KHO THƯ VIỆN 🔎

Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         53 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minh

Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minh

TRL ỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: TRÀN THỊ HUỲNH NHƯCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHIỆP VAY MUA VÀ CHUYÊN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT

Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minhT CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN TẠI NGÂN HÀNG TIÊNPHONG CHI NHÁNH HÓ CHÍ MINHTPBankVì chúng tôi hiểu bạnThành phố Hồ Chí Minh, tháng .... năm 20....TRƯỜNG ĐẠI HỌ

C MỜ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QƯẢN TRỊ KINH DOANH4TSINH VIÊN: TRẤN THỊ HƯỲNH NHƯMSSV: 1954010139CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPVAY MUA VÀ CHUYẾN NHƯỢNG NHÀ Đ Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minh

ÁT CÓGIẤY CHỨNG NHẬN TẠI NGÂN HÀNG TIÊNPHONG CHI NHÁNH HÒ CHÍ MINHNgành: QUÀN TRỊ KINH DOANHGiảng viên hướng dần: HÀ THỊ THỦY DƯƠNGThành phố Hổ Chí Mi

Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minh

nh, tháng.................năm 20....GVHD: HÀTỈíị IHI 1 IMIU.5UBáo cáo ihực tậpLỜI CẢM ƠNLời nói đầu tiên em xin chân thành gửi lời câm ơn đến Quý thầy

TRL ỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: TRÀN THỊ HUỲNH NHƯCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHIỆP VAY MUA VÀ CHUYÊN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT

Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minhm hoc tập tại trường. Chính nhờ nhừng sự chi bao ấy đà giúp em xây dựng được một nền tăng kiến thức vừng chắc cùng như trờ thành một người nề nếp tron

g công việc và cuộc sống đế khi bước vào mòi trường làm việc mới em đều có thề dề dàng thích nghi và phát triển.Bên cạnh đó. em xin chân thành gửi lời Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minh

câm ơn đến toàn the các anh chị Phòng Khách hàng Cá nhàn nói chung vã anh Trương Minh Sơn lã Cán bộ hưởng dản trực tiếp tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minh

chi nhánh Hồ Chi Minh đà luôn nhiệt tinh hướng dản và hỗ trợ em trong suốt quá trình làm việc và thực tập tai ngân hàng. Tạo cho em môi trường đề học

TRL ỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: TRÀN THỊ HUỲNH NHƯCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHIỆP VAY MUA VÀ CHUYÊN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT

Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minhành đươc bài báo cáo.SVTH: TRAN THỊ HUỲNH NHƯGVHĐ: HÀ THị 1HLÌ LHJWiMjBáo cáo (hực tậpEm xin gửi lời cam ơn dến cô Ilâ Thị Thủy Dương lã giảng viên hư

ớng dần trực liếp cho em trong suốt thòi gian thực hiện báo cáo. Nhờ có cô dưa ra nhùng góp ý. hưcímg dan và bô sung đà giúp cm hoàn thiện bài báo cáo Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minh

một cách hoàn chinh hơn và đúng theo tiến dộ.Do đầy là lẩn đâu liên em được tièp xúc vói mồi trường làm việc thực tế nên không tránh khôi nlìừng bờ n

Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minh

gờ ban đâu. Nên em rât mong nhận được nhùng lởi góp ý từ các anh chị đế giúp em có (hề hoàn thiện bân thân minh hơn và đó sè là hành trang vừng chắc c

TRL ỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: TRÀN THỊ HUỲNH NHƯCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHIỆP VAY MUA VÀ CHUYÊN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT

Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minh thật nhiều sức khóe, thành công trong quá trinh giãng dạy. Kinh chúc các Anh/Chị tại Ngân hãng TMCP Tiên Phong - chi nhánh Hồ Chí Minh dạt thêm nhiều

thành lích trong cồng việc giúp Ngân hãng ngày càng phát triên và khãng định được vị thê cùa mình trong lưtmg lai.SVTII: TRAN THỊ HUỲNH NIIƯiiGVHD: H Vay mua và chuyển nhượng nhà đất có giấy chứng nhận tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minh

À Till 1HI 1 ƯIIUNUBáo cáo thực tập

TRL ỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: TRÀN THỊ HUỲNH NHƯCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHIỆP VAY MUA VÀ CHUYÊN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT

TRL ỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: TRÀN THỊ HUỲNH NHƯCHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT NGHIỆP VAY MUA VÀ CHUYÊN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT