KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty tnhh vật liệu xây dựng anh nhật

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         46 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty tnhh vật liệu xây dựng anh nhật

Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty tnhh vật liệu xây dựng anh nhật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỞ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4?SINH VIÊN: NGUYỄN QƯÓC CHÍ AN CHUYÊN ĐÊ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài:ĐỀ XUÁT GIẢI PHÁP CẢ

Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty tnhh vật liệu xây dựng anh nhậtẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DựNG ANH NHẬTThành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2022TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MI

NHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỄN QƯÓC CHÍ ANMSSV: 1954012003CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tàiĐÈ XUẨT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁ Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty tnhh vật liệu xây dựng anh nhật

N HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ANH NHẬTNgành: Quàn tộ kinh doanhGiàng viên hướng dẫn: Hoàng Dinh Thào Vy “““VftThành phố Hồ Chí Min

Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty tnhh vật liệu xây dựng anh nhật

h, tháng 12 nồm 2022Báo cáo thưc tậpGVHD: Hoàng Đinh Thâo VyLỜI CẪM ƠNĐè bãi báo cáo (hực tập lốt nghiệp này được hoàn (hãnh chin chu và đầy đu. em xi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỞ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4?SINH VIÊN: NGUYỄN QƯÓC CHÍ AN CHUYÊN ĐÊ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài:ĐỀ XUÁT GIẢI PHÁP CẢ

Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty tnhh vật liệu xây dựng anh nhậtiếp xúc kỳ càng hơn với công việc yêu thích cùa mình.Trước hết em xin gửi lời cam ơn chân thành đến giáo viên hướng dần - cò Hoàng Đinh Thào Vy trong

thời gian thực hiên bài báo cáo đà luôn tận tinh giúp đờ. giãi đáp thắc mắc cùng như đưa ra ý kiến, nhận xét để bài báo cáo này được hoàn thiện (ốt đẹ Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty tnhh vật liệu xây dựng anh nhật

p nhất.Xin chân thành câm ơn Giám đốc kinh doanh: ông Đương Tấn Thắng và Trướng phòng kinh doanh: anh Dương Anh Nhật trong thời gian lãm việc tại còng

Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty tnhh vật liệu xây dựng anh nhật

ty đà tạo cho em môi trường làm việc chuyên nghiệp và thoải mái cùng như cho em các cơ hội đê “cọ xát" còng việc của mình nhiều hơn.Trong quá trình t

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỞ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4?SINH VIÊN: NGUYỄN QƯÓC CHÍ AN CHUYÊN ĐÊ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài:ĐỀ XUÁT GIẢI PHÁP CẢ

Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty tnhh vật liệu xây dựng anh nhậtận xét từ quý thay, cô đê được hoc hói thêm nhiều kinh nghiệm hơn.SVTH: Nguyễn Quốc Chi An1Báo cáo thực tậpGVHD: Hoàng Đinh Thào VyXÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

THỤC TẬPTp.Hồ Chí Minh, ngày.tháng..năm...Ký tên vã đóng dấuSVTH: Nguyễn Quốc Chi An Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động bán hàng cá nhân tại công ty tnhh vật liệu xây dựng anh nhật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỞ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4?SINH VIÊN: NGUYỄN QƯÓC CHÍ AN CHUYÊN ĐÊ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài:ĐỀ XUÁT GIẢI PHÁP CẢ