KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina korea

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         72 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina korea

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina korea

Trường DH Kinh Tẽ Quốc DânBáo cáo (hực tậpMỤC LỤCDANH MỤC CHỪ VIẾT TẮTDANĨĨ MỤC CÁC ĨĨÌNĨĨ DANH MỤC BẢNG BIẼU LÒI MỞ ĐẦU..............................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina korea................................1CHƯƠNG I: DẶC DIẼM SÀN PHẰM, TÔ CHỨC SÀN XUẤT VẰ QUẢN LÝ CHI PIIÍ TẠI CÔNG TY TNIIII VINA KOREA......................

........3I.I.DẶC DIÊM SẢN PHẴM CỦA CÔNG I Y TNHH VINA KOREA.....................31.1.2. Danh mục sán phẩm............................................. Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina korea

..31.1.2.TÌÔU chuẩn chất lượng...........................................31.1.3.Tính chất của sán phẩm..........................................41.1.4

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina korea

.Loại hình sàn xuất..............................................41.1.5.Thời gian sản xuãt..............................................41.2.ĐẶC ĐIẼM

Trường DH Kinh Tẽ Quốc DânBáo cáo (hực tậpMỤC LỤCDANH MỤC CHỪ VIẾT TẮTDANĨĨ MỤC CÁC ĨĨÌNĨĨ DANH MỤC BẢNG BIẼU LÒI MỞ ĐẦU..............................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina koreaấm...........................sCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KỄ TOÁN CHI PHÍ SÁN XƯÃT VÀ TÍNII GIÁ THÀNH SẢN PHÂM TẠI CÔNG TY TNHH VINA KOREA...................

......92.1.KỄ TOÁN CHI PHÍ SÁN XUÃT TẠI CÔNG TY TNIIII VINA KOREA. 92.1.1.Kẽ toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.......................92.1.1.1Nội Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina korea

dung.......................................................92.1.1.2.Tài khoán sú'dụng............................................102.1.1.3.Quy trình g

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina korea

hi sổ kế toán.......................................I12.1.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp............................202.1.2.1.Nôi dung:........

Trường DH Kinh Tẽ Quốc DânBáo cáo (hực tậpMỤC LỤCDANH MỤC CHỪ VIẾT TẮTDANĨĨ MỤC CÁC ĨĨÌNĨĨ DANH MỤC BẢNG BIẼU LÒI MỞ ĐẦU..............................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina koreag DH Kinh Tẽ Quốc DânBáo cáo thực tập2.1.2.3.Quy trình ghi sổ kế toán.................................................212.1.3.KÕ toán chi phí sản xuãt

chung...........................................252.1.3.1.Nội dung:................................................................252.1.3.2. Tài kho Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina korea

ản sử dụng:........................................................252.1.3.3.Quy trình ghi sổ kế toán.................................................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina korea

262.1.4.Kẽ toán tông hợp chi phí sàn xuât, kiếm kê, đánh giá sân phâm dờ dang. ............................................................412.2.TÍNH

Trường DH Kinh Tẽ Quốc DânBáo cáo (hực tậpMỤC LỤCDANH MỤC CHỪ VIẾT TẮTDANĨĨ MỤC CÁC ĨĨÌNĨĨ DANH MỤC BẢNG BIẼU LÒI MỞ ĐẦU..............................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vina koreah cùa công ty..472.2.1.1. Dõi tượng..........................................472.2.1.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm................47

Trường DH Kinh Tẽ Quốc DânBáo cáo (hực tậpMỤC LỤCDANH MỤC CHỪ VIẾT TẮTDANĨĨ MỤC CÁC ĨĨÌNĨĨ DANH MỤC BẢNG BIẼU LÒI MỞ ĐẦU..............................