KHO THƯ VIỆN 🔎

Giáo trình quản trị sản xuất nguyễn anh sơn (đh đà lạt)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         243 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giáo trình quản trị sản xuất nguyễn anh sơn (đh đà lạt)

Giáo trình quản trị sản xuất nguyễn anh sơn (đh đà lạt)

TRÒÕ0NG NAÌÌ HOÍC NA0 LAỈT e ffla.QUAŨN TRO*SAŨN XUAÁTNGUYEÀN ANH SÔN1998Quaùn trò- 2MỤỈC LUICChồông Ị: MÒÚ NAAU VEA QUAÚN TRÔ SAÙN XUAAT VA0 DÓCH VUỈ

Giáo trình quản trị sản xuất nguyễn anh sơn (đh đà lạt)Ỉ5I.KHAÙI NIEẢM VEÀ SAÚN XUAAT VA0 QUAÚN TRÔ SAÚN XUAAT. .51.Khaùi nieâm saún xuaát...............................52.Khaùi nieãm veà quaũn trò saũn xu

aát............... 6II.NOẢI DUNG MOÁN QUAÚN TRÒ SAÚN XUAAT VA0 DÕCH vuĩ......7Chởông II : DOỈ BAÙO TRỌNG QUAÚN TRÒ SAUN XUAẢT...... ......9I.KHẠỦI NI Giáo trình quản trị sản xuất nguyễn anh sơn (đh đà lạt)

ỊẸĂM VEA DỒÌ BAUO, CAÙC LOAÌÌ DÔĨ BAÙO, TRINH TỎĨTHỒĨC HIEẢN DỎĨ BAÌIO.....................................9II.CAÚC PHỎÒNG PHAŨP DÕỈ BAÚO THEO THÒ0I G

Giáo trình quản trị sản xuất nguyễn anh sơn (đh đà lạt)

IAN...........11A. Caùc phõông phaùp nònh tính.........................111.Phõông phãùp laáy yù kieán cuúa hoâi noàng nieàu haonhl22.Phỏông phaùp laáy

TRÒÕ0NG NAÌÌ HOÍC NA0 LAỈT e ffla.QUAŨN TRO*SAŨN XUAÁTNGUYEÀN ANH SÔN1998Quaùn trò- 2MỤỈC LUICChồông Ị: MÒÚ NAAU VEA QUAÚN TRÔ SAÙN XUAAT VA0 DÓCH VUỈ

Giáo trình quản trị sản xuất nguyễn anh sơn (đh đà lạt)o ngoaoi xí nghieẳp)...........12B.Caùc phởông phaùp nònh lỏỏĩng.......................141.Phỏỏng phaùp tieáp caăn giaủn nôn................142.Phõông

phaùp bình quaân di noâng giaún nôn.......143.Phõông phaùp bình quaàn di noăng coù heâ soá.....154.Phõông phaùp san baèng soá muõ...................1 Giáo trình quản trị sản xuất nguyễn anh sơn (đh đà lạt)

65.Phỏóng phaùp san baèng soá muô baăc 2 (coù nònh hởôùng) 18ô.Phồông phaùp bình phởông beù nhaát................197.Phõông phaùp dõĩ baùo theo khuynh

Giáo trình quản trị sản xuất nguyễn anh sơn (đh đà lạt)

hõôùng coù xeùt neánbieán noâng thôoi vuỊ21III.DỒỈ BAÙO THEO NGUYEÀN NHAÀN BAÉNG PHỒỎNG PHAÙPPHAÁN TÍCH TỒÓNG QUAN (PHỒÒNG PHAÙP DỎÌ BAÙO NHAÀN QUAÙ)

TRÒÕ0NG NAÌÌ HOÍC NA0 LAỈT e ffla.QUAŨN TRO*SAŨN XUAÁTNGUYEÀN ANH SÔN1998Quaùn trò- 2MỤỈC LUICChồông Ị: MÒÚ NAAU VEA QUAÚN TRÔ SAÙN XUAAT VA0 DÓCH VUỈ

Giáo trình quản trị sản xuất nguyễn anh sơn (đh đà lạt).............263.Xaùc nònh heă soá tỏòng quan.......................264.DỞĨ baùo theo nhieàu nguyeân nhaân..................14. Dqĩ baùo theo nhieàu n

gụyeân nhaân.................28 Giáo trình quản trị sản xuất nguyễn anh sơn (đh đà lạt)

TRÒÕ0NG NAÌÌ HOÍC NA0 LAỈT e ffla.QUAŨN TRO*SAŨN XUAÁTNGUYEÀN ANH SÔN1998Quaùn trò- 2MỤỈC LUICChồông Ị: MÒÚ NAAU VEA QUAÚN TRÔ SAÙN XUAAT VA0 DÓCH VUỈ