KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần ecoe việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         52 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 













Nội dung chi tiết: Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần ecoe việt nam

Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần ecoe việt nam

TRƯỜNG ĐẠT HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRÀN THỊ KIM ANHCHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TỐT NGHIỆPTên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI

Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần ecoe việt namI NGỌ NHÂN SỤ TẠI CÔNG TY CÓ PHÀN ECOE VIỆT NAMThành phố nồ Chí Minh, tháng 12 năm 2022TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUAN TRỊ KINH DOANH&STNH

MÊN: TRẦN THỊ KTM ANHMSSV: 1954012022CHUYÊN ĐẺ THỰC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN SỤ TẠI CÔNG TY co PHÀN ECOE VIỆT NAMNgà Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần ecoe việt nam

nh: QUÂN TRỊ KINH DOANHGiiíng viên hirớng dẫn: HOÀNG DINH THẢO VY'Thành phố Hổ ( hí Minh, tháng 12 năm 2022Báo cáo thực tậpCiVIID: Iloảng Dinh Thào Vy

Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần ecoe việt nam

g))LÒI CẢM ƠNBáo cáo thục tập với dồ tài: ‘TToàn thiện công tác dài ngộ nhân sự tại Công ty Cố phần ECOE Việt Nam” là kết quà cùa quá trình học hoi kh

TRƯỜNG ĐẠT HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRÀN THỊ KIM ANHCHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TỐT NGHIỆPTên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI

Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần ecoe việt nam hỗ trự. quan tâm vã giúp dờ den từ Giáng viên vã các anh chị trong công ty.Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gứi đến cô Giàng viên Hoàng Dinh Thà

o Vy đã tận tình hướng dần và truyền đạt cho em những kiến thức cần thiết đề hoàn thiện đề tài báo cáo hoàn chính như ngày hôm nay.Em xin chân thành c Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần ecoe việt nam

âm ơn Ban Giám Dốc Cóng ty cồ phần ECOE Việt Xam đà cho phép và tạo diêu kiện thuận lợi dê em được thực tập tại công ty.Em cũng hét lòng biết cm sự gi

Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần ecoe việt nam

úp đờ. chi bao cùa anh chị trong phòng ban Hành Chính Nhân sự. chị Trần Thị Dung - Trưởng phòng nhân sự. chị Nguyền Thị Yen Anh - Hành chính, anh Phạm

TRƯỜNG ĐẠT HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRÀN THỊ KIM ANHCHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TỐT NGHIỆPTên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI

Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần ecoe việt namB cần có cho cm. Vì thời gian hạn hẹp em dà cố gắng vận dụng lý thuyết củng nhu nhừng kiến thức mà anh chị Iruyên lai nhưng do kinh nghiệm làm việc cò

n nhiều hạn chế nên bãi luận không tránh dược nhừng sai xót. r.m rất mong nhận được các đóng góp ý kièn lừ quý ihây cò đê cm có ihè hoàn thiện hơn. Em Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần ecoe việt nam

xin chân thành câm ơn.SVTH: Trần Thi Kim AnhiBáo cáo thực tậpGVHD: Hoàng Đinh Thào VyXÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THựC TẬPI.THÔNG TIN NGƯỜI mực TẠP:Họ và tên:

Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty cổ phần ecoe việt nam

Trần Thị Kim AnhMà sỗ sinh viên: 1954012022Trường: Đại học Mơ Thành phổ Hồ Chi MinhKhoa: Quăn trị kinh doanhLớp: DH19QT01Thời gian thực tập: 03/10/20

TRƯỜNG ĐẠT HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRÀN THỊ KIM ANHCHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TỐT NGHIỆPTên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI

TRƯỜNG ĐẠT HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: TRÀN THỊ KIM ANHCHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TỐT NGHIỆPTên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI