KHO THƯ VIỆN 🔎

Một số giải pháp kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông (ocb)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         41 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Một số giải pháp kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông (ocb)

Một số giải pháp kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông (ocb)

TRƯỜNG DẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4THọ VÌI tên sinh viên: Vù Thị Thanh DungCHUYÊN DẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆP TÊN DỀ TÀI: MỘT SÓ GI

Một số giải pháp kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông (ocb)IẢI PHÁP KIÊM SOÁT NHẦM NẰNG CAO ĨĨTỤ.ĨT QUẢ QUÂN LÝ RỦĨ RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHI ONG DÔNG (OCB)Thành phố Hồ Chi Minh, ngày 15 tháng 12 năm

2022TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ - KINH DOANH&lĩọ và ten sinh viên: Vũ Thị Thanh DungMSSV: 1954012045CHUYÊN DẺ Tĩĩực TẠP TÓT NGĨIIẸ Một số giải pháp kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông (ocb)

PTÊN DẺ TÀT: MỌT SÓ GTẤT PTĨÁP KĨẺM SOÁT NHÀM NÂNG C AO HIỆU QUÃ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PTĨƯƠNG DÔNG (OCB)Ngành: Quan Trị Kinh Doa

Một số giải pháp kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông (ocb)

nhChuyên ngành: Quân Trị Kinh DoanhI.círp: DH19QT0INiên khoá: 2018-2022Giáng viền hướng dần: T.s Hoàng Dinh I hào VyThành phổ Hồ Chí Minh, ngày 15 thá

TRƯỜNG DẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4THọ VÌI tên sinh viên: Vù Thị Thanh DungCHUYÊN DẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆP TÊN DỀ TÀI: MỘT SÓ GI

Một số giải pháp kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông (ocb)uan trong đối với mỗi sinh viên trước kill tốt nghiệp ra trường. Thòng qua đó sinh viên với nlìừng kiến thức đà học. vận dụng kiến thúc đó một cách li

nh hoạt, sáng tạo và được áp dung vào thực tế. Mặt khác còn tạo điều kiện rèn luyện tác phòng làm việc đế có thề làm việc chính thức sau này.Hon 2 thá Một số giải pháp kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông (ocb)

ng rưởi làm được trãi nghiệm đợt thực tập tại môi trường văn phòng, một môi trường Làm việc nâng đông, chuyên nghiệp, hòa đồng vã cởi mở. Em xin chân

Một số giải pháp kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông (ocb)

thành cám ơn tầt cả cách anh chi tai Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Tp. Hồ Chi Minh đà tạo diều kiện và nhiệt tình giúp dở cho tôi thuận lợi h

TRƯỜNG DẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4THọ VÌI tên sinh viên: Vù Thị Thanh DungCHUYÊN DẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆP TÊN DỀ TÀI: MỘT SÓ GI

Một số giải pháp kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông (ocb)”.Với nhận thức và khả năng còn hạn chè. bài báo cáo này không tránh khói những thiếu sót. Kính mong sè nhận được sự đóng góp. bổ sung, sữa chừa cùa q

uý thầy cô đề nôi dung bài báo cáo này hoàn thiện hơn.Xin cám ơn rất nhiều.Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2022SVTH: Vũ Thi Thanh DungBão cáo th Một số giải pháp kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông (ocb)

ực tậpGVHD: T.s Hoàng Đinh Tháo VyNHẬN XÉTSINH VIÊN THỰC TẠP CỦA DOANH NGHIẸPHọ và tên sinh viên: Vù Thi Thanh DungSinh ngày: 05/05/2001Mã SV: 1954012

Một số giải pháp kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông (ocb)

045

TRƯỜNG DẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4THọ VÌI tên sinh viên: Vù Thị Thanh DungCHUYÊN DẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆP TÊN DỀ TÀI: MỘT SÓ GI

TRƯỜNG DẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4THọ VÌI tên sinh viên: Vù Thị Thanh DungCHUYÊN DẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆP TÊN DỀ TÀI: MỘT SÓ GI