KHO THƯ VIỆN 🔎

Tài liệu xóa bỏ kỳ thị QUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         185 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tài liệu xóa bỏ kỳ thị QUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Tài liệu xóa bỏ kỳ thị QUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

HE fseeXỌA BO KY THIQUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CÙA NGƯỜI KHUYẾT TẬTĐỂ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC LÊN TIẾNG VA ĐỨỢC LẮNG NGHENHÀ XUẤT BẢN TRI THỨCNHÓM NGHIÊN CỨU

Tài liệu xóa bỏ kỳ thị QUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬTU:Nghiên cứu viên:Tiến $ỳ Trấn Thị BìnhTiến sỹ Vú Hông PhongThạc sỹ Vù Phương ThàoCộng tác viên:Nguyên Tuấn LinhKhúc Hài VánNguyên Thị VânTrơ lý nghiê

n cứu:Hoàng Ngọc AnNhưng phát hiện trình bày trong báo cáo này lã quan điếm của nhóm tác già, không nhắt thiết phàn ánh quan điếm của Viện Nghiên cứu Tài liệu xóa bỏ kỳ thị QUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Xá hội, Kinh tế và Môi trường /:rrr\ . .1 S~I. . I. ru. • ..í í.. I tí.. II .... . tí .M . ... (I mrxrtiMỤC LỤCTóm tắt báo cáo9CHƯƠNG 1: Giới thiệ

Tài liệu xóa bỏ kỳ thị QUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

u về khuyết tật và kỳ thị191.Tổng quan về người khuyết tật trên thế giới và các thay đổi trongliếp cận vấn đề khuyết lật192.Khái niệm chung và tổng qu

HE fseeXỌA BO KY THIQUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CÙA NGƯỜI KHUYẾT TẬTĐỂ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC LÊN TIẾNG VA ĐỨỢC LẮNG NGHENHÀ XUẤT BẢN TRI THỨCNHÓM NGHIÊN CỨU

Tài liệu xóa bỏ kỳ thị QUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬTyết tật qua các nghiên cứu ờ Việt Nam263.1.Nhận diện kỳ thị dối với người khuyết tật trong xã hội Việt Nam 263.2.Nghiên cứu về kỳ thị và khuyết lật ớ

Viộl Nam29CHƯƠNG 2: Phương pháp nghiên cửu331.Mục đích và mục liêu nghiên cứu332.Phạm vi nghiên cứu3d3.Địa bàn nghiên cứu35d. ('ách tiếp cận nghiên cứ Tài liệu xóa bỏ kỳ thị QUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

u35d. 1. Khung nghiên cứu36d.2. (’ông cụ nghiên cứud.3

HE fseeXỌA BO KY THIQUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CÙA NGƯỜI KHUYẾT TẬTĐỂ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC LÊN TIẾNG VA ĐỨỢC LẮNG NGHENHÀ XUẤT BẢN TRI THỨCNHÓM NGHIÊN CỨU

HE fseeXỌA BO KY THIQUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CÙA NGƯỜI KHUYẾT TẬTĐỂ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC LÊN TIẾNG VA ĐỨỢC LẮNG NGHENHÀ XUẤT BẢN TRI THỨCNHÓM NGHIÊN CỨU