KHO THƯ VIỆN 🔎

Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         96 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2

Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2

CHƯƠNG 5: BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH vụI. MỤC TIÊU CỦA BÕ TRÍ MẶT BẢNG:Bố trí mặt bâng là sự sâp xẽp các loại máy móc, vật dụng, khu vực sàn xuẩ

Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2ẩt cùa công nhân, khu phục vụ khách hàng, khu chứa nguyên vật liệu, lối đi. văn phòng làm việc, phòng nghi, phòng ăn....Trong hoạch định qui trình sản

xuất, chúng ta lựa chọn hay thiết kê sân xuãt cùng với thiẽt kê sân phãm và tiẽn hành đưa công nghệ mới vào vận hành. Thông qua mặt bâng, người ta li Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2

ến hành sâp xẽp các qui trình ở trong và xung quanh nhà máy, không gian cần thiết cho sự vận hành các qui trình này và các công việc phụ trợ khác.Việc

Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2

bõ trí mặt bâng nên kẽt hợp chặt chè với chiẽn lược tác nghiệp nhàm đâm bão ưu tiên cạnh tranh. Vì vậy cần chú ý đẽn các yếu tõ như hạ giá thành sản

CHƯƠNG 5: BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH vụI. MỤC TIÊU CỦA BÕ TRÍ MẶT BẢNG:Bố trí mặt bâng là sự sâp xẽp các loại máy móc, vật dụng, khu vực sàn xuẩ

Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2được liệt kê dưới đây phàn ánh sự phối hợp hợp lý cùa các yếu tố này. Chiến lược tác nghiệp hướng dán việc bõ trí mặt bâng và đến lượt bổ trí mặt bâng

thẽ hiện sự thực thi chiên lược tốt - sự thực hiện chiên lược tác nghiệp.A Mục tiêu của bố trí mặt bâng sàn xuất:-Cung cãp đù năng lực sàn xuất.-Giám Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2

chi phí vận chuyên nguyên vật liệu.-Thích ứng với những hạn chê cùa địa bàn và xí nghiệp.-Tận dụng sức sàn xuãt, mức sử dụng mặt bâng và lao động.-Đả

Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2

m bào sự an toàn và sức khỏe cho công nhân.-Dè dàng giám sát và bão trì.-Đạt được mục tiêu với vốn đầu tư thãp.-Đàm bào sự linh hoạt về sán phẩm và sà

CHƯƠNG 5: BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH vụI. MỤC TIÊU CỦA BÕ TRÍ MẶT BẢNG:Bố trí mặt bâng là sự sâp xẽp các loại máy móc, vật dụng, khu vực sàn xuẩ

Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2u kiện sãp xêp, xuất nhập kho dè dàng.-Cho phép dê kiêm tra tôn kho.-Đâm bào ghi chép tõn kho chính xác.A Mục tiêu cho bõ tri mật bâng dịch vụ:-Đem đê

n cho khách hàng sự thoái mái và tiện lợi.-Trình bày hàng hóa hấp dàn.-Giâm sự đi lại của khách hàng.-Tạo sự riêng biệt cho từng khu vực công tác.-Tạo Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2

sự (hông (in dé dàng giừa các khu vực.• Mục tiêu cho bõ trí mặt bâng vãn phòng:-Tâng cường cơ cấu tõ chức.-Giám sự đi lại của nhân viên và khách hàng

Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2

.-Tạo sự riêng biệt cho các khu vực công tác..2________________________________________________________________________________-Tạo sự thông (in dẻ dà

CHƯƠNG 5: BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH vụI. MỤC TIÊU CỦA BÕ TRÍ MẶT BẢNG:Bố trí mặt bâng là sự sâp xẽp các loại máy móc, vật dụng, khu vực sàn xuẩ

Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2o gồm cà kho hàng) và dịch vụ (bao gôm văn phòng).II. BÕ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT:Trong nhiều mục tiêu của bố trí mặt bàng, mục tiêu chính càn quan lâm l

à cõi thiêu hóa chi phí vận chuyên, chi phí sàn xuất và tôn trừ nguyên vật liệu trong hệ thống sản xuãt.Có nhiều loại nguyên vật liệu được dùng trong Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2

quá trình sân xuãt như: nguyên liệu thô, các chi tiêt mua ngoài, nguyên liệu đóng gói, cung cấp bảo trì sứa chữa, phê liệu và chất thài.Ngoài ra, còn

Giáo trình quản trị sản xuất đại cương phần 2

sự đa dạng vê hình dáng, màu sác, kích thước, đặc tinh hóa học. Sự đa dạng và đặc tính của nguyên vật liệu đã được xác định bởi các quyết định trong t

CHƯƠNG 5: BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH vụI. MỤC TIÊU CỦA BÕ TRÍ MẶT BẢNG:Bố trí mặt bâng là sự sâp xẽp các loại máy móc, vật dụng, khu vực sàn xuẩ

CHƯƠNG 5: BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH vụI. MỤC TIÊU CỦA BÕ TRÍ MẶT BẢNG:Bố trí mặt bâng là sự sâp xẽp các loại máy móc, vật dụng, khu vực sàn xuẩ