KHO THƯ VIỆN 🔎

Thiên văn học đại cương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         156 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Thiên văn học đại cương

Thiên văn học đại cương

TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM TP. HO CHÍ .MINHGIẤQĨXỈÌNCAstronomyTHIÊN .ĂN HỌCĐại cươngt?JVj quốc hàTÀI LIỆV LưT HÀNH NỌI BỌ - 2003https://khothuvỉen.comLỜI

Thiên văn học đại cương MỞ ĐÃIThè giói tự nhiên, xét vè mặt vqt lý, là một bức tranh gôm ba phàn: ỉ ’i mà. vì mà và siètt vì mò. Sièu vĩ mà có nghía là vô càng to lởn theo k

hông gian và thời gian. Thiên vân là một mòn học vè thè giới siêu vì mò dó Càng với các phàn học khác cùa vợt lý. thiên vàn giúp chủng ta có dirọc một Thiên văn học đại cương

birc tranh toàn diên vè thè giới tự nhiên. Thiên vàn là một mòn học rát co diền, nhưng dồng thời cùng rát hiên dai. Lương kiến thức cùa nó rất dồ sộ.

Thiên văn học đại cương

Thiên vàn từ lâu dà bước ra khôi khuân khò cùa vật lý. Nó là một trong những môn cơ sớ của nhàn thức luân và hiên nay dang là một ngành khoa học mùi

TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM TP. HO CHÍ .MINHGIẤQĨXỈÌNCAstronomyTHIÊN .ĂN HỌCĐại cươngt?JVj quốc hàTÀI LIỆV LưT HÀNH NỌI BỌ - 2003https://khothuvỉen.comLỜI

Thiên văn học đại cươnghời lượng rất ừ ôi. tài liệu sách vỡ nghèo nàn. Điều dâng mừng là gần dày' tình hình giảng dạv có dươc cài thiên dâng kể, VỊ tri mòn hoc dươc nàng cao

, lài liệu mời có nhiêu hơn, các quan hè quồc tẻ dươc mờ rộng. Chinh vì v Thiên văn học đại cương

êu tlmợn lọi.Mục dich cùa cuồn giáo trình này là:-Chat lọc nhưng vàn dè cơ bân nhàt cùa thiên vàn và càu trúc lai cho phù hợp với thời lương dươc giao

Thiên văn học đại cương

, nìnmg dồng thời có thèm phan mờ rông, cập nhật nhùng thòng tin mới nhót dè mở rộng tàm nhìn cùa sinh viên và dê ra nhỉnig hướng suy nghi thèm vè vàn

TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM TP. HO CHÍ .MINHGIẤQĨXỈÌNCAstronomyTHIÊN .ĂN HỌCĐại cươngt?JVj quốc hàTÀI LIỆV LưT HÀNH NỌI BỌ - 2003https://khothuvỉen.comLỜI

Thiên văn học đại cương thày giáo vợt lỹ tương lai.Cùng vởi cuốn giáo trình thiên ván cùa GS Phạm Viết Trinh - Nguyen Đình Noàn vồn dà rầt chuàn ỉtnrc, cuốn giáo n inh này r

a dời nhằm giúp cho sinh viên có thèm tài liêu tham khao dể nấm bài hoc dược de dàng hơn.Tuy nhiên, việc biên soan giáo trinh cho một môn học dồ sộ và Thiên văn học đại cương

phức tap như thiên van là mót vần dè hết sừc khó khủn do dó không tránh khói sai sót. Tác gtã rầt mong nhân dược ỳ kiên nhàn xét cùa càc em sinh viên

Thiên văn học đại cương

và cãc dòng nghiệp xa gàn dè giúp giáo trinh ngày càng hoàn thiên hơnThS. Trần Ọuồc HàPHẢN NHẬP MÒNI. THIÊN VÀN HỌC LÀ GÌ.1.ĐỐI tượng, nộl (lung nghi

TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM TP. HO CHÍ .MINHGIẤQĨXỈÌNCAstronomyTHIÊN .ĂN HỌCĐại cươngt?JVj quốc hàTÀI LIỆV LưT HÀNH NỌI BỌ - 2003https://khothuvỉen.comLỜI

Thiên văn học đại cươnghơn là: Thiên vãn là món khoa học vẽ cân tạo. chuyên động và tiến hóa cùa các thiên thề (kế cã Trái đắt), về hệ thống của chúng và về vù tru nói chung

.NỘI dung nghiên cứu có tliê chia làm 3 phần chính*về qui luật chuyển đông của các thiên thề trong mối quan hê giừa Trãi đất vâ bầu trời.*về cấu trúc Thiên văn học đại cương

và bân chất vật lý cùa các thiên thề vã các quá trinh xảy ra trong vù trụ.*về nguồn gốc hình thành và phát triển cùa các thiên thề. cũa hê thống của c

Thiên văn học đại cương

hủng và cùa vũ tiụ.Việc phân chia các nôi dung nãy rất trùng khớp với lịch SŨ phát triền của món thiên vãn học. Sự phúc tạp của nội dung tăng dần cùng

TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM TP. HO CHÍ .MINHGIẤQĨXỈÌNCAstronomyTHIÊN .ĂN HỌCĐại cươngt?JVj quốc hàTÀI LIỆV LưT HÀNH NỌI BỌ - 2003https://khothuvỉen.comLỜI

Thiên văn học đại cươngi các vật trên bầu trời, được mớ rộng ra. cu the hơn. đa dang hơn. Từ mặt trời, mặt trăng, các hành tinh, các thiên thạch... dén các vệ tinh nhàn tao.

các sao. bui sao (Tinh vân) các quân sao. các thiên hà. Càng ngày người ta càng phát hiện ra nhiều vật thề lạ (có những vật được tiên đoán trước băng Thiên văn học đại cương

lý (huyết) như sao nơ tròn (pun xa), các quaza. các ló đen v.v...Như vậy ra thấy thiên vân không phái thuần túy lã mòn khi tượng học hay món chiêm ti

Thiên văn học đại cương

nh như người ta thường nhầm.2.Phương pháp nghiên cứu.Do đối tương nghiên cửu lã nhùng vật thề rất to lớn và ở trong vù tru xa xôi (trừ Trái đàt) nên p

TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM TP. HO CHÍ .MINHGIẤQĨXỈÌNCAstronomyTHIÊN .ĂN HỌCĐại cươngt?JVj quốc hàTÀI LIỆV LưT HÀNH NỌI BỌ - 2003https://khothuvỉen.comLỜI

Thiên văn học đại cươnguan sát vã quan trắc. Người ta không thê lãm thi nghiệm VỚI các thiên thê (tức không thê bắt chúng tuân theo nhùng điểu kiện mã ta tao ra), cùng không

thề trực tiẻp “sờ mó" được chúng. Nguồn thông tin chú yêu lã ánh sáng từ các thiên thề. Do ánh hường của khi quyền, do chuyển đông của Trải đất vã do Thiên văn học đại cương

Chilili tinh chú quan cùa việc quạn sát làm cho kểr quá nghiên cứu có thè bi han chè. thâm chi dàn đèn nỉùnig két luân sai lãm. (Vi dụ: Viẽc quan sát

Thiên văn học đại cương

chuyền đông biêu kiên của Mật tiời và các hành tinh dan đèn két luân về hệ đĩa tâm cùa Ptolemy). Một khó khăn nửa phái kẽ dẽn cua việc quan sát là cá

TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM TP. HO CHÍ .MINHGIẤQĨXỈÌNCAstronomyTHIÊN .ĂN HỌCĐại cươngt?JVj quốc hàTÀI LIỆV LưT HÀNH NỌI BỌ - 2003https://khothuvỉen.comLỜI

Thiên văn học đại cương phát tỊìèn thi việc nghiên cứu thièn văn càng trờ nén dẻ dàng hơn. Nguồn thòng tin chính gơi dẽn trái đàr là bức xa điện ĩữ dược khai thác triệt dé ớ

cá hai vùng khả kiến và vò tuyển đà giúp cho sư hiền bièt về vù tru được phong phú hơn. Đóng thời, cũng với sư phát triển cùa ngành du hành vù tru (c Thiên văn học đại cương

ùng lã một thành tint cùa thiên văn) con người dâ bước ra khỏi su ràng buộc, hạn chế cùa Trái đất đề có được nhưng thõng tin khách quan hơn về vũ trụ.

Thiên văn học đại cương

Việc xứ lý thông tin bang kỹ thuật tin học đã giúp thiên vãn phát triển \irơt bậc. Khác hẳn VỚI thiên văn cò điên là kiên tri thu thập sò liệu quan t

TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM TP. HO CHÍ .MINHGIẤQĨXỈÌNCAstronomyTHIÊN .ĂN HỌCĐại cươngt?JVj quốc hàTÀI LIỆV LưT HÀNH NỌI BỌ - 2003https://khothuvỉen.comLỜI

Thiên văn học đại cươngiên vàn lã tim kiêm những bằng chứng đè kiêm dinh sư dũng dồn của ly thuyết.Nilin chung phương pháp nghiên cứu khoa học cùa thiên vãn cùng nam trong k

huôn khò những phương pháp luận khoa học nót chung, nó hiòn phát trién và sỏ còn được hoàn thiện mài.3.Các nội (lung vật lý chinh cua thiên văn.Các gi Thiên văn học đại cương

áo viên vật lý không thê biẹt hết các phương pháp nghiên cứu thiên văn. các phương tiên, dung cu v.v... Nhung họ cân phải biẽt những nguyên tác cơ bân

Thiên văn học đại cương

và cãc kêt quà nghiên cứu thiên văn để có được cái nhìn đầy đù. tồng quát về thể giới tự nhiên.Những nôi dung vật lý chinh mã thiên vân có liên quan

TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM TP. HO CHÍ .MINHGIẤQĨXỈÌNCAstronomyTHIÊN .ĂN HỌCĐại cươngt?JVj quốc hàTÀI LIỆV LưT HÀNH NỌI BỌ - 2003https://khothuvỉen.comLỜI

TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM TP. HO CHÍ .MINHGIẤQĨXỈÌNCAstronomyTHIÊN .ĂN HỌCĐại cươngt?JVj quốc hàTÀI LIỆV LưT HÀNH NỌI BỌ - 2003https://khothuvỉen.comLỜI