KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         60 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

1LỜI MỞĐĂUNgày nay, Việt Nam dang dần hội nhập với nên kinh lẽ the giới. Dẽ tham gia vào tiên trình hội nhập ây, chúng ta không thế bõ qua hoạt động đ

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012đâu tư trực tiêp nước ngoài.Đâu tu’ trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment) đà trớ thành một trong hai xu hướng nôi bật trong nen kinh tẽ thê

giới.nguôn vỏn FDI là nguồn bố xung quan trọng cho đâu tu’ phát triền góp phần khai thác và nâng cao hiệu quả sú’ dụng các nguồn iực trong nước, tạo Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

thè và lực mói cho việc phát triến nen kinh tẽ. ()’ Việt Nam, đầu tư trực liếp nước ngoài đà góp phan làm gia lãng GDP của nên kinh tẽ, ngày càng có n

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

hiêu dự án và nhiêu tý USD vốn dâu tư nước ngoài dưa vào hoạt dộng kinh doanh trong nên kinh tế nước ta.Không đứng ngoài xu thê phát triẽn đó. tỉnh Vĩ

1LỜI MỞĐĂUNgày nay, Việt Nam dang dần hội nhập với nên kinh lẽ the giới. Dẽ tham gia vào tiên trình hội nhập ây, chúng ta không thế bõ qua hoạt động đ

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012i vẽ vị trí dịa lý và bâng các chính sách hấp dân cho các nhà đầu tu’, thái độ quan tâm thỏa đáng, trân trọng dôi với các doanh nghiệp cùa lình, trong

thời gian qua, lình Vinh Phúc dà thực sự là địa điếm hấp dân thuộc tốp đâu cá nước cho doanh nghiệp vào tìm hiếu co* hội dâu tư. Dà có một sõ 'l ập d Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

oàn kinh lẽ lớn cùa các quôc gia dà quan tâm đến quyết định đâu tu’ tại Vinh Phúc ví dụ nhu’ các Tập đoàn: Piaggio (Italia), Vinacapital, Foxconn, Com

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

pal. Chimei, Ju-Teng, Inventec, Fullpower (Dài Loan), G.o. Max, Kumho, Lotte (Hàn Quốc), YCH (Singapore), CPK Group...Tuy nhiên, thực tiền dà cho thãy

1LỜI MỞĐĂUNgày nay, Việt Nam dang dần hội nhập với nên kinh lẽ the giới. Dẽ tham gia vào tiên trình hội nhập ây, chúng ta không thế bõ qua hoạt động đ

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012ắc phục các tôn tại và trờ ngại hiện cỏ sẻ có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình thu hút nguồn vốn FDI cùa tình trong nhừng năm tiếp theo. Do đó việc n

ãm rò thực trạng cùa nguôn12Vốn FDI đâu tư vào tình đẽ có được cái nhìn tống thê và tù’ đó đưa ra các giải pháp phù hợp đẽ có thê đưa Vinh Phúc ngày c Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

àng thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI hiệu quà holi nừa là một vãn đề rất đáng được quan tâm.Do đó, em đà lựa chọn đê tài: “ Thực trạng thu hút FDI ở V

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

ĩnh Phúc giai đoạn 2007-2012”, nhằm phần tích thực trạng và đê ra các giâi pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút nguồn vốn FD1 tại linh Vinh Phúc.23CHƯƠ

1LỜI MỞĐĂUNgày nay, Việt Nam dang dần hội nhập với nên kinh lẽ the giới. Dẽ tham gia vào tiên trình hội nhập ây, chúng ta không thế bõ qua hoạt động đ

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012t quốc gia muốn đạt tới sự tăng trưởng và phát triển cần phải có 4 nhân lô : nhân lực ,tài nguyên, tư bản, kì thuật.Trong điêu kiện cụ thế của các quố

c gia nghèo thì cà 4 nhân tố này đêu ở trong tình trạng khan hiếm và chất lượng thấp.Vê nhân lực, ờ các nước nghèo tuổi thọ bình quân thấp, li lệ ngườ Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

i biẽt chừ thẩp, mức sống thấp ,chi số HDI thấp .Lao động lập trung quá nhiêu ở trong ngành nông nghiệp, tình trạng thãi nghiệp trá hình cao .Vì vậy n

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

hừng nước này cần phâi đầu tư cho hệ thống y tê giáo dục , đa dạng hoá việc làm ờ nông thôn đẽ khâc phục tình trạng thất nghiệp trá hình .Vê tài nguyê

1LỜI MỞĐĂUNgày nay, Việt Nam dang dần hội nhập với nên kinh lẽ the giới. Dẽ tham gia vào tiên trình hội nhập ây, chúng ta không thế bõ qua hoạt động đ

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012.Tài nguyên quan trọng nhất đối với những nước này là tài nguyên đẫt nông nghiệp .Vì vậy cân có chê dộ canh tác và sử dụng hợp lý đất đai. Phái có đâu

tu* nước ngoài đê khai thác nguồn tài nguyên tiêm năng.Về tư bàn ,nhìn chung các nước nghèo ít tư bàn ,MuỐn có tăng trường phải có đâu tư, muốn có đâ Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

u tư phải có tu’ bàn . Đẽ đáp ú*nng nhu câu về vốn đâu tư thì trước dây các nước nghèo phải di vay . Nhưng trong điêu kiện hiện tại thì hâu hết các nư

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

ớc nghèo đêu là nhừng con nợ khống lồ,khả năng vay vốn là khó khãn. Đế đáp ứng nhu cầu đâu tu* ,các nước nghèo chỉ còn một giải pháp là thu hút vốn đâ

1LỜI MỞĐĂUNgày nay, Việt Nam dang dần hội nhập với nên kinh lẽ the giới. Dẽ tham gia vào tiên trình hội nhập ây, chúng ta không thế bõ qua hoạt động đ

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012hê tranh thủ thành lựu của các nước đi trước đế lìm được những cơ hội đi tắt, đón đâu .SamuelIson cho răng các quốc gia này đang ó* trong cái vòng luẩ

n quân:34Tiết kiệm và đâu tu’ thâp->tốc độ tích luỹ vốn thấp->nãng suất thấp->thu nhập bình quân thãp-> tiết kiệm vù dâu lu’ thấp.Các nước nghèo không Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

thế tụ’ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quấn mà phái có một cú huých tù’ bên ngoài, cú huých có tính dột phá này lù cú huých dâu tư FDI.2.2.2,Lý ìuận cúa

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

R.Nurkse:Khi bàn đến Vấn đề phát triển các nước chậm phát triến, R.Nurkse cho dầu tư trực tiếp tù’ nước ngoài như là diều kiện tạo nên lực búi phú kh

1LỜI MỞĐĂUNgày nay, Việt Nam dang dần hội nhập với nên kinh lẽ the giới. Dẽ tham gia vào tiên trình hội nhập ây, chúng ta không thế bõ qua hoạt động đ

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012quân cùa nghèo khõ”.Theo ông, xét vê lượng cung, người ta thấy khả năng tiết kiệm ít ỏi, tình hình đó là do mật độ thấp cùa thu nhập thực tế. Mức thu

nhập (hực tế thấp, phản ánh năng suãt lao dộng thấp, mà năng suất lao dộng thấp phân lớn do tình trạng thiêu tu’ bàn gây ra. Thiêu tư bán lại là kết q Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

uà của khả năng tiết kiệm ít ỏi dưa lại và thê là vòng tròn được khép kín. R.Nurkse quan niệm, dù “đầu tu’ trực tiếp nước ngoài trước hết phục vụ cho

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

lợi ích của các nước công nghiệp xuâl vốn chú’ chưa phủi nứo’c nhận võn”, nhưng nó là nhân tô quan trọng, là gái pháp tích cực đế cho nên kinh tẽ chậm

1LỜI MỞĐĂUNgày nay, Việt Nam dang dần hội nhập với nên kinh lẽ the giới. Dẽ tham gia vào tiên trình hội nhập ây, chúng ta không thế bõ qua hoạt động đ

Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012ột số vâìì đê mà ông quan lâm là I DI dà không dê lại cho nước nhận dầu tư gánh nạng về nọ’ nân. Theo ông,” I-DI là kct quà hoàn loàn tự nhiên, bời ho

ại dộng lự do cùa các dộng co’ kiêm lợi nhuận”.1.2,Khái niệm và xu thê vận dộng cùa FDI:1.2.1, Khái niệm:Theo IMF (Quỹ tiên tệ quốc tể thể giời): FDI Chuyên đề thực tập thực trạng thu hút fdi ở vĩnh phúc giai đoạn 2007 2012

là một hoạt dộng dâu tư được thực hiện nhăm đạt được những lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệp4

1LỜI MỞĐĂUNgày nay, Việt Nam dang dần hội nhập với nên kinh lẽ the giới. Dẽ tham gia vào tiên trình hội nhập ây, chúng ta không thế bõ qua hoạt động đ

1LỜI MỞĐĂUNgày nay, Việt Nam dang dần hội nhập với nên kinh lẽ the giới. Dẽ tham gia vào tiên trình hội nhập ây, chúng ta không thế bõ qua hoạt động đ