KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         56 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng long

Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng long

Chuyên dê thực tậpDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỬ CÁI V1ẼT TẲTKÝ hiệuDiên giãiNHNN NĨĨTM TCTD RRTD OCB DNWN DNNN DNNQD CỈCNgân hãng Nhà nước Việt Nam Ngân h

Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng longhàng thương mại Tô chức tín dụng Rùi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cô phân Phương Dông Doanh nghiệp vừa và nhò Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp n

goài quõc doanh Trung tâm thông tin tín dụng cùa Ngân hàng Nhà nướcDN QTK HĐTD XLRRDoanh nghiệp Quỳ tiết kiệm Hợp dông tín dụng Xử lý rủi roSV: Phan V Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng long

àn Cường1Lớp: Kinh tẽ phát triền 51AChuyên đê thực tậpDANH MỤC CÁC BÁNG B1ÉUBâng 1.1 Kêì quá huy dộng vốn cúa chi nhánh Ihăng LongBảng 1.2 Tinh sử dụn

Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng long

g vốn cùa Chi nhánh Thăng ĩ .ongBảng 1.3 Kêt quà kinh doanh cùa Chi nhánh Thăng ĩ.ong năm 2011Bàng 1.4 Tỳ trọng dư nợ cùa các DNWN tại Chi nhánh Thăng

Chuyên dê thực tậpDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỬ CÁI V1ẼT TẲTKÝ hiệuDiên giãiNHNN NĨĨTM TCTD RRTD OCB DNWN DNNN DNNQD CỈCNgân hãng Nhà nước Việt Nam Ngân h

Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng longgBàng 2.1 Phân loại nợ dõi với các DNWN tại Chi nhánh Thăng ĩ.ongBáng 2.2 Dư nợ quá hạn cùa các DNWN tại Chi nhánh Thăng LongBàng 2.3 Nợ xâu cùa các D

NWN tại Chi nhánh Thăng ĩ.ongDANH MỤC CÁC B1ẼL ĐỒBiếu đô 1.1 Tăng trưởng nguồn vốn tại Chi nhánh Thăng LongBiêu đô 1.2 Tý trọng dư nợ cùa các DN VVN t Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng long

ại chi nhánh Thăng LongBiêu đô 1.3 Tinh hình dư nợ của các DNVVN lại Chi nhánh Thăng LongBiêu đô 1.4 Tỷ trọng dư nợ của các DNVV phân theo loại hình d

Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng long

oanh nghiệp tại Chi nhánh Thăng Long năm 2011Biêii đô 1.5 Tỷ trọng dư nợ của các DNVV phân theo kỳ hạn tại Chi nhánhThăng LongBiếu dồ 2.1 Tỳ trọng dư

Chuyên dê thực tậpDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỬ CÁI V1ẼT TẲTKÝ hiệuDiên giãiNHNN NĨĨTM TCTD RRTD OCB DNWN DNNN DNNQD CỈCNgân hãng Nhà nước Việt Nam Ngân h

Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng longnh doanh nghiộp lại Chi nhánh Thăng Long nãm 2011SV: Phơn Vởn Cường2Lớp: Kinh tẽ phớt triên 51AChuyên đê thực tậpLỜI MỚ ĐÂU1.Tính cấp thiết cúa dê tài

Hệ thống Ngân hàng (hương mại nước la dang (rong quá trinh dõi mời de bảl kịp vời xu ihế phái iriẽn cúa nen kinh lố (hị trường. Trong nhiìng nam qua, Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng long

hoạt dộng cũa các ngân hàng dà ghóp phần lích cực vào việc huy dộng vốn, mó’ rộng dầu lu* cho lình vực sán xuất phái iriẽn, lạo diều kiện ihu húi vốn

Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng long

nước ngoài dế lãng trưởng kinh tễ nong nước. Các Ngân hàng xứng đáng là công cụ đầc lực hồ nọ’ cho Chính phù nong việc kiêm chẽ lạm phát, ôn định kinh

Chuyên dê thực tậpDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỬ CÁI V1ẼT TẲTKÝ hiệuDiên giãiNHNN NĨĨTM TCTD RRTD OCB DNWN DNNN DNNQD CỈCNgân hãng Nhà nước Việt Nam Ngân h

Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng longtẽ. Do đó, cân phải có sự tập nung, theo dỏi và quàn lý sát sao, nhất là dõi với dõi tượng khách mà ngân hàng tập chung hướng đến, ở Ngân hàng TMCP Ph

ương Dông nói chung và chi nhánh Thăng ĩ.ong nói riêng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chuyên đề thực tập hạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh thăng long

Chuyên dê thực tậpDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỬ CÁI V1ẼT TẲTKÝ hiệuDiên giãiNHNN NĨĨTM TCTD RRTD OCB DNWN DNNN DNNQD CỈCNgân hãng Nhà nước Việt Nam Ngân h