KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         64 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh

SĨNH VĨÊN: Nguyễn Thị An Thi CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTân đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trãi nghiêm của khách hàng trong mua sam trực

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minhc tuyến tại thị trưòng bán lẻ Việt Nam sau đại dịch Covid 19 ỏ’ Thành • • • • phố Hồ Chí MinhThành phố HồChí .Minh, tháng 12 năm 2022Báo cáo thực tậpG

VHD: Đoàn Thị Thanh ThủyTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÓ CHÍ MINH KHOA QUẤN TRĨ KINH DOANHSINH VIÊN: Nguyễn Thị An ThiMSSV: 1954012321CHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TÓT N Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh

GHIỆPTen đề tài: Nghiên cứu các yếu tổ tác động đen trãi nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ Việt Nam sau đai dịch Co

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh

vid 19 ()• Thành phố Hồ Chí MinhNgành: Quân trị kinh doanhChuyên ngành: MarketingGiàng viên hướng đần: TS. Doãn thị Thanh 1 húyThành phố Hồ Chí Minh,

SĨNH VĨÊN: Nguyễn Thị An Thi CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTân đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trãi nghiêm của khách hàng trong mua sam trực

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minhừ các cá nhân và tổ chức. Trước tiên, tác giá xin gửi lời câm ơn đen các giăng viên Trường Đại học Mỡ tại Thành phổ Hồ Chí Minh đã giăng dạy và cung c

ấp nhùng kiến thức bô ích để tác giã có thế thực hiện đề tài này.Đặc biệt, tác giã cũng xin gửi lời cám ơn đến TS. Đoàn Thị Thanh Thúy - Giăng viên đà Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh

trực tiếp hướng dần. góp ý và hồ trợ đế tác giã có thế hoàn thành đề tài nghiên cứu này mọt cách tot nhắt. Neu không cò sự hồ trợ cúa cô trong suốt q

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh

uá trinh, khóa luận này sê không được hoàn thành.Ngoài ra không thê nhắc tới sự giúp đờ của bạn bè và các anh chi thân thiết, nhùng người dà tham gia

SĨNH VĨÊN: Nguyễn Thị An Thi CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTân đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trãi nghiêm của khách hàng trong mua sam trực

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minhhông có dược nguồn dừ liệu quỷ giá đê tiến hành nghiên cứu và phân tích Tác giã cùng xin được gửi lời câm ơn dặc biệt den gia đình đã luôn theo dôi. l

à chỏ dựa vừng chăc dể tâc giá vừng tin trong quá trình hoàn thiện bâi. Nếu không có sự ung hộ. giúp đờ trên, tác già không thê có thành qua như ngày Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh

hỏm nay.Trong quá trình thực hiện nghiên cửu. do nhừng hạn che về mặt kiến thức, thời gian, nguồn lực và thòng tin nên bài không thê tránh khôi những

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh

sai sót. Tác giã rất mong nhận đươc nhừng góp ý thêm đê đề tài được hoàn chinh hơn.Xin chân thành câm ơn!Thành phố Hồ Chi Minh, tháng 12 nãm 2022Tác g

SĨNH VĨÊN: Nguyễn Thị An Thi CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTân đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trãi nghiêm của khách hàng trong mua sam trực

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minhTẤT.........................................iiPHẢN 1. TONG QUAN VẺ ĐẺ TÀI....................................11.1LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI....................

....................11.2MỤC TIÊU NGHIÊN cứu......................................31.3PIIƯƠNG PILÁP NGHIÊN cứu.................................41.4PHẠM Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trải nghiệm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến tại thị trường bán lẻ việt nam sau đại dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh

VI VÀ ĐÓI TƯỢNG NGHIÊN cửu..........................41.4.1 Phạm vi........................................................4

SĨNH VĨÊN: Nguyễn Thị An Thi CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTân đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trãi nghiêm của khách hàng trong mua sam trực

SĨNH VĨÊN: Nguyễn Thị An Thi CHUYÊN ĐẺ THỤC TẬP TÓT NGHIỆPTân đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến trãi nghiêm của khách hàng trong mua sam trực