bổ trợ.................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC—. .ĐÔ THỊ QUỲ NH NGỌCVÈ TÍNH THỤ ĐỘNG CỦA MẠNG NO RON PHÂN THỦChuyên ngành: Toán ửng dụng Mã số : 8 46 01 1

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ2.2.Một ví dụminh họa ...................................26Chương 3 Tính thụ động của hệ phương trình mạng nơ ron phân thứ có trễ283.1.Phát biểubài to

án....................................283.2.Tính thụ động của hệ phương trình mạng nơ ron phân thứ có trề 302LỜI NÓI ĐẦUMô hình mạng nơ rơn mô tả bởi (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

hệ phương trình vi phân với đạo hàm bậc nguyên (lược nghiên cứu đầu tiên bởi L.o. Chua và L. Yang vào năm 1988 [7. 8]. Mô hình này đã nhận (tược sự qu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

an tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong những n&m gần đây do những ứng dụng rộng lớn của nó trong xừ lí tín hiệu, xứ lí hình ảnh, tối ưu hóa và

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC—. .ĐÔ THỊ QUỲ NH NGỌCVÈ TÍNH THỤ ĐỘNG CỦA MẠNG NO RON PHÂN THỦChuyên ngành: Toán ửng dụng Mã số : 8 46 01 1

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứg trình vi phân phân thứ (Caputo hoặc Riemann Lionville). So với mạng nơ rou mô tả bởi hê phương trình vi phân với đạo hàm bậc nguyên, mang nơ ron mô

tâ bôi hê phương trình vi phân phân thứ (Caputo hoặc Riemann Lionville) có the mô tả các đặc tính và tính chất của mạng nơ ron một cách chính xác hơn (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

[3, 17]. Do đó hộ phương trình mạng nơ ron phân thứ đả nhận được sự quan tâm nghiên cứu cùa nhiều nhà khoa học. Nhiều kết quà hay và thú vị về hộ phươ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

ng trình mạng nơ ron phân thứ dã dược công bố trong những năm gần đây.Như chúng ta dã biết, tính thu động Là một trong nhúng tính chất cơ bân và quan

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC—. .ĐÔ THỊ QUỲ NH NGỌCVÈ TÍNH THỤ ĐỘNG CỦA MẠNG NO RON PHÂN THỦChuyên ngành: Toán ửng dụng Mã số : 8 46 01 1

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ kinh với bậc nguyên dã nhộn được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học và đà có một số kết quả thú vị và sâu sắc được công bố trên các tạp ch

í quốc tế có uy tín trong những năm gần (lây [13. 18, 20]. Gần đây, z. Ding cùng các cộng sự [9] nghiên cứu tính thụ động của một lớp hệ nơ ron thần k (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

inh phân thứ. Bằng cách tiếp cận sử (lụng phương pháp hàm Lyapunov cho hệ phân thứ và bất đảng thức ma trộn tuyến tính, các tác già trong [9] dưa ra m

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

ột. vài tiêu chuẩn cho tính thụ dộng cho lớp hệ nơ ron thần kinh phân3thứ.Luận văn tập trung trình bày tính thụ động cho hệ phương trình mạng nơ ron p

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC—. .ĐÔ THỊ QUỲ NH NGỌCVÈ TÍNH THỤ ĐỘNG CỦA MẠNG NO RON PHÂN THỦChuyên ngành: Toán ửng dụng Mã số : 8 46 01 1

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứhuẩn mới cho tính thụ động của lớp hộ phương trình mạng nơ ron phân thứ Caputo có trỗ biến thiên. Luận văn gồm có 3 chương gồm những nội dung chính nh

ư sau:Trong chương 1. chúng tôi trình bày một số khái niệm về giãi tích phân thứ như tích phân và dạo hàm phân thứ Riemann Lionville, tích phân và dạo (Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

hàm phân thứ Caputo. Bài toán nghiên cứu tính thụ dộng cho một số lóp hệ phương trình mạng nơ ron có trề với bậc nguyên cùng được chúng tôi giới thiệ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứ

u trong chương này. Cuối chương, chúng tôi trình bày một số bổ dề bổ trợ. Nội dung chính của chương này dược tham khảo chù yếu tử các tài liệu [10. 11

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC—. .ĐÔ THỊ QUỲ NH NGỌCVÈ TÍNH THỤ ĐỘNG CỦA MẠNG NO RON PHÂN THỦChuyên ngành: Toán ửng dụng Mã số : 8 46 01 1

(Luận Văn Thạc Sĩ) Về Tính Thụ Động Của Mạng Nơ Ron Phân Thứg chính của chương này dược tham khảo chù yếu từ tài liệu [9]. Ngoài ra, chúng tôi củng dưa ra một ví dụ minh họa cho kết quà lý thuyết.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC—. .ĐÔ THỊ QUỲ NH NGỌCVÈ TÍNH THỤ ĐỘNG CỦA MẠNG NO RON PHÂN THỦChuyên ngành: Toán ửng dụng Mã số : 8 46 01 1