KHO THƯ VIỆN 🔎

Giải pháp cải thiện hiệu suất marketing online của công ty tnhh thương mại công nghiệp dịch vụ thành thắng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         50 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giải pháp cải thiện hiệu suất marketing online của công ty tnhh thương mại công nghiệp dịch vụ thành thắng

Giải pháp cải thiện hiệu suất marketing online của công ty tnhh thương mại công nghiệp dịch vụ thành thắng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHỈ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH MÊN: ĐOÀN NGỌC NAMCHUYÊN ĐẺ THỰC TẠP TOT NGHIẸPTên đề lài: GIÀI PHÁP CÀI THIỆN IIIẸU SU

Giải pháp cải thiện hiệu suất marketing online của công ty tnhh thương mại công nghiệp dịch vụ thành thắngUẤT MARKETING ONLINE CÙA CÔNG TY I NHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGIHẸP DỊCH vụ THÀNH THÁNGThành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 nã III 2022TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỜTP. HỒ CH

Í .MINHKHOA ỌVÁN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: DOÃN NGỌC NAMMSSV: 1854010249CHUYÊN ĐẺ THỰC TẠP TOT NGIIIẸPTên (lề tài: GIAI PHÁP CÁI TIIIẸN IIIẸV SCAT M.V Giải pháp cải thiện hiệu suất marketing online của công ty tnhh thương mại công nghiệp dịch vụ thành thắng

RKETING ONLINE Cl A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆPDỊCH THÀNH THÁNGNgành: Quân trị kinh doanhGiàng viên hướng dần: Doàn Thị Thanh ThúyThành phố Hố

Giải pháp cải thiện hiệu suất marketing online của công ty tnhh thương mại công nghiệp dịch vụ thành thắng

('hí Minh, tháng 12 nám 2022Báo cáo thực tậpGVHD: Đoàn Thị Thanh ThủyLỜI CẢM ƠNĐề hoàn thành bãi báo cáo thực tập này. em xin bây tó lòng biết ơn sâu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHỈ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH MÊN: ĐOÀN NGỌC NAMCHUYÊN ĐẺ THỰC TẠP TOT NGHIẸPTên đề lài: GIÀI PHÁP CÀI THIỆN IIIẸU SU

Giải pháp cải thiện hiệu suất marketing online của công ty tnhh thương mại công nghiệp dịch vụ thành thắng ơn tất cả các (hầy cò giáo trong khoa Quán trị kinh doanh - trường đại học Mờ thành phố Hồ Chí Minh đà luôn luôn nhiệt huyết giăng dạy và 11Ỏ trợ em

trong suốt nhừng năm học tại trường. Nhừng kiến thức này chinh là nhừng viên gạch nền tang xây nên vốn kiến thức chuyên ngành cùa em nói chung và đề t Giải pháp cải thiện hiệu suất marketing online của công ty tnhh thương mại công nghiệp dịch vụ thành thắng

ài báo cáo thực lập này nói riêng.Em cùng xin chân thành biết ơn ban giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Thắng đà cho phép và luôn tạo điều

Giải pháp cải thiện hiệu suất marketing online của công ty tnhh thương mại công nghiệp dịch vụ thành thắng

kiện tốt nhất có thể để em được thực tập lại công ty. Thời gian làm việc lại còng ty tuy ngắn ngùi nhưng em đà nhận được rẩt nhiều nhừng hướng dần, b

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHỈ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH MÊN: ĐOÀN NGỌC NAMCHUYÊN ĐẺ THỰC TẠP TOT NGHIẸPTên đề lài: GIÀI PHÁP CÀI THIỆN IIIẸU SU

Giải pháp cải thiện hiệu suất marketing online của công ty tnhh thương mại công nghiệp dịch vụ thành thắngh còng và phát triển hơn nừa trong tương lai.Em xin chân thành cám ơn!SVTH:3Báo cáo thực tậpGVHD: Đoàn Thị Thanh ThúyXÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỤC TẬPTp.Hồ

Chi Minh, ngày..tháng...năm...Ký tên và đóng dấuSVTH:•IBáo cáo thực tậpGVHD: Đoàn Thị Thanh Thúy Giải pháp cải thiện hiệu suất marketing online của công ty tnhh thương mại công nghiệp dịch vụ thành thắng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HÒ CHỈ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHSINH MÊN: ĐOÀN NGỌC NAMCHUYÊN ĐẺ THỰC TẠP TOT NGHIẸPTên đề lài: GIÀI PHÁP CÀI THIỆN IIIẸU SU