KHO THƯ VIỆN 🔎

Tình hình mắc bệnh ngoài da của chó trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         66 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tình hình mắc bệnh ngoài da của chó trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

Tình hình mắc bệnh ngoài da của chó trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI ỜNG DẠI HỌC XÔNG LÂMHOÀNG TIÊU QUYÊNTên chuyên đêi“TÌNH HỈNH MÁC BẸNH NGOÀI DA CỦA C HÓ TRÊN DỊA BÀNTHÀNH PIIÓTHẤI NGUYÊN, TÌN

Tình hình mắc bệnh ngoài da của chó trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịNH THÁI NGUYỄN VÀ BIỆN * •PHẤP PHÒNG TRỊ”KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ dào tạo:('huyên ngành:Khoa:Khóa học:Chính quyI hú yChân nuôi Thú y *2017- 2022

Thái Nguyên, nãm 2022ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LẢMHOÀNG tiêu ọuyênrên chuyên đê:“TÌNH HÌNH MÁC BẸNH NGOÀI DA CỦA C HÓ TRÊN DỊA BÀN THÀNH Tình hình mắc bệnh ngoài da của chó trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

PHÓ THÁI NGUYÊN,TÌNH THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ"KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ dào tạo:Chính quyChuyên ngành:Thú yLớp:K49 - TY - N02Khoa:Chán

Tình hình mắc bệnh ngoài da của chó trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

nuôi Thú yKhóa học: Giàng viên hướng dẫn:2017 - 2022 TS. NGUYỀN THI TRANGThái Nguyên, năm 2022iLỜI CẢM ONTrong thời gian thực tập và rèn luyện tại tr

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI ỜNG DẠI HỌC XÔNG LÂMHOÀNG TIÊU QUYÊNTên chuyên đêi“TÌNH HỈNH MÁC BẸNH NGOÀI DA CỦA C HÓ TRÊN DỊA BÀNTHÀNH PIIÓTHẤI NGUYÊN, TÌN

Tình hình mắc bệnh ngoài da của chó trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị y, củng toàn thê các thày cô trong khoa đà tận lình giang dạy và giúp đờ cm trong SUÔI thời gian thực tập vả rèn luyện tại trường.Nhân dịp này cm xin

bày tò lòng biêt cm sâu sâc lới:Ban Giám hiệu nhà trường, Ban ('hú nhiệm Khoa và các thay, cô giáo, cán bộ khoa Chăn nuôi Thú y. Trường Dại học Nòng Tình hình mắc bệnh ngoài da của chó trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

Lâm Thái Nguycn đà tận tinh giúp dở em trong suốt thời gian học tập tại trường.Đặc biệt em xin bày tô lòng biết ơn sâu sac tỡi cô giáo hưởng dần TS. N

Tình hình mắc bệnh ngoài da của chó trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

guyễn Thu Trang dà lận lình chi bao hướng dan. giúp đờ cm trong suốt quá trinh thực hiện khỏa luận này.Em xin cam cm chị Vi Thị An - chu phòng mạch th

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI ỜNG DẠI HỌC XÔNG LÂMHOÀNG TIÊU QUYÊNTên chuyên đêi“TÌNH HỈNH MÁC BẸNH NGOÀI DA CỦA C HÓ TRÊN DỊA BÀNTHÀNH PIIÓTHẤI NGUYÊN, TÌN

Tình hình mắc bệnh ngoài da của chó trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịp dờ, khích lệ. dộng viên em trong suốt quá trình thực tập và thực hiện khóa luận.Cuối cùng em xin kinh chúc các thầy, cỏ và cân bộ còng nhàn viên của

khoa, cũa trường luôn mạnh khóc, hạnh phúc và thành đạt. Tình hình mắc bệnh ngoài da của chó trên địa bàn thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI ỜNG DẠI HỌC XÔNG LÂMHOÀNG TIÊU QUYÊNTên chuyên đêi“TÌNH HỈNH MÁC BẸNH NGOÀI DA CỦA C HÓ TRÊN DỊA BÀNTHÀNH PIIÓTHẤI NGUYÊN, TÌN