KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập quản lý tài chính trong ubnd phường ngọc khánh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         63 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập quản lý tài chính trong ubnd phường ngọc khánh

Chuyên đề thực tập quản lý tài chính trong ubnd phường ngọc khánh

Báo cáo thực lập tốt nghiệpMỤC LỤCMỤC LỤC...........................................................1DANH MỤC VIỄT TÂT................................

Chuyên đề thực tập quản lý tài chính trong ubnd phường ngọc khánh..................5LỜI CÁM ƠN........................................................6TÓM TẤT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP......................................

..71.Nhưng quy định chung, mục đích và phương pháp thực tập.........71.1.Những quy định chung.........................................71.2.Mục đích th Chuyên đề thực tập quản lý tài chính trong ubnd phường ngọc khánh

ực tập............................................71.3.Phương pháp thực tập:........................................72.Tình hình thực tập.............

Chuyên đề thực tập quản lý tài chính trong ubnd phường ngọc khánh

................................82.1.Địa điếm và thời gian thực tập:..............................82.2Nội dung thực tập...............................

Báo cáo thực lập tốt nghiệpMỤC LỤCMỤC LỤC...........................................................1DANH MỤC VIỄT TÂT................................

Chuyên đề thực tập quản lý tài chính trong ubnd phường ngọc khánhTố chức và cơ cấu bộ máy quàn lý cùa ủy ban nhân dân phường NgọcKhánh............................................................113.1.1Sơ dô cơ cấu b

ộ máy phường Ngọc Khánh........................113.1.2.CƠ cấu bộ máy quán lý cùa Uý ban nhân dân phường Ngọc Khánh.113.2.Chức năng, nhiệm vụ cùa các b Chuyên đề thực tập quản lý tài chính trong ubnd phường ngọc khánh

ộ phận trong Uý ban nhân dân phườngNgọc Khánh.......................................................123.2.1.Chức nãng, nhiệm VII của Chủ tịch Uý ban n

Chuyên đề thực tập quản lý tài chính trong ubnd phường ngọc khánh

hân dân phường..123.2.2.Chức năng, nhiệm vụ cúa các Phó Chú tịch Uý ban nhân dânphườngNgọc Khánh.................................................133.2

Báo cáo thực lập tốt nghiệpMỤC LỤCMỤC LỤC...........................................................1DANH MỤC VIỄT TÂT................................

Chuyên đề thực tập quản lý tài chính trong ubnd phường ngọc khánhệm vụ của cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịchphường Ngọc Khánh..................................................14SV.Dương Văn Tuyên1Báo cáo thực lập l

ót nghiệp2.3. Kẽ toán và quyết toán ngân sách xã...........................28CHƯƠNG 2 Thực trạng quân lý lài chính của UBND phường Ngọc Khánh trong ha Chuyên đề thực tập quản lý tài chính trong ubnd phường ngọc khánh

i năm gần đây (2011 đến 2012)..............................302.1.Tình hình kinh tế xà hội của UBND phường Ngọc Khánh hiện nay...302.1.1.Tình hình phát

Chuyên đề thực tập quản lý tài chính trong ubnd phường ngọc khánh

triển kinh tê của UBND phường Ngọc Khánh.....302.1.2.Tình hình phát triền vãn hóa- xã hội của UBND phường NgọcKhánh..................................

Báo cáo thực lập tốt nghiệpMỤC LỤCMỤC LỤC...........................................................1DANH MỤC VIỄT TÂT................................

Báo cáo thực lập tốt nghiệpMỤC LỤCMỤC LỤC...........................................................1DANH MỤC VIỄT TÂT................................