KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm Ngoại Hình, Khả Năng Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Giống Lợn Vcn-Ms15 Nuôi Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Lợn Thụy Phương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         91 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm Ngoại Hình, Khả Năng Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Giống Lợn Vcn-Ms15 Nuôi Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Lợn Thụy Phương

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm Ngoại Hình, Khả Năng Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Giống Lợn Vcn-Ms15 Nuôi Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Lợn Thụy Phương

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC .NÔNG LÂM ----------oOo-------——BÙI THỊ TưĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIẾM NGOẠI HÌNH, KHẢ NÀNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA GIÓNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm Ngoại Hình, Khả Năng Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Giống Lợn Vcn-Ms15 Nuôi Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Lợn Thụy Phương LỢN VCN-MS15 NUÔI TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN cứu LỢN THỤY PHƯƠNGLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGHÀNH: CHĂN NUÔIThái Nguyên - 2015ĐẠI HỌC THĂ

INGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ..........0O0........BÙI THỊ TưĐÁNH GIÁ ĐẠC ĐIẾM NGOẠI HÌNH, KHẢ NÀNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA GIÓNG LỢN VCN-MS15 NU (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm Ngoại Hình, Khả Năng Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Giống Lợn Vcn-Ms15 Nuôi Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Lợn Thụy Phương

ÔI TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN cứu LỢN THỤY PHƯƠNGNgành : Chăn nuôi Mà SỐ : 60620105LUẬN VĂN THẠC sỉ NÔNG NGHIẸPNgười hướng (lần khoa hoc:1.PGS.TS. NGUYỀN DU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm Ngoại Hình, Khả Năng Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Giống Lợn Vcn-Ms15 Nuôi Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Lợn Thụy Phương

Y HOAN2.TH.S. PHẠM DUY PHÁMThái Nguyên - 2015iLỜI CAM DOAN- Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quà nghiên cừu trong luận vãn là trung thực và chưa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC .NÔNG LÂM ----------oOo-------——BÙI THỊ TưĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIẾM NGOẠI HÌNH, KHẢ NÀNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA GIÓNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm Ngoại Hình, Khả Năng Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Giống Lợn Vcn-Ms15 Nuôi Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Lợn Thụy Phươngan trong luận vân này đà được chi rõ nguồn gổc.Học viênBùi Thị TưiiLỜI CẢM ON-Trước tiên, tôi xin trân trọng cam ơn PGS.TS.Nguyễn Duy Hoan vờ ThS. Phạ

m Duy Phàm là hai thầy hưởng dan khoa học ìỉà lận linh giúp đờ. hướng dan tôi trong suốt quá trinh thực hiện luận vân này.-Tôi xin bày lõ lòng bièl oi (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm Ngoại Hình, Khả Năng Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Giống Lợn Vcn-Ms15 Nuôi Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Lợn Thụy Phương

l chân thành lởi lập thẻ Han Giám dòc Viện Chân Xuôi. Phòng Dào tạo và 'Thông tin, các thầy giáo, có giáo dà giúp dờ về mọi mật. lạo mọi điều kiện ihu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm Ngoại Hình, Khả Năng Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Giống Lợn Vcn-Ms15 Nuôi Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Lợn Thụy Phương

ận lợi nhất cho lôi hoàn thành luận án.-Dồng thời, tôi xin chân thành cam ơn Ban lành dạo. cán bộ cong nhân viên Trung làm nghiên cứu lợn Thụy Phuong.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC .NÔNG LÂM ----------oOo-------——BÙI THỊ TưĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIẾM NGOẠI HÌNH, KHẢ NÀNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA GIÓNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm Ngoại Hình, Khả Năng Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Giống Lợn Vcn-Ms15 Nuôi Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Lợn Thụy Phươnglói về mọi mật trong quá trình hoàn thành luận vãn.-TÒI cùng xin chân thành câm ơn toàn thế gia dinh, bạn hè và đồng nghiệp dà tạo mọi diều kiện thuận

lợi giúp dờ tôi về mọi mặt. dộng viên khuyến khích lôi hoàn thành luận án này.Học viênBùi Thị TưiiiMỤC LỤCLÒI CAM ĐOAN............................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm Ngoại Hình, Khả Năng Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Giống Lợn Vcn-Ms15 Nuôi Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Lợn Thụy Phương

.....................................iLỜI CÂM ƠN.....................................................................iiMỤC LỤC........................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm Ngoại Hình, Khả Năng Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Giống Lợn Vcn-Ms15 Nuôi Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Lợn Thụy Phương

...............................................iii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC .NÔNG LÂM ----------oOo-------——BÙI THỊ TưĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIẾM NGOẠI HÌNH, KHẢ NÀNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA GIÓNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG ĐẠI HỌC .NÔNG LÂM ----------oOo-------——BÙI THỊ TưĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIẾM NGOẠI HÌNH, KHẢ NÀNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA GIÓNG