KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         78 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

Chuyên đê thực tập GVJỈD:PGS.TS Nguyền Thị Xuân HươngLời mó’ đâu1.l ính cấp thiết cũa chuyên đề:Logistics là quá (rinh phân phối và hiu (hông hàng hóa

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nama dưưc lố chức và quán lí khoa học việc lập kế hoạch, lố chức ihực hiện và kiếm soái quá Irinh Ill’ll chuyên hàng hóa, dịch vụ với chi phí thãp lìhẩt.

Có thê cho rằng: Logistics là một xu thê phát niên hiện đại, hò nọ’ lớn đôi với tãt cà các ngành kinh doanh trong nên kinh tẽ quõc dân, trong đó có n Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

gành khai thác dâu khí. Như chúng ta đà biẽt, nguồn lực cùa nước ta có hạn. đặc biệt là dâu khí, nguồn tài nguyên quan trọng cùa nước ra, nong khi nhu

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

cầu cùa con người lại là vô cùng. ĩ.ogistics ra đời nhằm giúp con người sử dụng các nguồn lực một cách tôi ưu vời chi phí thãp nhãt đế đáp ứng nhu cầ

Chuyên đê thực tập GVJỈD:PGS.TS Nguyền Thị Xuân HươngLời mó’ đâu1.l ính cấp thiết cũa chuyên đề:Logistics là quá (rinh phân phối và hiu (hông hàng hóa

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt namn trọng trong dời sõng kinh lê loàn cầu. Nó lã nguồn cung cấp nãng lượng vô cùng quan trọng, phục vụ các hoạt dộng kinh lẽ trong nen kinh tẽ quốc dàn.

Nó mang lại lợi nhuận siêu ngạch cho các quốc gia và dân tộc trên thê giời dang sở hừu và tham gia trực tiếp kinh doanh nguỏn tài nguyên trời cho này Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

. Việt Nam là một trong những nu'o’c may mân được thiên nhiên ưu đài nguồn tài nguyên này. Nhìn chung, tiêm nâng dâu khí Việt Nam là khá lớn. Từ nhừng

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

ngày đău thành lập cho đến nay, ngành công nghiệp dâu khí Việt Nam đà không ngùng phát triển, vươn lẽn thành một ngành công nghiệp đâu tàu cùa dãi nư

Chuyên đê thực tập GVJỈD:PGS.TS Nguyền Thị Xuân HươngLời mó’ đâu1.l ính cấp thiết cũa chuyên đề:Logistics là quá (rinh phân phối và hiu (hông hàng hóa

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam lại cho nền kinh tế nước la ngày mộl lo lờn và có ý nghía vô cùng quan irọng. Tuy nhiên, quy mỏ và chãi lượng ngành dầu khi Việt nam chưa (hực sự lu’

o’ng xứng vời liềm năng dầu khi của dãl nước.Chúng la cần phái chú Irọng dầu lu’ phái Irion ngành khai thác dầu khí hon nìía de dãp úng yêu cầu công n Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

ghiệp hoã, hiện dại hoá cúa nước la hiện nay. Và mộl trong những giói pháp dế phái Irion ngành khai thác Đầu khi Việt Nam sao cho tương xứng với tiêm

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

năng đó là tăng cường phát niên dịch vụ logistics đẽn hiệu quả khai thác dâu khí.Với lý do (ló, tôi quyẽt định nghiên cún chuyên đê "Giài pháp tăng cư

Chuyên đê thực tập GVJỈD:PGS.TS Nguyền Thị Xuân HươngLời mó’ đâu1.l ính cấp thiết cũa chuyên đề:Logistics là quá (rinh phân phối và hiu (hông hàng hóa

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt namuan đến vãn đẽ hậu cân cho hoạt động khai thác dâu khí.2.Kết câu chuyên đê:SV: Đặng Thị Lượng1Lóp: Thương mại 51CChuyên đê thực tập GVIỈD:PGS.TS Nguyê

n Thị Xuân HươngNgoài lời mớ dầu và kết luận, danh mục lài liệu tham khào và phụ lục, chuyên dề dược chia làm 3 chương, bao gòm:Chương 1: Ngành khai t Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

hác (lầu khí Việt Nam và vai (rò cúa logistics trong phát triõn khai thác dầu khíChương 2: Tlìực trạng tác động của logistics đến ngành khai tlìác dâu

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

khíViệt NamChương 3: Phương hướng và giái pháp tăng cường tác động tích cực cùa logistics trong ngành khai thác dãu khí Việt Nam đẽn năm 2020SV; Đặng

Chuyên đê thực tập GVJỈD:PGS.TS Nguyền Thị Xuân HươngLời mó’ đâu1.l ính cấp thiết cũa chuyên đề:Logistics là quá (rinh phân phối và hiu (hông hàng hóa

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt namRONG PHÁT TR1ÉN KHAI THÁC DĂU KHÍ1.1.Ngành khai thác dan khí Việt Nam và nhu cầu về vận tái, vụn chuyến, kho vụn và giao nhận/././. Khái quát vê ngành

dáu khí Việt Nam1.1.1.1.Tiêm năng khai thác và xuãĩ khâu dâu khí:Đâu khí là một nong nhưng nguồn tài nguyên quan trọng nhất nên vùng biến và thêm lục Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

địa Việt Nam. Công rác tìm kiếm thâm dò dâu khí ờ Việt Nam được bắt đầu từ đầu nhung năm 60. nhung hoạt động tìm kiếm thâm dò chì thực sự được triẽn

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

khai mạnh mè và sôi động tù’ khi ĩ.uậr Dâu rư nước ngoài ờ Việt Nam được ban hành (1987). Công rác tìm kiếm thăm dò dâu khí được tiên hành ờ cá vùng n

Chuyên đê thực tập GVJỈD:PGS.TS Nguyền Thị Xuân HươngLời mó’ đâu1.l ính cấp thiết cũa chuyên đề:Logistics là quá (rinh phân phối và hiu (hông hàng hóa

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt namng. Các lô hựp dồng chú yêu ở vùng thềm lục địa den 200m nước. Hiện số lô mó' không còn nhiều và chú yêu nầm ở vùng ít/chưa rõ triến vọng, vùng nước s

âu.Thú' nhât. về điêu kiện lự nhiên: Việt nam có vùng kinh tế biến rộng 200 hài lí tương đương với chiều rộng cùa thềm lục địa ờ đáy biến. Thềm lục dị Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

a là nơi có nhiều tài nguyên khoáng sàn quý. Phan thềm lục địa ò' miền bác cùng như miền nam có những túi dâu vời trữ lượng lớn.Biến Đông là một biến

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

nửa kín, có diện lích khoáng 3,5 triệu km2, trài rộng (ừ 3Ộ đốn 26° vì bâc và tư 100v đến 121° kinh dông. Ngoài Việt Nam, còn có tám nước khác liếp gi

Chuyên đê thực tập GVJỈD:PGS.TS Nguyền Thị Xuân HươngLời mó’ đâu1.l ính cấp thiết cũa chuyên đề:Logistics là quá (rinh phân phối và hiu (hông hàng hóa

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt namng trực liếp lời cuộc sống cúa khoáng 300 triệu dãn các nước này. Biên Dông không chì là địa bàn chiẽn lược quan trọng đôi với các nước trong khu vực

mà còn câ cùa châu Á -Thái Bình Dương và Mỳ. Biên Dông còn được coi là một trong năm bôn trùng chứa dâu khí lớn nhất thẽ giới. Các khu vực thêm lục đị Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

a có tiêm nâng dâu khí cao là các bôn trùng Brunei-Saba, Sarawak, Malay, Pattani Thái, Nam Côn Sơn, Mê Kông, sông ĩ lông, cửa sông Châu Giang. Hiện na

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

y, hâu hẽt các nước trong khu vực đêu là nhũng nước khai thác và sản xuẩt dâu khí từ biên như Trung Quõc, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia, Thái

Chuyên đê thực tập GVJỈD:PGS.TS Nguyền Thị Xuân HươngLời mó’ đâu1.l ính cấp thiết cũa chuyên đề:Logistics là quá (rinh phân phối và hiu (hông hàng hóa

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt namrong dó các bẽ trầm lích Cứu Long và Nam Côn Sơn được dãnh giá có triển vọng dâu khi lờn nhất, diêu kiện khai thác tương dõi thuận SV: Đặng Thị Lượng3

Lớp: Thương mại 51CChuyên đê thực tập GVHD:PGS.TS Nguyên Thị Xuân Hươnglợi. Tống trữ lượng dự báo địa chất vẽ dầu khí của toàn thềm lục địa Việt Nam đ Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

ạt xấp xi 10 tỷ tấn dầu quy đối, trừ lượng khai thác khoáng 2 tỷ tấn và trữ lượng dự báo của khí khoáng 1.000 tỳ mét khối. Các khu vực có tiềm năng dâ

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

u khí còn lại chưa khai thác là khu vực thêm lục địa ngoài cứa vịnh Bâc bộ và bờ biẽn miền Trung, khu vực thêm lục địa Tư Chính. Trừ lượng và săn lượn

Chuyên đê thực tập GVJỈD:PGS.TS Nguyền Thị Xuân HươngLời mó’ đâu1.l ính cấp thiết cũa chuyên đề:Logistics là quá (rinh phân phối và hiu (hông hàng hóa

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt namên Hoàng Sa còn chứa đụng tài nguyên khí đõt đóng băng, trà’ lượng loại tài nguyên này trên thẽ giới ngang bằng với trừ lượng dầu khí và đang được coi

là nguồn năng lượng thay thẽ dâu khí trong tương lai gân.Thứ hai, điều kiện kinh tẽ xà hội: Với mục tiêu xây dụng ngành công nghiệp dầu khí trở thành Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

ngành công nghiệp mùi nhọn của cả nước, góp phân quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đàng và nhà nước ta luôn chú trọng

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

và quan tâm đến việc phát triẽn ngành công nghiệp dầu khí, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho ngành công nghiệp này ngày một phát triẽn.Về lực

Chuyên đê thực tập GVJỈD:PGS.TS Nguyền Thị Xuân HươngLời mó’ đâu1.l ính cấp thiết cũa chuyên đề:Logistics là quá (rinh phân phối và hiu (hông hàng hóa

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam lượng tiên phong trong sự nghiệp phát triẽn công nghiệp dầu khí cùa dất nước. Đến năm 2012, ngành dầu khí Việt Nam dã trài qua hơn 30 năm ra đời và p

hát triên. Con sô 30 năm chưa phái là dài dõi với nên công nghiệp dâu khí của nhiêu nước trên thê giới nhưng nó là sự trưởng thành cúa ngành kinh tẽ n Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

on tré của đât nước. Có được thành công như hiện nay là nhờ đường lõi đúng dân của Đãng, đông thời nhờ nhừng cô gắng, nò lực của cán bộ công nhân lao

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

dộng ngành dâu khí.Tóm lại, trên cơ dở phân tích các diêu kiện cùa việc thăm dò, khai thác dâu khí cùng như các diêu kiện vẽ lực lượng lao động, cơ sở

Chuyên đê thực tập GVJỈD:PGS.TS Nguyền Thị Xuân HươngLời mó’ đâu1.l ính cấp thiết cũa chuyên đề:Logistics là quá (rinh phân phối và hiu (hông hàng hóa

Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt namiên cho việc khai thác khoáng sàn nói chung và dâu khí nói riêng. Nhờ sự quan tâm của Đàng và nhà nước nguồn tài nguyên quý giá này dà dược chú trọng

và trở thành ngành công nghiệp mùi nhọn của đất nước trong thời kì tiến lên công nghiệp hóa, hiện dại hóa.•Với đội ngũ kì sư, công nhân kỳ thuật ngày Chuyên đề thực tập giải pháp tăng cường sự tác động của logistics trong ngành khai thác dầu khí việt nam

một hoàn thiện, chúng ta có cơ sờ đẽ tin tường răng công nghiệp khai thác và chẽ biến dãu khí ờ Việt Nam hoàn toàn có cơ hôi phát triển.

Chuyên đê thực tập GVJỈD:PGS.TS Nguyền Thị Xuân HươngLời mó’ đâu1.l ính cấp thiết cũa chuyên đề:Logistics là quá (rinh phân phối và hiu (hông hàng hóa