KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm, Điều Kiện Môi Trường Sinh Thái Vùng Bán Ngập Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         93 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm, Điều Kiện Môi Trường Sinh Thái Vùng Bán Ngập Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm, Điều Kiện Môi Trường Sinh Thái Vùng Bán Ngập Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỪNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG THỊ THU HƯỜNGĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN MÔI TRUÔNG SINH THÁI VÙNG BÁN NGẬP LÒNG HÒ THỦY ĐIỆN SON LA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm, Điều Kiện Môi Trường Sinh Thái Vùng Bán Ngập Lòng Hồ Thủy Điện Sơn LaALUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC MÔI TRUÔNGThái Nguyên, năm 2017ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG THỊ THƯ HƯỞNGĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM, ĐIÊU KIỆN MÔ

I TRƯỜNG SINH THÁI VÙNG BÁN NGÁP LÒNG HÒ THỦY ĐIỆN SƠN LANgành: Khoa học môi trường Mã số: 60.44.03.01LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNGNgười hướng (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm, Điều Kiện Môi Trường Sinh Thái Vùng Bán Ngập Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

dẫn khoa học: PGS.TS. Đàm Xuân VậnThái Nguyên, năm 2017iLÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan bân luận vãn này do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dần khoa họ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm, Điều Kiện Môi Trường Sinh Thái Vùng Bán Ngập Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

c cùa PGS.TS. Đàm Xuân Vận.Các số liệu và kết quả nghiên cữu trong luận văn là trung thực và chưa hề được công bố hoặc sư dụng đê bão vệ một học hàm n

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỪNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG THỊ THU HƯỜNGĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN MÔI TRUÔNG SINH THÁI VÙNG BÁN NGẬP LÒNG HÒ THỦY ĐIỆN SON LA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm, Điều Kiện Môi Trường Sinh Thái Vùng Bán Ngập Lòng Hồ Thủy Điện Sơn LaHọc viênHOÀNG THỊ THU HƯỜNGiiLỜI CẤM ƠNDe hoàn thành luận vãn này. tôi đã nhận được sự giúp đờ tận tình của các thầy cô giáo và sự quan tâm giúp đờ cũ

a các co quan, các đồng nghiệp và gia đình. Nhân dịp này tôi xin bày tó lòng biết (Hì tới:Ban giám hiệu. Phòng quan lý dào lạo Sau dại học Trường Đại (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm, Điều Kiện Môi Trường Sinh Thái Vùng Bán Ngập Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

học Nông Lâm - Dại học Thái Nguyên.l ôi xin bày lo lòng biết on sâu sắc. lời cám ơn chán thành dến PGS.TS. Đàm Xuân Vận đã tận tình hưởng dần để tôi h

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm, Điều Kiện Môi Trường Sinh Thái Vùng Bán Ngập Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

oàn thành luận vàn này.rỏi xin chân thành cam ơn Lành dạo UBND huyện Mường La - tinh Sơn La. Viện kỳ thuật và công nghệ môi trường.Xin câm ơn các cơ q

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỪNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG THỊ THU HƯỜNGĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN MÔI TRUÔNG SINH THÁI VÙNG BÁN NGẬP LÒNG HÒ THỦY ĐIỆN SON LA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Đặc Điểm, Điều Kiện Môi Trường Sinh Thái Vùng Bán Ngập Lòng Hồ Thủy Điện Sơn Laáng 04 năm 2017Tác giãHOÀNG THỊ THU HVỜNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỪNG DẠI HỌC NÔNG LÂMHOÀNG THỊ THU HƯỜNGĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN MÔI TRUÔNG SINH THÁI VÙNG BÁN NGẬP LÒNG HÒ THỦY ĐIỆN SON LA