KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100000₫ Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

ĐẠI HỌC THẢI NGUYỀNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUAN TRỊ KINH DOANHNGUYỀN Dire Ll ẤNQUẢN LÝ TÀĨ CHĨNH CÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯÒNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào CaiATLUẬN VĂN THẠC sỉ THEO ĐỊNH HƯỚNG ÚNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TÉTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ VÀ QUẤN TRỊ KINH DOANHNG

UYÊN ĐỨC LUÂNQUÂN LÝ TÀĨ CHÍNH CÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯÒNG KHƯONG, TÍNH LÀO CATNgành: Quàn lý kinh tê Mã số: 8.34.04.10LUẬN VĂN THẠC sĩ THEO ĐỊNH (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

HƯỚNG ÚNG DỤNGNgười hướng dẫn khoa học: TS. Dồng Văn TuấnTHẢI NGUYÊN - 2020iLỜI C AM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

các kết quả nghiên cứu được trinh bày trong luận vãn là trung thực, khách quan và chưa từng (lùng đế bao vệ ớ bất kỳ học vị nào.Tôi xin cam đoan ràng

ĐẠI HỌC THẢI NGUYỀNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUAN TRỊ KINH DOANHNGUYỀN Dire Ll ẤNQUẢN LÝ TÀĨ CHĨNH CÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯÒNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai 9 nởm 2020Tác già luận vănNguyễn Đức LuâniiLỜI CÀM ƠNLời đầu tiên, tôi xin chân thành gửi lời câm ơn sâu sắc tới TS. Đồng Vãn Tuấn -người hướng đản k

hoa học đà tận tinh hướng dần giúp đờ tôi về mọi mặt để hoàn thành luận văn thạc sĩ của mình.Tòi xin chân thành câm ơn Phòng Đào tạo. tập thê giáo viê (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

n và cán bộ nhân viên Khoa Quàn lý kinh tế; cùng toàn thể bạn bẽ, đồng nghiệp và gia đinh đà giúp đờ tói về tinh thần, vật chất và thời gian để tôi ho

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

àn thành quá trinh học tập vã thực hiện luận văn.Tòi xin trân trọng câm ơn sự tận tình giúp đờ của ƯBND huyện Mường Khương, tinh Lào Cai đà tạo điều k

ĐẠI HỌC THẢI NGUYỀNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUAN TRỊ KINH DOANHNGUYỀN Dire Ll ẤNQUẢN LÝ TÀĨ CHĨNH CÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯÒNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai020Tác già luận vănNguyền Dire LuâniiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN......................................................iLỜI CÁM ƠN............................

...........................ii (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

ĐẠI HỌC THẢI NGUYỀNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUAN TRỊ KINH DOANHNGUYỀN Dire Ll ẤNQUẢN LÝ TÀĨ CHĨNH CÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯÒNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CA