KHO THƯ VIỆN 🔎

Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gòn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         44 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gòn

Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gòn

p 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỀN THỊ YẾN LINH CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH THỤC TR

Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gònRẠNG CÔNG TÁC TRẢ TIÈN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔ PHÀN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒNThành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2022TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜ TP. HÒ

CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: NGUYÊN THỊ YẾN LINHMSSV: 1954010085CHUYÊN ĐẼ THỰC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG CÔNG TÁC Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gòn

TRẢ TIÈN LƯƠNG TẠI CÔNG TY co PHÀN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒNNgành: Quân trị kinh doanhGiảng viên hướng dẫn: HÀ THỊ THI ’Ỳ DƯƠNGThành phố H

Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gòn

ồ Chí Minh, tháng 12 năm 2022Báo cáo thưc tậpGVHD: HÀ THI THƯỲ DƯƠNGLỜI CẢM ƠNTôi đà có kỳ thực tập với Trung tâm điên thoại SPT. CN Công ty cổ phần d

p 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỀN THỊ YẾN LINH CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH THỤC TR

Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gònược tạo cơ hội đê trớ thành một phân cùa còng ty. Tòi xin gửi lời căm ơn chân thành đến Trung tàm điện thoại SPT. Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ Bư

u chinh Viền thông, đặc biệt là anh Hà -Giám đốc công ty. Anh ấy không nhừng tạo diều kiên cho tôi có cơ hội tiếp xúc thực tể với công ty mà còn cho t Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gòn

ôi nhừng thông tin về tố chức cua anh «ấy để giúp tói hoàn thành khoá thực tập. Bên cạnh đó tôi cùng chân thành cam ơn chị Tất Thắng đà hồ trơ tòi tro

Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gòn

ng suốt thời gian thực tập tại công ty. chị là một người có chuyên môn cao. chi dà giúp tôi hoàn thành chu đề bão cáo. Tôi rất có duyên với trường Đại

p 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỀN THỊ YẾN LINH CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH THỤC TR

Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gòn khi bắt đầu bước vào đời. Đưa nhừng cái lý thuyết áp dụng vàoSVTH: NGUYÊN THI YÊN LINHĩBáo cáo thực tậ]GVHĐ: HÀ THI THUỲ DƯƠNGthực tế đề giúp tôi tnr

c tiếp quan sát vã va chạm thực tế với môi trường làm việc chính thức bên ngoài. Hơn nừa. tôi muốn thề hiên lòng biết ơn đến tắt cá các giáng viên đà Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gòn

dạy tôi 4 năm qua tại trường, họ đà đặt hết tâm huyết cùa minh vào việc giáng dạy cho sinh viên, trong đó có tôi. Họ không ngại khó khăn, dành tắt cã

Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gòn

thời gian đề truyền đạt nhùng kiến thức hay đến cho học viên cua minh hiếu bãi một cách rò ràng. Vì vậy. lòi thực sự rất coi trọng và biết ơn nhừng gi

p 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỀN THỊ YẾN LINH CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH THỤC TR

Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gònmột sự tòn trọng sâu sắc vói cô. Ngoái ra tôi xin cám ơn gia đình và bạn bè đà lã nguồn động lực cho tòi trong suốt thời gian tòi học tập. câm ơn mọi

người đã luôn yêu thương, động viên tinh than tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Tôi tin răng nlìừng kiến thức và kỳ nâng này sè là kim chi nam. là h Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gòn

ành trang quỷ giá trên con đường sống vã chinh phục thành còng của tòi trong tương lai.SVTH: NGUYÊN THI YÊN LINHlĩBáo cáo thực tậ|GVHD: HÀ THI THUỲ DƯ

Phân tích thực trạng công tác trả tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông sài gòn

ƠNGXÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỤC TẬPTp. Hồ Chi Minh. ngày... tháng....nămKý tên và đóng dấuSVTH: NGUYÊN THI YÊN LINHĩĩĩBáo c«áo thirc tậ

p 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỀN THỊ YẾN LINH CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH THỤC TR

p 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: NGUYỀN THỊ YẾN LINH CHUYÊN ĐÈ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTên đề tài: PHÂN TÍCH THỤC TR