KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ an

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         91 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ an

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ an

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTHÁI THỊ DIÊNĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG ĐÁT SẢN XUÁT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐÈ XUẤT HƯỚNG sử DỤNG HỢP LÝ TẠI HUYỆN YÊ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ anÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ ANNgành: Quân lý đất đai Ma số ngành: 8.85.01.03LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAINgười hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đặng Văn MinhThái

Nguyên - 2022iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng lôi. các két qua nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ an

thực, khách quan và chưa lừng dùng bão vệ để lẫy bất kỳ học vị nào.Tôi xin cam đoan ràng mọi sự giúp dờ cho việc thực hiện luận văn đà được câm ơn. cá

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ an

c thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chi rõ nguồn gốc.Thái Nguyên, ngày tháng 8 nànt 2022Tác giã luận vănThái Thị DiêniiLỜI CÁM ONĐể hoàn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTHÁI THỊ DIÊNĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG ĐÁT SẢN XUÁT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐÈ XUẤT HƯỚNG sử DỤNG HỢP LÝ TẠI HUYỆN YÊ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ an và bạn bè. Nhân dịp này. em xin bày tỏ lời câm ơn đến tập thè các thầy, cô giáo cũa Khoa Quàn lý Tài nguyên. Phòng Đào tạo - Đạo tạo Sau đại học. Ban

giám hiệu. Trường Đại học Nông Lâm. Đại học Thái Nguyên dã tạo mọi thuận lợi và tận lình giúp dở em trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu và hoàn Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ an

thành luận vãn này.Độc biệt em xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng đến GS.TS. Đặng Văn Minh là người đã hướng dần khoa học cho đề tài luận v

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ an

ăn. đà có định hướng về nội dung, phương pháp giãi quyết van dề trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận vân này.Do thời gian, kinh nghiệm và

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTHÁI THỊ DIÊNĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG ĐÁT SẢN XUÁT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐÈ XUẤT HƯỚNG sử DỤNG HỢP LÝ TẠI HUYỆN YÊ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ an bò sung cùa các thay, cô giáo và bạn bè để luận vãn của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cam ơn !Thái Nguyên, ngày tháng nủm 2022Tác gia luận

vănThái Thị DiêniiiMỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN...............................................iLỜI CẤM ƠN................................................iiMỤ Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ an

C LỤC..................................................iiiDANH MỤC CÁC CHỮ V1ÉT TẤT.................................viDANH MỤC CÁC BÀNG...............

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ an

.........................viiDANH MỤC CÁC HÌNH.........................................ixMỜ ĐẦU.....................................................11.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTHÁI THỊ DIÊNĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG ĐÁT SẢN XUÁT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐÈ XUẤT HƯỚNG sử DỤNG HỢP LÝ TẠI HUYỆN YÊ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng hợp lý tại huyện yên thành tỉnh nghệ ana dề lài................2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTHÁI THỊ DIÊNĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG ĐÁT SẢN XUÁT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐÈ XUẤT HƯỚNG sử DỤNG HỢP LÝ TẠI HUYỆN YÊ