KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gối

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         202 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gối

(Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gối

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỌINGUYỀN TIĨỊ BÍCH HÒNGĐÁNH GIÁ ĐỌC TÍNH VÀ HIỆU QUẢ ĐIÉU TRỊ CỦA CAO LONG ÍCH GÓI KHANG TRÊN BỆNH N

(Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp GốiNHÂN THOÁI HÓA KHỚP GÓIChuyên ngành : Y học cô truy enMã số: 62.72.02.01LUẬN ÁN TIÉN sĩ ¥ HỌCNgười hướng dần khoa học:1.PGS.TS. Nguyền Thị Thu ĩlà2.PG

S.TS. Nguyền Iran Thị Giáng HươngHÀ NỘI - 2020LÒI CẢM ONTrong quá trình thực hiện luận án này, tòi dà nhận được rát nhiêu sự giúp dờ dộng viên quý báu (Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gối

từ các Thày Cô giáo, các dòng nghiệp, gia dinh và bọn bè.Tôi xin trân trọng câm ơn Ban Giảm hiệu. Phòng Dào tạo Sau đại học, Khoa Y học cô truyền. Bộ

(Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gối

môn Dược Ịý/Trường Đại học Y Hà Nội các Phòng Ban của trường Dại học Y Hà Nội dà tạo diêu kiện thuận lợi cho tôi trong SUÔI thời gian học lập và công

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỌINGUYỀN TIĨỊ BÍCH HÒNGĐÁNH GIÁ ĐỌC TÍNH VÀ HIỆU QUẢ ĐIÉU TRỊ CỦA CAO LONG ÍCH GÓI KHANG TRÊN BỆNH N

(Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gốin Trần 'Thị Giáng Hương. Nguyên Trưởng phòng Quản lý Dào tạo Dại học, Nguyên Phô trướng Bộ mòn Dược lý - Trường Dại học Y Hà Nội hai người thây dà trự

c liêp hưởng dan, truyền dạy cho lói các kiên thức, kinh nghiệm khoa học. luôn định hướng cho tôi trong nghiên cừu khoa học và cho lôi nhừng lời khuyê (Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gối

n quý giá.Tôi xin trân trọng câm ơn các Thầy, Cô trong Hội dong thông qua đề cương, Hội dóng châm chuyên dè và Hội dông châm luận án dà dóng góp những

(Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gối

ý kiên quý bâu dê tôi hoàn thiện luận án này.Tôi xin trân trọng cam ơn các Thây. Cô giáo cua Khoa Y học cò truyền dà giáng dạy. dìu dắt. giúp dờ. tạo

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỌINGUYỀN TIĨỊ BÍCH HÒNGĐÁNH GIÁ ĐỌC TÍNH VÀ HIỆU QUẢ ĐIÉU TRỊ CỦA CAO LONG ÍCH GÓI KHANG TRÊN BỆNH N

(Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gốing ương. Khoa Châm cứu dường sinh. Khoa Khám bệnh. Khoa Nội, Khoa Dược. Phòng Nghiên cữu khoa học. phòng Kè hoạch tông hợp, phòng Tổ chức cán bộ Bệnh

viện Y học cỏ truyền Trung Ương, dà luôn tạo mọi diều kiện thuận lợi và giúp dờ tôi trong quá trình học lập và nghiên cứu.Tỏi xin cam ơn nhừng bệnh nh (Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gối

ân tham gia nghiên cữu. họ đã nhiệt lình, kiên trí và luân thủ dây du các nội quy cùa dê tài nhàm dâm bão nghiên cứu tiên hành thuận lợi.Tôi xin trân

(Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gối

trọng cám ơn các bạn dông nghiệp dà dộng viên, khuyên khích tôi trong quá trình học rập và nghiên cứu.Cuối cùng, con xin ghi nhớ còng ơn sinh thành, n

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỌINGUYỀN TIĨỊ BÍCH HÒNGĐÁNH GIÁ ĐỌC TÍNH VÀ HIỆU QUẢ ĐIÉU TRỊ CỦA CAO LONG ÍCH GÓI KHANG TRÊN BỆNH N

(Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gốinhững người đã luôn ở bên tôi, là cho dựa vừng chác dè tôi yên râm học rập và hoàn thành luận án.Ilà Nội. ngày tháng nám 2020Nguyền Thị Bích HồngLỜI C

AM DOANTôi lã Nguyền Thị Bích Hống nghiên cứu sinh khóa 35. chuyên ngành Y học cỏ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội xin cam đoan:1.Dày là luận án do ban (Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gối

thân lôi trực ticp thực hiện dưới sự hướng dan cùa PGS.TS. Nguyền Ihị Ihu 1 lã và PGS.TS. Nguyễn I ran Ihị Giáng I lương.2.Còng trình này không trùng

(Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gối

lập \ ới bât kỳ nghicn cứu nào khác đà được công bo tại Việt Nam.3.Các sô liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn loàn chính xác, trung thực và kh

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỌINGUYỀN TIĨỊ BÍCH HÒNGĐÁNH GIÁ ĐỌC TÍNH VÀ HIỆU QUẢ ĐIÉU TRỊ CỦA CAO LONG ÍCH GÓI KHANG TRÊN BỆNH N

(Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gốiày tháng nám 2020 Người viết cam đoanNguyễn Thị Bích HôngDANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤTACR: Hội khớp học Mỳ (American College of Rheumatology)ALT: Alanin t

ransaminase (Luận Án Tiến Sĩ) Đánh Giá Độc Tính Và Hiệu Quả Điều Trị Của Cao Lỏng Ích Gối Khang Trên Bệnh Nhân Thoái Hóa Khớp Gối

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỌINGUYỀN TIĨỊ BÍCH HÒNGĐÁNH GIÁ ĐỌC TÍNH VÀ HIỆU QUẢ ĐIÉU TRỊ CỦA CAO LONG ÍCH GÓI KHANG TRÊN BỆNH N