KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHI RAN LẼ TRANGQUÁN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐÀI PHÁT THANH -TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊNLUẬN V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái NguyênVĂN THẠC sĩ THEO ĐỊNH HƯỚNG IJ’NG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TÉTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bới Trung tâm Hoc liêu và Còng nghệ thòng tin - ĐHTNhttp://lrc.t

nu.edu.vnĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ VÀ QUÀN TRỊ KINH DOANHTRAN LÊ TRANGQUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐÀI PHÁT THANH -TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUY (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái Nguyên

ÊNNGÀNH: QUÁN LÝ KINH TÉMà số: 8.31.01.10LUẨN VĂN THẠC sỉ THEO DỊNII HƯỞNG ỨNG DỤNGNgười hướng dẫn khoa học: TS. NGUYÊN BÍCHIIỐNGTHÁI NGUYÊN - 2019Số

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái Nguyên

hóa bởi Tnmg tâm Học liệu vả Còng nghè thõng tin - ĐHTNhttp://lrc.tini.edu.vnLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan rang Luận vân thạc sĩ kinh tế: “Quàn lý tài

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHI RAN LẼ TRANGQUÁN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐÀI PHÁT THANH -TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊNLUẬN V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái Nguyênáo viên hưởng dần TS. Nguyền Bích Hồng.rỏi cam đoan các so liệu, trích dẫn trong luận vãn có nguồn gốc rõ ràng và trung thực, kèt quả nghiên cứu này c

hưa lừng được công bô trong những công trình dược nghiên cứu ừr trước den nay.Thái Nguyền, tháng 9 năm 2019 l ác giá luận vănTrần Lê I rangSố hóa bởi (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái Nguyên

Tnmg tâm Học liệu vả Công nghè thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vniiLỜI CẤM ONTrong quá trình học tập. nghiên cứu và thực hiện dề tài, tòi dã nhận d

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái Nguyên

ược sự giúp đờ quý báu cúa tập thể và các cá nhân. Tại dây tòi xin bày tó lòng câm ưn sâu sac cùa minh tới:Giảng viên hướng dần khoa học: Tiến sỳ Nguy

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHI RAN LẼ TRANGQUÁN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐÀI PHÁT THANH -TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊNLUẬN V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái Nguyêntrường cùng các thầy, cô giáo khoa Sau Đại học Trường Đại học Kinh te & Quán trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đà giúp đờ. dạy bao lôi trong suốt q

uá trình học lập và nghiên cứu.Tỏi xin chân thành cam em sự giúp đờ và lạo điêu kiện cùa Ban Giám doc, cán bộ, viên chức, người lao dộng cúa Đài Plìảt (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái Nguyên

thanh - Truyền hình tình Thái Nguyên nưi tòi đang công lác đà tạo điêu kiện giúp đờ lôi tham khao và thu thập so liệu dề hoàn thành luận vãn này.Dông

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái Nguyên

thời lòi .xin chân thành cam em đến gia đinh lôi đà luôn ho trợ và thường xuyên động viên linh thân tôi trong suốt quá trinh học tập. nghiên cứu đê h

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHI RAN LẼ TRANGQUÁN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐÀI PHÁT THANH -TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊNLUẬN V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh Thái Nguyênnhận dược sự dỏng góp quý báu cùa các thầy cô giáo và các bạn.Thái Nguyên. tháng 9 nám 20 ỉ 9

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHI RAN LẼ TRANGQUÁN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐÀI PHÁT THANH -TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊNLUẬN V