KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thiên nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         46 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thiên nam

Nghiên cứu quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thiên nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: LÊ NGUYỄN NGỌC TRĨÉU CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPl ẻn dề tài: Nghiên cứu quy (rì

Nghiên cứu quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thiên namình nhập khâu hàng hỏa lại Công ty Cô phần Thương mại Xuất nhập khâu Thiên NamNgành: Kinh doanh quốc tếGiảng viên lnróTig dân: TS. ĩĩà Thị Thùy DươngT

hành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 nấm 2022.SVTH: Lè Nguyễn Ngọc TriềuTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH47SINH VIÊN: LÊ NGUYỄN NGỌ Nghiên cứu quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thiên nam

C TRĨÉƯ CHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTên đề tài: Nghiên cứu quy trình nhập khâu hàng hóa tại Còng ly Cô phàn Thương mại Xuất nhập khâu Thiên NamNgành:

Nghiên cứu quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thiên nam

Kinh doanh quốc têGiàng viên hướng dẫn: 1 s. Hà Thị Thùy DươngThành phố IIỒ Chí Minh, tháng 12 nám 2022.SVTH: Lè Nguyễn Ngợc TriềuBáo cáo thực tậpGVH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: LÊ NGUYỄN NGỌC TRĨÉU CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPl ẻn dề tài: Nghiên cứu quy (rì

Nghiên cứu quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thiên namHD: TS. Hà Thị Thủy Dương3Báo câo thực tậpGVHD: TS. Hã Thị Thủy DươngMỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIF.T TẤT.....................................................

.....6DANH MỤC BÁNG Bl£u VÀ HÌNH ẢNH................................................./MƠDẢU........................................................... Nghiên cứu quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thiên nam

...............81.Lý do chọn đe lài........................................................82.Mục đích nghicn cííu....................................

Nghiên cứu quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu thiên nam

.................93.Dổi tượng và phạm vi nghiên cứu..........................................9

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: LÊ NGUYỄN NGỌC TRĨÉU CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPl ẻn dề tài: Nghiên cứu quy (rì

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: LÊ NGUYỄN NGỌC TRĨÉU CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPl ẻn dề tài: Nghiên cứu quy (rì