KHO THƯ VIỆN 🔎

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         47 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH®' A" <%" A"SĨMĨ VIÊN: T.ƯƠNG PHÚ HÀOBÁO CÁO THỤC TẬP TÓT NGHIỆP MỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcmG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỌNG BẢN HÀNG TẠI CÔNG TY CỎ PHẨN NHANH. VN CHI NHANH TẠI TP.HCMThành phố Hồ Chi Minh, tháng 12 năm 2022TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PH

Ó HỒ CHÍ MINHKHOA QƯÃN TRỊ KINH DOANHrờrSINH VIÊN: LƯƠNG PIIỨ TTÀOMSSV: 1954012077BÁO CÁO THỤC TẬP TÓT NGHIỆPMỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT Đ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm

ỌNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CÒ PHẤN NHANH.VN CHI NHÁNH TẠI TP.HCMNgành: Quan tộ kinh (loanh Chuyên ngành: Quan trị kinh doanh Giang viên hiróng dẫn: Hoàn

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm

g Đinh Thão VyThành phó Hỗ ('hi Minh, (hãng 12 năm 2022Lương Phủ Hào Báo cáo thực tập năm 2022LÒI C ẢM ƠNTrong suốt thời gian gần 4 năm trai nghiệm vã

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH®' A" <%" A"SĨMĨ VIÊN: T.ƯƠNG PHÚ HÀOBÁO CÁO THỤC TẬP TÓT NGHIỆP MỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcmem dà tiếp thu vã học hoi dược thêm rất nhiều kiến thức bố ích và nhưng kinh nghiệm quý báu do giang viên cùng toàn thê các anh chị trong còng ly lun’

mg dản và hở trợ lận linh đê cm hoàn ihành Báo cáo ihực lập lối nghiệp ••MỘT SÓ GIẢI PIIÀP NÀNG CAO IIIEU QUA HOẠT ĐÔNG BẢN HÀNG TẠI CÔNG TY CÓ PHÂN N Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm

HANH.VN CHI NHÁNH TẠI TP.HCM”. Em có cơ hội dươc áp dụng nhưng kiến thức dà học trong trường vào thực tiền. Đây lã cơ hội tổt đế cm liếp xúc VíTÍ việc

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm

iriển khai kế hoạch hán hàng kinh doanh ihực lể. định hướng nghề nghiệp tương lai. vận dụng nliừng kiến thức dược giang dạy tại trưởng vã phát men kh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH®' A" <%" A"SĨMĨ VIÊN: T.ƯƠNG PHÚ HÀOBÁO CÁO THỤC TẬP TÓT NGHIỆP MỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm khi lãm việc tại công ty.Em xin chân thành câm ơn cô Hoàng Đinh Thảo Vy đà lận lình hưtmg dần hồ trợ em trong việc hoàn thiện bài Báo cáo Thực tập Tố

t nghiệp nãy.Em cùng xin trân trọng câm ơn công ly cổ phần Nhanh.vn chi nhánh lai Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là chị Trần Kim Ngân - Trưởng phòng Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm

KD03 vã chị Trần Thị Ngọc Quyền - Trường nhóm KD10 cũng cãc anh chị trong bộ phận nhàn sự đà luôn lân tình, quan tâm giúp dờ và tạo điều kiên cho em đ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm

ược tiếp thu. trau dồi nhùng kiến thức, liếp xúc thực tế trong công việc và dằn hoàn thiện bân thân minh irong suối quá trinh thực tập vừa qua Nhừng h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH®' A" <%" A"SĨMĨ VIÊN: T.ƯƠNG PHÚ HÀOBÁO CÁO THỤC TẬP TÓT NGHIỆP MỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm thức còn nhiêu hạn che. do vậy không ihc Iránh khói nhùng thiếu sót. Em râl mong nhận được sự đóng góp cùa quý thây cô đê bài báo cáo của em được hoà

n ihiện hơn.Cuối cùng, em xin chúc thầy cô. các anh chị dà vã dang công tác tại Nhanh.vn thật nhiêu sức khóc và công lác tôi.Em xin chân thành cam ơn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm

!Thành phố IIỒ Chí Minh, ngày..tháng....năm......Sinh V ièn ihực hiệnLương Phú Hão1Lương Phú HàoBáo cáo thực tập nảm 2022DANH MỤC Từ VIÉT TẤTPMQLBHPhầ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần nhanh vn chi nhánh tại tp hcm

n mềm quân lý bán hàngCODCash On Delivery - Giao hàng thu tiền hộTP.HCMThành phố Hồ Chí MinhAPIApplication Programming Interface -Phương thức trung gi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH®' A" <%" A"SĨMĨ VIÊN: T.ƯƠNG PHÚ HÀOBÁO CÁO THỤC TẬP TÓT NGHIỆP MỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH®' A" <%" A"SĨMĨ VIÊN: T.ƯƠNG PHÚ HÀOBÁO CÁO THỤC TẬP TÓT NGHIỆP MỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG