KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoạt động bán hàng marketing cà phê hạt xuất khẩu tại công ty cổ phần intimex mỹ phước

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         48 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoạt động bán hàng marketing cà phê hạt xuất khẩu tại công ty cổ phần intimex mỹ phước

Hoạt động bán hàng marketing cà phê hạt xuất khẩu tại công ty cổ phần intimex mỹ phước

> TRƯỜNG DẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4^SINH VIÊN: PHAN NGỌC KIM NGÂNCHUYÊN DÈ Tĩlực TẠP TÓT NGIHẸPTên dề tàiHOẠT DỌNG BÁN HÀNG -

Hoạt động bán hàng marketing cà phê hạt xuất khẩu tại công ty cổ phần intimex mỹ phước- MARKETING CÀ PHÊ HẠT XUẤT KHẤU TẠT CÔNG TY CO PHẤN INTIMEX MỲ PHƯỚCThành phó Hồ Chí Minh, tháng 12 11 ã 111 2022TRƯỜNG DẠI HỌC MỜ TP. Ilõ CHÍ MINHKH

OA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH VIÊN: PHAN NGỌC KIM NGÂNMSSV: 1954082049c’HUYÊN DẺ Tĩĩực TẠP TÓT NGTĨIẸPTên dề tàiHO ẠT DỌNG BÁN HÀNG - M ARKETINGCÀ PHÊ ĨĨ Hoạt động bán hàng marketing cà phê hạt xuất khẩu tại công ty cổ phần intimex mỹ phước

ẠT XUẤT KHẤU TẠĨ CÔNG TYCÔ PHẢN 1NT1MEX MỲ PHƯỚCNgành: Kinh doanh Quốc lếGiang viên hirứng dẫn: Th.s Dương Hương GiangThành phố Hồ Chí Minh, tháng 12

Hoạt động bán hàng marketing cà phê hạt xuất khẩu tại công ty cổ phần intimex mỹ phước

năm 2022Báo cáo thực tậpGVHD: Th.s Dương Hương GiangLỜI C AM ONĐầu tiên, em xin gưi lời cam ơn chân thành nhất dến giang viên hướng dản cúa em Thạc sì

> TRƯỜNG DẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4^SINH VIÊN: PHAN NGỌC KIM NGÂNCHUYÊN DÈ Tĩlực TẠP TÓT NGIHẸPTên dề tàiHOẠT DỌNG BÁN HÀNG -

Hoạt động bán hàng marketing cà phê hạt xuất khẩu tại công ty cổ phần intimex mỹ phước Phông Kinh doanh cua công ty Intimex Mỳ Phước. Trưởng bộ phận Marketing, dà tạo diều kiện thuận lợi đe cm có cơ hội trãi nghiệm và học lập thực lề mô

i trưìmg cùng như cách thức Làm việc tại công ty. Ngoài ra. em cùng xin dặc biệt câm (ni Chị I.C Irân (ha Báo nhàn viên hộ phận Bán hàng Marketing dà Hoạt động bán hàng marketing cà phê hạt xuất khẩu tại công ty cổ phần intimex mỹ phước

hồ trợ nhiệt tinh trong suốt quá trinh thực tập dế bãi báo cáo có thê hoãn thánh một cách trọn vẹn nliar.Trong 3 tháng vừa qua. do thời gian và kiến t

Hoạt động bán hàng marketing cà phê hạt xuất khẩu tại công ty cổ phần intimex mỹ phước

hức còn hạn chế. em cùng đà gặp không ít khó khăn trong việc thư thập và phàn lích thông tin. Dù dà cổ gắng hết sire, việc tồn tại một số thiếu sót lã

> TRƯỜNG DẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4^SINH VIÊN: PHAN NGỌC KIM NGÂNCHUYÊN DÈ Tĩlực TẠP TÓT NGIHẸPTên dề tàiHOẠT DỌNG BÁN HÀNG -

Hoạt động bán hàng marketing cà phê hạt xuất khẩu tại công ty cổ phần intimex mỹ phướchòng Kinh doanh luôn dồi dào sức khoe vã gật hãi dược nhiều thánh công trong công việc và cuộc sòng.Em xin chân thành câm ơn!Thành phố Hồ C hi Minh, n

gây 10 tháng 12 năm 2022Sinh viên thực hiện.SVTH: Phan Ngọc Kim Ngàn1Báo cáo thực tậpGVIID.-TIlS Dương HuongGiangXÁC NHẠN CƯA DƠN VI Tllực TẬP Hoạt động bán hàng marketing cà phê hạt xuất khẩu tại công ty cổ phần intimex mỹ phước

> TRƯỜNG DẠI HỌC MỜ TP. HÒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH4^SINH VIÊN: PHAN NGỌC KIM NGÂNCHUYÊN DÈ Tĩlực TẠP TÓT NGIHẸPTên dề tàiHOẠT DỌNG BÁN HÀNG -